SV tvinga
volume_up
[tvingade|har tvingat] {verbum}

1. generel

Det går inte att tvinga vare sig godset eller resenärerna tillbaka till järnvägen.
It is just not an option to force goods or passengers back onto the railways.
Förenta staterna skall inte tillåtas tvinga fram en förändring av den situationen.
The United States should not be allowed to force this to be changed.
Man utövade påtryckningar på invånare och flyktingar för att tvinga dem att rösta ja.
Pressure was put on the inhabitants and refugees to force them to vote 'yes '.
Det är oerhört obetänksamt av EU:s gamla kärnstater att tvinga resten av oss utan att fråga våra medborgare.
It is incredibly unwise of the EU's old core states to coerce the rest of us without asking our citizens.
Den vill också tvinga kommunistpartier som håller fast vid sina principer att överge dem och integreras.
It also wants to coerce the Communist parties, who stand firmly by their principles, into abandoning them and integrating.
Man får inte tvinga länder eller utnyttja deras svält.
Countries should not be coerced, and it is unacceptable to take advantage of their famine.
Men vi kan inte tvinga någon att leva i en odemokratisk våldsam diktatur.
However, we cannot compel anyone to live in an undemocratic violent dictatorship.
En integrerande regering som därmed är kapabel att tvinga fram ett återdragande av de väpnade grupperna.
The country needs an integrating government able to compel armed groups to withdraw.
Denna förändring är nödvändig för vår egen säkerhet, och vi måste tvinga Hamas att ändra sig.
This change is necessary to our own security, and we must compel Hamas to make it.
Det innebär att ni inte kan samla alla och tvinga dem gå samma väg.
That means that you cannot drive a coach-and-four and force everybody down the same path.
Detta är mycket allvarligt eftersom dessa böter skulle kunna tvinga tusentals lantbruk i Padanien på knä och driva dem till konkurs.
This is very serious, because these fines could bring thousands of farms in Padania to their knees and drive them to bankruptcy.
Den tid som den enskilde ägaren-åkaren skall avsätta till utbildning är orimlig och kommer att tvinga hundratals av dem att lägga ned sin rörelse.
The time commitment for training required of the individual owner-operator is unsustainable and will drive hundreds out of business.
tvinga (også: tjäna, , vara, tillverka)
Dessa vill tjäna pengar genom att tvinga andra att ofrivilligt utföra sexuella tjänster.
These seek to make money by forcing others into providing involuntary sexual services.
(Skratt) Jag gick till tränaren och sa "Snälla, tvinga mig inte att göra detta."
(Laughter) I went to my coach: "Please, don't make me do this."
Denna utvidgning kommer att tvinga oss att anpassa oss.
This enlargement will force us to make adjustments.
Vi kan inte tvinga länder som inte är medlemmar i OECD att följa OECD-koden.
We cannot oblige countries that are not members of the OECD to follow the OECD Code.
Jag kan faktiskt inte tvinga dem att stanna kvar i kammaren tills nu.
I really cannot oblige them to remain in the Chamber until now.
Rapporter om åtgärder för införandet kommer också att tvinga medlemsstaterna till stor försiktighet.
Reports of the implementation measures will also oblige Member States to be very careful.
Jag anser att vi måste tvinga honom till kompromisser, och han kompromissar också.
I believe that we must press him to compromise, and he is doing so already.
Det är just därför som även EU bör tvinga fram en avrustning.
That is exactly why Europe, too, should press for disarmament.
Gång på gång har vi uppmanat rådet och kommissionen att försöka tvinga de kinesiska makthavarna till en kursändring.
Again and again, we have urged the Council and the Commission to press a change of course on those in power in China.
Man behöver mer eller mindre tvinga sändningsbolagen att använda spektrum mer effektivt.
There is a need to push broadcasters to use spectrum efficiently.
Man låt oss inte tvinga Ukrainas nya president i armarna på Moskva.
However, let us not push the new President of Ukraine into the arms of Moscow.
Men låt oss inte tvinga de mindre ädla i händerna på Moskva.
But let us not push the less noble into the hands of Moscow.
Med en arrogans som får en att tappa andan och med bristande respekt för demokratin tänker Europas politiska elit tvinga fram ett godkännande av fördraget.
With breathtaking arrogance and disregard for democracy, the European political elite intend to bulldoze onwards with the ratification of the Treaty.
Det är inte EU:s uppgift att tvinga något land till att vare sig fortsätta att inte ha eller att avskaffa dödsstraffet.
It is not for the EU to bully any country into maintaining abolition or enacting abolition of the death penalty.
Har de utnyttjat sin ställning inom WTO och genom trakasserier försökt tvinga demokratierna under utveckling till underkastelse?
Have they been throwing their weight around the WTO trying to bully the emerging democracies into submission?
Strategin är just att manipulera dem och tvinga dem genom brutalitet, så att de i sin tur kan döda och tortera andra.
The strategy is precisely to manipulate the children and subject them to brutal force so that they will in turn be able to kill and torture others.
Min begäran är därför att TEN-projekten när de inleds inte får drabbas av otillräcklig planering av ena parten, vilket skulle tvinga de berörda medlemsstaterna att betala kalaset.
My request is therefore that, when the TEN projects are launched, they must not be subject to insufficient planning by one party, leaving the Member States concerned to foot the bill.

