Svensk-engelsk oversættelse af "uppriktig"

SV

"uppriktig" engelsk oversættelse

SV uppriktig
volume_up
{adjektiv}

Kollegerna här har varit mycket uppriktiga, så jag ska vara uppriktig tillbaka.
Colleagues here have been very frank, so I will be frank in return.
. - (FR) Författaren till betänkandet är fullkomligt uppriktig.
. - (FR) This report is completely frank with us.
Vi har använt detta tillfälle till en ingående, ärlig och uppriktig dialog om energifrågor.
We have seized this opportunity for a thorough, honest and frank dialogue on energy matters.
uppriktig (også: öppen, ärlig, rak, sanningsenlig)
volume_up
honest {adj.}
En uppriktig strävan efter vad som förenar oss är också ett sökande efter ett centrum.
An honest search for the things which unite us is also a search for our centre.
Vi förväntar oss i detta parlament att kommissionen är uppriktig i den här frågan.
We in this House expect the Commission to be honest about this.
Var snäll och var uppriktig och klargör att det inte finns några ekonomiska resurser.
Please be honest and make it clear that there is no funding.
uppriktig (også: allmän, öppen, tillgänglig, ledig)
volume_up
open {adj.}
Jag tror att vi behöver en uppriktig och öppen diskussion i Köpenhamn.
I think we need a frank and open discussion in Copenhagen.
Vi tror på en uppriktig, öppen och direkt dialog.
We believe in a frank, open and direct dialogue.
Med andra ord, kommer det i så fall inte att finnas någon skyldighet att ge en uppriktig och öppen information.
In other words, in this matter, there will be no requirement to give honest and open information.
uppriktig (også: öppen, ärlig, frank)
volume_up
candid {adj.}
Jag ska vara uppriktig: utrymmet för förhandling är litet.
Let me be candid: the room for negotiation is narrow.
När det gäller hela frågan om handel och investeringar skall jag vara absolut uppriktig mot den ärade ledamoten om min bedömning och min oro.
When it comes to the overall question of trade and investment, I will be absolutely candid with the honourable Member about my assessment and about my concern.
Detta verkar vara en viktig utgångspunkt för en diskussion, och det gläder mig att kommissionsledamoten har varit så uppriktig om de problem han själv står inför.
That seems to me an important starting point for a discussion and I am pleased that the Commissioner has been so candid about the problems that he himself faces.
uppriktig (også: innerlig, from, gudfruktig)
volume_up
devout {adj.}
Det kan aldrig ha funnits en mer uppriktig ambition.
There can never have been a more devout aspiration.
uppriktig (også: tydlig, klar, rak, direkt)
volume_up
direct {adj.}
Vi tror på en uppriktig, öppen och direkt dialog.
We believe in a frank, open and direct dialogue.
Påverkar vi Kina bäst genom uppriktig, modig och direkt dialog, eller genom förödmjukelser?
Will we move China forward through frank, courageous, direct dialogue, or through humiliation?
Var vänlig att svara mig uppriktigt på dessa två frågor.
Please give me direct answers to both these questions.
uppriktig (også: fullständig, fullkomlig, ren, renodlad)
uppriktig (også: ivrig, flitig, enträgen, allvarlig)
Ekologisk produktion är dock en besvärlig jordbrukssektor, vilket kräver en uppriktig hängivenhet till hanteringen av jordbruket.
Organic production, however, is a difficult agricultural sector, which calls for earnest devotion to farm management.
En uppriktig önskan att lösa stora frågor förutsätter att man är beredd att lämna över ansvaret för mindre frågor till andra institutioner.
An earnest desire to resolve major issues presupposes readiness to relinquish responsibility for minor issues to other institutions.
Det är min uppriktiga förhoppning att ni, mina herrar, en dag kommer att kunna inta era egna platser här i kammaren.
It is my earnest hope that the day will come when you will be able to take your own seats in this Parliament, gentlemen.
uppriktig (også: verklig, äkta, riktig, ren)
Jag vill se en uppriktig förändring av kommissionens attityd mot Europaparlamentet.
I want to see genuine change in the Commission's attitude towards the European Parliament.
Jag vill se en uppriktig förändring av kommissionens attityd mot Europaparlamentet.
I want to see genuine change in the Commission' s attitude towards the European Parliament.
Det präglades av ett engagemang och en uppriktig vilja att göra det bästa för dessa människor.
It was characterised by commitment and a genuine desire to do its best for these people.
