Svensk-engelsk oversættelse af "upp"

SV

"upp" engelsk oversættelse

volume_up
upp {adv.}
EN
volume_up
upp {prp.}
EN

SV upp
volume_up
{adverbium}

Upp, upp, upp, upp för trappan går vi...... tills vi kommer vi till tunneln.
Up, up, up, up, up the stairs we go...... until we come to the tunnel.
Den övergripande frågan om subventionernas berättigande tas emellertid inte upp.
However, the overriding question of the justification of subsidies is not taken up.
Det är alltså upp till ministerrådet att administrera dessa betalningar för 2002.
It is therefore, up to the Council of Ministers to arrange these payments for 2002.

Synonymer (svensk) for "upp":

upp
Swedish

Eksempelsætninger "upp" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishEU måste ta upp frågan om kampen mot straffrihet i alla förbindelser med Mexiko.
The EU must address the fight against impunity in all its relations with Mexico.
SwedishMen det är en annan fråga jag skulle vilja ta upp och rikta er uppmärksamhet på.
However, I would like to draw your attention to and focus on a different matter.
SwedishJag skulle vilja tacka Janusz Lewandowski för att ha tagit upp även detta ämne.
I would like to thank Mr Lewandowski for having approached this subject as well.
SwedishDet här var ett ständigt problem som mina väljare tog upp gång på gång med mig.
This was a continuous problem, raised time and again with me by my constituents.
SwedishJag kommer att ta upp denna fråga i presidiet, eftersom den behöver förtydligas.
I will be putting this issue to the Bureau, as it is one that needs clarifying.
SwedishPå så sätt vill juntan hindra henne från att ställa upp i det förestående valet.
This is how the junta wants to prevent her from standing in the coming elections.
SwedishNu är tiden inne för EU:s egna institutioner att leva upp till samma standarder.
Now is the time for the EU' s own institutions to comply with the same standards.
SwedishVi har presenterat en lista på förslag som vi strävar efter att ta upp nästa år.
We have presented a list of proposals which we hope to tackle in the coming year.
SwedishVi ser också, att fler och fler utrangerade flygplan nu har kommit upp i luften.
We are also seeing more and more old and run-down aircraft taking to the skies.
SwedishLåt oss därför inte ta upp detta i samband med den fråga som vi diskuterar i dag.
Let us, therefore, leave that debate out of the issue we are dealing with today.
SwedishVi vill inte se att Kroatien sedan ställer upp hinder för andra kandidatländer.
We do not wish to see Croatia then blocking the aspirations of other candidates.
SwedishNu är tiden inne för EU: s egna institutioner att leva upp till samma standarder.
Now is the time for the EU's own institutions to comply with the same standards.
SwedishParlamentsledamöterna har tagit upp flera punkter som jag skulle vilja svara på.
I would now like to deal with the various issues that the speakers have raised.
SwedishDe andra punkter som ni tog upp måste ses över med avseende på denna förordning.
The other issues you raised must be reviewed in the context of this regulation.
SwedishI detta korta inlägg kan jag inte beröra alla de frågor som tas upp i betänkandet.
In this brief intervention I cannot address all the issues raised in the report.
SwedishJag vill tacka Rama Yade för att hon tog upp frågan om rättssäkerhetsgarantier.
I should like to thank Mrs Yade for having raised the issue of procedural rights.
SwedishÅterigen, kanske ni kan ta upp detta i ert slutanförande, fru kommissionsledamot.
Commissioner, perhaps, again, in your concluding comments you might address that.
SwedishLåt mig särskilt läsa upp hur balanserade vi har försökt att vara i betänkandet.
Let me read, in particular, how balanced we have attempted to be with this report.
SwedishDet är inte helt ovanligt att man inte tar upp ändringsförslag med föredraganden.
It is not necessarily usual that one clears it with the rapporteur, Mr Mikolášik.
SwedishFrågorna har förts upp på föredragningslistan och jag anser att vi bör gå vidare.
These matters have been placed on the agenda and I think that we should continue.