2. business

tvinga (også: påtvinga)
Det går inte att tvinga vare sig godset eller resenärerna tillbaka till järnvägen.
It is just not an option to force goods or passengers back onto the railways.
Förenta staterna skall inte tillåtas tvinga fram en förändring av den situationen.
The United States should not be allowed to force this to be changed.
Man utövade påtryckningar på invånare och flyktingar för att tvinga dem att rösta ja.
Pressure was put on the inhabitants and refugees to force them to vote 'yes '.
tvinga (også: påtvinga)
Vi kan inte tvinga länder som inte är medlemmar i OECD att följa OECD-koden.
We cannot oblige countries that are not members of the OECD to follow the OECD Code.
Jag kan faktiskt inte tvinga dem att stanna kvar i kammaren tills nu.
I really cannot oblige them to remain in the Chamber until now.
Rapporter om åtgärder för införandet kommer också att tvinga medlemsstaterna till stor försiktighet.
Reports of the implementation measures will also oblige Member States to be very careful.
tvinga (også: påtvinga)
Det är oerhört obetänksamt av EU:s gamla kärnstater att tvinga resten av oss utan att fråga våra medborgare.
It is incredibly unwise of the EU's old core states to coerce the rest of us without asking our citizens.
Den vill också tvinga kommunistpartier som håller fast vid sina principer att överge dem och integreras.
It also wants to coerce the Communist parties, who stand firmly by their principles, into abandoning them and integrating.
Man får inte tvinga länder eller utnyttja deras svält.
Countries should not be coerced, and it is unacceptable to take advantage of their famine.

Synonymer (svensk) for "tvinga":

tvinga

Eksempelsætninger "tvinga" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishNi använder krisen som ett svepskäl för att tvinga in oss i en finanspolitisk union.
You are using the crisis as a massive power grab to take us towards fiscal union.
SwedishVi måste undvika att tvinga tusentals producenter att sluta producera socker i Europa.
We must avoid causing thousands of producers to stop producing sugar in Europe.
SwedishMen som vi nu kan se, gjorde man det för att tvinga andra att följa bestämmelserna.
As we now see, however, it did so in order to enforce compliance on others.
SwedishDet handlar inte heller om, som det står i punkt 10, att tvinga fram en överflyttning.
Neither is it a question, as it says in paragraph 10, of forcing modal shift.
SwedishDet fanns anledning till att tvinga fram sådana stränga åtgärder till att börja med.
There were reasons for imposing such stringent measures in the first place.
SwedishVi måste undvika att tvinga företag att tillhandahålla uppgifter för sakens skull.
We must avoid forcing companies to provide data just for the sake of it.
SwedishDen exempellösa höjningen av oljepriserna hotar att tvinga en hel sektor på knä.
The unprecedented increase in the price of oil risks bringing a whole sector to its knees.
SwedishMen vi kan inte tvinga Ryssland till detta, och det känner vi alla till sedan tidigare.
Russia cannot be forced into it, however, and we all have experience of that.
SwedishVi bör inte tvinga människor att famla i blindo, och det gäller även för maskiningenjörer.
We should not leave people in the dark, and this includes mechanical engineers.
SwedishKommissionen bör införa sanktioner för att tvinga fram dessa insatser.
In order to enforce this cooperation, the Commission must put sanctions in place.
SwedishDetta är bara två exempel på en trend i Angola för att tvinga regeringskritiker att tiga.
These are only two examples of a trend in Angola to silence any government critics.
SwedishVi kan inte göra någonting för att tvinga fram en organisatorisk lösning.
There is nothing we can do to change the current structure of the industry.
SwedishJag vill inte tvinga det på någon.
VAT on fuel is a French proposal; I do not want to impose it on anyone.
SwedishDetta kan inte åstadkommas genom att tvinga på minoriteten majoritetens vilja.
The latter cannot be achieved by imposing the will of the majority on that of the minority.
SwedishKom över det och sluta tvinga era dumma fixa idéer på resten av Europaparlamentet!
Get over it and stop imposing your stupid obsessions on the rest of the European Parliament!
SwedishTvärtom skulle konkurrensen tvinga fram att andra metoder utvecklas.
Instead, competition would mean that other methods would have to be developed.
SwedishSplittringen inom parlamentet gör det dock omöjligt att tvinga fram den bästa lösningen.
The division in Parliament, however, makes it impossible to secure this best solution.
SwedishTvinga henne skriva den här lappen, och sen knuffade han henne genom fönstret.
He made her write this note, and then he pushed her out the window.
SwedishNi förstår att rådet inte har någon möjlighet att tvinga Turkiet att anta några lagar.
The Council has no means, as you can imagine, of obliging Turkey to adopt any legislation.
SwedishPoängen är dock inte att tvinga fram ömsesidigt erkännande till varje pris.
The point, however, is not to impose mutual recognition at all costs.