uppriktig (også: hjärtlig)
Handlingsplanen fungerar som drivkraft för det, men jag skulle vilja göra en uppriktig vädjan.
The action programme gives the initial impetus for that, but I should like to make a heartfelt plea.
Så låt mig dela ett uppriktigt brev med er som jag fått från en fotbollsfan i Aberdeen, i min valkrets.
So let me share with you a heartfelt letter which I received from a football fan from Aberdeen, in my constituency.
Än en gång uppriktigt tack för det enorma arbete som du utfört som talman här i parlamentet; vi kommer alltid att minnas det.
Again, heartfelt thanks for the great work you did as President of this Parliament; it will never be forgotten.
uppriktig (også: vardaglig, tydlig, ärlig, tråkig)
volume_up
plain {adj.}
Herr Chichester, som en rättvis och uppriktig engelsk parlamentsledamot gick ni rakt på sak när ni frågade vilket mervärde direktivet ger.
Mr Chichester, as a fair and plain-speaking English MEP, you got directly to the point when you asked what added value the directive has.
Låt mig vara fullkomligt uppriktig: Konsumenterna kommer inte att få nytta av en sänkning av det pris som betalas till brittiska och europeiska jordbrukare för socker.
Let me make it absolutely plain to all of you here today, that the consumer will not benefit from a reduction in the price paid to British and European farmers for sugar.
Pieter Dankert var Europaparlamentets talman från 1982 till 1984 och ett föredöme som parlamentariker - beslutsam, rättfram, uppriktig - som tjänade sina väljare, sitt parti och Europaparlamentet.
Piet Dankert was the very model of a Parliamentarian - resolute, straightforward, plain-speaking - who served the interests of his electorate, his party and of the European Parliament.
uppriktig
Herr Chichester, som en rättvis och uppriktig engelsk parlamentsledamot gick ni rakt på sak när ni frågade vilket mervärde direktivet ger.
Mr Chichester, as a fair and plain-speaking English MEP, you got directly to the point when you asked what added value the directive has.
Pieter Dankert var Europaparlamentets talman från 1982 till 1984 och ett föredöme som parlamentariker - beslutsam, rättfram, uppriktig - som tjänade sina väljare, sitt parti och Europaparlamentet.
Piet Dankert was the very model of a Parliamentarian - resolute, straightforward, plain-speaking - who served the interests of his electorate, his party and of the European Parliament.
uppriktig (også: vardaglig, banal, klar, dum)
volume_up
simple {adj.}
Det var en enkel och uppriktig man, en muslim som uppträdde med hela den urgamla ömsesidiga respekt som folken kring Medelhavet visar varandra.
This was a simple, sincere man, a Muslim who acted with all the ancient mutual respect of the Mediterranean peoples.
Om vi inte kan få en klar och tydlig förordning, så är det, uppriktigt sagt, bättre utan någon förordning över huvud taget.
If we cannot have a clear and simple regulation then, frankly, we would be better off with no regulation at all.
I mycket enkla och uppriktiga ordalag är vi i dag här för att försöka plocka upp delarna efter något som har varit en stötande erfarenhet för alla medlemsstater inom Europeiska unionen.
In very simple and blunt terms, we are here today to try and pick up the pieces after what has been a bruising experience for all Member States within the European Union.
uppriktig (også: ärlig, innerlig, djupt känd)
Det är ironiskt att en uppriktig röst i dag betyder att man röstar med slutna ögon.
It is ironic that a sincere vote today means voting with your eyes closed.
Jag anser att vår process måste vara fullständigt uppriktig.
I believe that our process must be totally sincere.
Det är en uppriktig ursäkt som de tar på största allvar.
It's a sincere apology, and they take it very seriously.
uppriktig (også: ärlig, entydig, enkel)
I want to be straightforward.
Vårt gemensamma förflutna, den tid – för trettio år sedan – när vi sjöng tillsammans, tvingar mig att vara fullständigt ärlig och uppriktig mot er.
The past we share, the time – thirty years ago – that we sang together, oblige me to be frank and perfectly straightforward with you.
Även om han är en mycket lärd person och känd för att vara uppriktig och ytterst kompetent har han sagt att han ställer sig bakom politik som är helt oacceptabel.
Although he is a rigorous scholar recognised for being straightforward and highly competent, he has declared himself in favour of policies that are utterly unacceptable.
uppriktig (også: öppen, förskotts-)

