Svensk-engelsk oversættelse af "uppträda som"

SV

"uppträda som" engelsk oversættelse

SV uppträda som
volume_up
{verbum}

uppträda som (også: utge sig för)

Lignende oversættelser "uppträda som" på engelsk

uppträda verbum
som adverbium
English
som pronomen
som konjunktion
English
som præposition
English
söm substantiv
English

Eksempelsætninger "uppträda som" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishJag anser att vi trots allt borde förfoga över en kår som kan uppträda omedelbart.
I think that we do need to have at our disposal a corps that can take immediate action.
SwedishI den bemärkelsen bör vi stödja kommissionen och även uppträda så bestämt som möjligt.
We should support the Commission here and present a united front as far as possible.
SwedishSärintressen försöker alltid uppträda som företrädare för allmänintresset.
Special interest always seeks to present itself as a champion of the public interest.
SwedishDet behövs resurser eftersom vi vet vilka problem och faror som kan uppträda.
Resources are needed, because we know the problems and dangers that are occurring there.
SwedishJag anser att vi bör uppträda som goda grannar, och det är viktigt med samråd i denna bemärkelse.
I think we should be good neighbours, and consultation is important in that sense.
SwedishMen EU kommer inte att uppträda som en despotisk lärare som ger sina lektioner.
In doing so, it will not set itself up, either, as a teacher who tyrannically delivers his lessons.
SwedishDessa utövare skulle alltså uppträda som jury, medan de både är domare och part i målet.
That means that these practitioners would form a jury and therefore be both the judge and defendant.
SwedishDe kommer att fjäska för honom och uppträda som riktiga myspystyper.
They will fawn all over him and act all touchy-feely-cuddly.
SwedishEuropa befinner sig också på tillräckligt långt avstånd för att inte kunna uppträda som politiskt dominerande.
Europe is too far away to be able to play the leading political role in the region.
SwedishAtt uppträda som ett demokratiskt samhälle i det internationella samfundet får allt vårt stöd.
Conduct in the international community that reflects a democratic society will have the support of us all.
SwedishDet handlar ju helt enkelt om att en förvaltning skall uppträda på ett sätt som kännetecknas av närhet till medborgarna.
In the most simple terms, this is about bringing administration closer to the citizen.
SwedishJag tror att en dioxinskandal eller en BSE-kris eller vad det nu kan vara kan uppträda var som helst i Europa.
I believe that a dioxin scandal or a BSE crisis, or whatever it may be, can occur anywhere in Europe.
SwedishParlamentet skall inte uppträda som lagstiftare.
It is not for Parliament to set itself up as a legislator.
SwedishAtt man behöver vissa företagsstorlekar för att kunna uppträda som global player, är helt klart.
It goes without saying that we need a certain number of commercial giants to be able to hold our own as a global player.
SwedishEU måste även uppträda som ett exempel internt.
Europe also has to act as an example internally.
SwedishVi skall lära av naturen: Låt oss uppträdasom vi bör och iaktta de lagar som vi själva har stiftat.
We should take a lesson from nature and conduct ourselves properly and comply with the laws which we ourselves have passed.
SwedishAnti-tobaksivrarna bör inte uppträda som om exporten av tobak kunde jämföras med att ge någon cyankalium.
The anti-tobacco zealots should not act as if the export of tobacco products were something akin to handing out potassium cyanide.
SwedishVi bör inte heller uppträdasom om vänskapen med Bill Clinton ger fullmakt till ensidiga militära åtgärder.
In addition, we should not behave as if friendly relations with Bill Clinton give us the right to take unilateral military action.
SwedishJag tror, också för bevarandet av parlamentets rättigheter, att vi inte bara kan uppträda som om situationen inte existerade.
I do not think, given the protection of Parliament's rights, that we can simply act as if this situation did not exist.
SwedishJag tror, också för bevarandet av parlamentets rättigheter, att vi inte bara kan uppträda som om situationen inte existerade.
I do not think, given the protection of Parliament' s rights, that we can simply act as if this situation did not exist.