Svensk-engelsk oversættelse af "uppträder"

SV

"uppträder" engelsk oversættelse

EN

SV uppträder
volume_up
{verbum}

uppträder
volume_up
acting {ger.}
Den uppträder allt oftare som globaliseringens skohorn.
It increasingly seems to be acting as the shoehorn of globalisation.
Jag gratulerar den ärade ledamoten till att han uppträder så kraftfullt för sina väljares räkning.
I congratulate the honourable Member for acting so vigorously on behalf of his constituents.
(EN) Jag gratulerar den ärade ledamoten till att han uppträder så kraftfullt för sina väljares räkning.
I congratulate the honourable Member for acting so vigorously on behalf of his constituents.
uppträder
Ordet ”driftskompatibilitet” uppträder allt oftare.
The word 'interoperability' is appearing increasingly frequently.
Jag har skrivit till honom om en möjlig svindelhärva som uppträder i flera EU-länder.
I have written to him concerning a possible scam that is appearing in various EU countries.
Jag tror att befolkningen är mer hjälpt av detta än av att vi bara uppträder som brandsoldater i krislägen.
I believe we can help the population more effectively in that way than by merely appearing as firefighters whenever there is a crisis.
uppträder
Det är faktiskt ett fantastiskt direktiv, som är avsett att skydda artister som uppträder.
This is a good directive, in fact an excellent directive, which is designed to protect performing artists.

Synonymer (svensk) for "uppträda":

uppträda

Eksempelsætninger "uppträder" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishFör att nå dit måste EU lära sig hur man uppträder kraftfullt, beslutsamt och enat.
To achieve this, Europe must know how to speak with one strong and determined voice.
SwedishDet är välkänt att våra intressen kan tjänas bättre om vi uppträder enat.
As is well known, our interests can be best served when we speak with one voice.
SwedishVaktmästarna uppträder mycket lugnt och professionellt och förtjänar vår respekt.
The ushers behave very calmly and professionally and deserve our respect.
SwedishHan sa: ”Mina vänner, ni uppträder på ett helt annat sätt än Kina och Ryssland.”
He said, 'Friends, you present quite differently from China and Russia'.
SwedishMed sitt exportförbud uppträder EU som en hälsoprofet för hela världen.
By imposing an export ban, the EU is setting itself up as a global health freak.
SwedishMed ett par undantag när uppträder parlamentet verkligen enat, och det är viktigt.
With a few exceptions, Parliament is truly speaking with one voice and that is important.
SwedishNär detta problem uppträder i små länder märker man knappt av det på EU-nivå.
When problems such as this affect small countries, then it is hardly noticed at EU level.
SwedishMen förutsättningen för detta är också att Europeiska unionen uppträder enat.
The prerequisite for this, however, is also that the European Union speaks with one voice.
SwedishJag är fullt medveten om hur man uppträder i händelse av en intressekonflikt.
I am quite aware of what to do in the event of a conflict of interest.
SwedishJag säger även personer, och detta är ett problem som i synnerhet uppträder i gränsregioner.
I have included people, for this is particularly a problem in border regions.
SwedishProtektionistiska medlemsstater uppträder som arbetstagarnas försvarare mot social dumpning.
Protectionist Member States pose as champions of the workers against social dumping.
SwedishDenna kommissionens uppskattning visar tydligt på var problemen huvudsakligen uppträder.
The Commission assessment shows clearly the main source of the problems.
SwedishJag hoppas därför att alla här uppträder ansvarsfullt och röstar på ett konsekvent sätt.
I hope, therefore, that everyone here will behave responsibly and vote in a coherent way.
Swedish. ~~~ En grupp som uppträder.
Now, here's an example -- pre-Internet -- of this machine in action.
SwedishDet är här fråga om ett problem som uppträder också på andra områden i budgeten.
The problem we have here also occurs in other budget areas.
SwedishDen uppträder med för lite energi för att faktiskt få grepp om denna fråga.
It is not pro-active enough to get a real grip on the situation.
SwedishErfarenheterna från i mars har, ännu en gång, visat att det bara går om vi uppträder gemensamt.
The events of March, as I said, showed that this can only be done jointly.
SwedishOom ni tillåter, skulle jag vilja säga: Nu uppträder ni något motstridigt.
Mr van Velzen, if you will allow me to say so, you are now behaving rather contradictorily.
SwedishVi fortsätter att förvänta oss att Ryssland uppträder ansvarsfullt och fullgör alla sina åtaganden.
We continue to expect Russia to behave responsibly and to honour all its commitments.
SwedishÅ ena sidan uppträder vi enat igen, som Europeiska unionen.
On the one hand, we are speaking with one voice again as the European Union.