Synonymer (svensk) for "uppriktig":

uppriktig

Eksempelsætninger "uppriktig" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishVi kommer att utkräva ansvar, vi kommer att föra en uppriktig diskussion om det.
We will find this out in due course and we will discuss it in good faith.
SwedishJag är förvissad om att ni kom hit i en uppriktig strävan efter ett närmande.
I welcome the package of measures that you have put before this House today.
SwedishDet finns i dag behov av en stringent och uppriktig analys av verkligheten i Chiapas.
The real situation in Chiapas today needs to be analyzed rigorously and sincerely.
SwedishDet gör det extra angeläget att vara uppriktig och djärv, öppen och modig.
That makes it even more urgent to be true and bold, transparent and to have courage.
SwedishOm jag ska vara uppriktig tror jag att en majoritet av parlamentet vill ha detta avtal.
I also sincerely believe that a majority in Parliament is in favour of this agreement.
SwedishEn del av dagens debatt har uppriktig sagt haft en anstrykning av EU-USA-imperialism.
Some of today's debate has smacked, quite frankly, of EU-US imperialism.
SwedishFör att vara uppriktig så är emellertid ett gott styre förmodligen ännu viktigare.
Quite honestly, good governance is probably even more important.
SwedishJag känner vår kollega Leinen som en uppriktig kollega.
Mr President, I know Mr Leinen to be an upright and honourable colleague.
SwedishFör att vara helt uppriktig kan inte en delegation till Polen kombineras med en delegation till Spanien.
Quite honestly, a mission to Poland cannot be combined with a mission to Spain.
SwedishAllt som krävs är en uppriktig vilja att förhandla på det sätt som folkrätten föreskriver.
All that is needed, in accordance with international law, is to conduct negotiations in good faith.
SwedishJag tackar honom uppriktig också för de frågor han ställt mig.
I also thank him very sincerely for the questions he has put to me.
SwedishJag skulle vilja gardera mig genom att säga att man alltid kan vara uppriktig mot sina vänner.
We will have to have in-depth discussions of these issues too.
SwedishJag anser att man inte är helt uppriktig när det gäller detta pseudo-humanitära utvecklingsbistånd.
I believe there is a lack of honesty in relation to this pseudo-humanitarian development aid.
SwedishSamtidigt vill jag ställa en uppriktig fråga till oss alla.
At the same time, I would like to address a question to us all.
SwedishDet handlar om att upprätthålla villkoren för en demokratisk församling med en fri, öppen och uppriktig offentlig debatt.
I have great pleasure in proposing to the House the report of the Legal Affairs Committee.
SwedishWahids regering planerar med god och uppriktig vilja att snabbt ändra den gamla regimens tillvägagångssätt.
Wahid's government is of good will and is genuinely trying to undo old-style practices in the short term.
SwedishJag hoppas att vår premiärminister kommer att vara uppriktig mot britterna i de frågor som tas upp i Lissabon.
I hope that our Prime Minister will be straight with the British people on the issues that arise at Lisbon.
SwedishSå låt mig vara uppriktig: Vi kommer att arbeta för en bättre framtid i Irak, oavsett tidigare bittra kontroverser.
So let me be blunt: we will work for a better future in Iraq whatever the bitterness of past disputes.
SwedishDet är en uppriktig fråga: vem är det som styr?
It's a serious question: who is really in charge?
SwedishVi måste föra en uppriktig diskussion om denna fråga.
This issue must be talked about honestly.