Svensk-engelsk oversættelse af "utbredning"

SV

"utbredning" engelsk oversættelse

volume_up
utbredning {fæl.køn}

SV utbredning
volume_up
{fælleskøn}

volume_up
expansion {substantiv}
Särskilt skattepolitiken får inte bli ett hinder för den förnybara energins utbredning.
Specifically, taxation policy must not hinder the expansion of renewable energy.
Serbien ligger på en av huvudvägarna för islams utbredning i Europa.
Serbia lies on one of the main routes for the expansion of Islam into Europe.
Orättvisorna i världshandeln är ett resultat av det kapitalistiska systemets utveckling och globala utbredning.
The injustices of world trade are the fruit of the development and global expansion of the capitalist system itself.
utbredning (også: överkast, omfång, spridning, uppslag)
volume_up
spread {substantiv}
Vi borde tänka på att den allmänna opinionen har större komplexitet och utbredning i 27 länder.
Here we should reflect on the more complex and wider spread of public opinion from 27 countries.
Inte heller är frihandel - en påskyndad utbredning av frihandel - någon lösning.
By the same token, free trade - the accelerated spread of free trade - is no solution.
Kommissionen delar ledamot Anderssons oro över de nya syntetiska drogernas utbredning i Europa.
The Commission shares Mr Andersson's concern over the spread of the new synthetic drugs in Europe.
utbredning (også: förstoring, utvidgning)
volume_up
aggrandisement {substantiv} [sjæ.]
volume_up
distribution {substantiv}
Många privatföretag har dragit sig ur kollektivtrafiken sedan den blivit ständigt förlustbringande på grund av bilens massiva utbredning.
Mr President, many private companies have withdrawn from public transport since it became permanently loss-making as a result of the large-scale distribution of the car.
Det är en viktig sektor med hänsyn till verksamhetens volym, antalet arbetstagare, dess utbredning i olika länder i Europeiska unionen och dess särskilda koncentration till vissa regioner.
It is an important sector in terms of volume of business, the number of workers, its distribution in various European countries and its particular concentration in certain regions.
volume_up
propagation {substantiv}
Modern informations- och kommunikationsteknik har tyvärr stor betydelse för terroristhotets utbredning.
Modern information and communication technologies unfortunately play a significant role in the propagation of the terrorist threat.
utbredning (også: utsträckt ställning)
volume_up
sprawl {substantiv}

Synonymer (svensk) for "utbredning":

utbredning

Eksempelsætninger "utbredning" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishFör i år står, tror jag, ingen utbredning av delegationer på programmet.
There are currently no plans, I think, to expand the number of delegations.
SwedishLandet har en hiv-utbredning som är den fjärde största i världen och en mycket hög barndödlighet.
The country has the world's fourth-highest rate of HIV and high child mortality.
SwedishVi är emot rökning och bör göra vad vi kan för att bekämpa dess utbredning och minska den.
We are against smoking and we must do all we can to stop it from spreading and reduce it.
SwedishHerr talman, det talas om en utbredning av ASEM, bland annat till att inkludera Indien.
Mr President, ASEM's enlargement to include India, among other countries, is under discussion.
SwedishDet råder en ständigt växande utbredning av fetma i Europa, som drabbar fler och fler barn.
There is an ever-increasing incidence of obesity in Europe, affecting more and more children.
SwedishUnder alla omständigheter kan denna utbredning inte omfatta Burma.
In any event, Burma cannot be considered for this enlargement scheme.
SwedishÖdemarkens utbredning på grund av flykten från landsbygden dödar verkligen landsbygden.
The desertification of the countryside due to the farmers' exodus is killing the rural environment.
SwedishÖdemarkens utbredning på grund av flykten från landsbygden dödar verkligen landsbygden.
The desertification of the countryside due to the farmers ' exodus is killing the rural environment.
SwedishFattigdomens utbredning var en annan aspekt av situationen som våra brittiska vänner lyfte fram.
The extent of poverty was another aspect of the situation highlighted by our British friends.
SwedishFler länder upplever ett ökat stöd för extremistiska åsikter, och populismen vinner utbredning.
More countries are seeing a rise in support for extremist views, and populism is gaining ground.
SwedishI dag är den inre marknaden ett faktum och konkurrensens utbredning är redan tillräckligt stor.
Today, the single market is a reality and the culture of competition is sufficiently widespread.
SwedishTyvärr är inte våldsdådens enorma utbredning bara typisk för länder som befinner sig i konflikter.
Unfortunately, the huge incidence of violent acts is not only typical of countries in conflict.
SwedishTyvärr kan vi se att milisens utbredning är en mycket farlig konsekvens av konflikten.
Unfortunately, we observe how the proliferation of militias is a very dangerous consequence of the conflict.
SwedishÄndå innebär inte denna utbredning att de gamla, sedan länge fastställda rättigheterna sedan dess respekteras överallt.
But this does not mean that the old, established rights are now universally respected.
SwedishResolutionen innehåller inte mer än hänvisningar till möjliga lösningar för att motverka en utbredning av islam.
The resolution does not go beyond offering possible solutions to counter the spreading of Islamism.
SwedishI och med Europeiska unionens framtida utbredning kommer att vi att behöva fundera mer över dessa frågeställningar.
We will have to reflect even more on these issues now that the European Union is to be enlarged.
SwedishTänk till exempel på åldrandet och bebyggelsens utbredning.
Just think of ageing and the fact that there are not enough younger people in work to provide funds for social security.
SwedishI detta fall skulle vi emellertid inte tala om rättvis konkurrens, utan om en utbredning av dominerande företag.
However, in this case we would not be talking about fair competition but the prevalence of dominant companies.
SwedishJag skulle vilja fråga om rådet har tagit ställning till en sådan eventuell utbredning och om rådet har tänkt vidta några åtgärder.
I should like to ask if the Council has faced up to such a possibility and thought out any action.
SwedishDet finns exakt information om vilken utbredning sjukförsäkringskorten har, men det saknas information om användningen av dem.
Whilst precise figures are available on the number of EHICs, there is a lack of data on the use thereof.