Svensk-engelsk oversættelse af "utlova"

SV

"utlova" engelsk oversættelse

SV utlova
volume_up
{verbum}

utlova (også: uppblåsa, liva upp)
utlova (også: framföra, erbjuda, bjuda, ge)
Erfarenheterna av den organiserade brottsligheten visar att man enbart genom korta vägar och förfaranden kan utlova snabba och säkra undersökningsresultat.
We know from our experience of organised crime that short routes and procedures alone can offer hope of speedy and sure success in investigations.
Här måste vi utlova vårt fulla stöd och bekämpa alla tendenser i Europa att tycka, att eftersom vi redan har gjort så mycket för Bosnien, behöver vi inte göra så mycket för Kosovo.
Here we must offer our full support and oppose any tendency in Europe to say that because we did much for Bosnia, we cannot do as much for Kosovo.
Vi kan inte utlova seger åt dem som inte vill att det sociala Europa skall byggas, de som är allergiska mot minimiregler, vilket arbetstagarna i vår världsdel har åtnjutit i över ett sekel.
We cannot offer victory to people who do not want the social Europe to be built, to those allergic to minimum rules, which workers on our continent have enjoyed for more than a century.
EU kan inte rimligen utlova mindre än 35 miljarder euro i offentlig finansiering.
The Union cannot reasonably pledge less than EUR 35 billion in public finances.
Vi måste utlova vårt engagemang för EU och detta snart.
We must pledge our commitment to Europe and do it quickly.
Vi fortsätter också att utlova vårt stöd för att stötta denna djärva och modiga process - nu och i framtiden.
And we continue to pledge our support to underpin this bold and courageous process - now and in the future.
Då kan vi utlova en spännande miljö att utvecklas i, mot radiobranschen idag.
Then we can promise an exciting environment to develop in, the radio industry today.
Det vore oklokt av en politiker att utlova några arbetstillfällen i dagens läge.
No politician can promise jobs today; to do so would be rash.
Det räcker inte att bara utannonsera reformer och utlova fler arbetstillfällen.
It is not enough merely to announce reforms and to promise more jobs.
utlova (også: gå ed på)

Synonymer (svensk) for "utlova":

utlova

Eksempelsætninger "utlova" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishDe är mer produktiva och kan därför till och med utlova arbetsplatsgarantier.
They are more productive and therefore even able to give job guarantees.
SwedishKan kommissionen utlova när de skall lägga fram ett sådant förslag?
Can the Commission give an undertaking as to when it will present such a proposal?
SwedishVi beslutsfattare har höjt ribban genom att utlova resultat.
We policy makers have raised the stakes by promising to deliver.
SwedishJag kan på rådets och ordförandeskapets vägnar utlova en stor insats i Johannesburg.
On behalf of the Council and the Presidency I am happy to give an undertaking that we will make substantial efforts in Johannesburg.
SwedishDelvis eftersom Europa i likhet med andra rika länder vägrar att utlova en avveckling av det stöd som snedvrider konkurrensen.
Partly, because Europe, like other rich countries, refuses to cut down on market-distorting aid.
SwedishJag hoppas att kommissionären kan utlova en förstärkning av personalstödet inom kommissionen.
I am hoping the Commissioner might reassure us that an increase in the level of staff support within the Commission is on the cards.
SwedishJag kan inte se någonting i kommissionens uttalande som ens kommer i närheten av att utlova något mer konstruktivt.
I cannot see anything in the Commission’s pronouncement that goes any way at all towards pledging anything more constructive.
SwedishJag kan inte se någonting i kommissionens uttalande som ens kommer i närheten av att utlova något mer konstruktivt.
I cannot see anything in the Commission’ s pronouncement that goes any way at all towards pledging anything more constructive.
SwedishEnligt president René Prévals önskemål inriktar vi oss särskilt på utbildning, och vi kommer också att utlova större budgetstöd.
Our particular focus is on education, as President Préval has requested, and we will also announce more budget support delivery.
SwedishParlamentet har haft alltför brått med att utlova ekonomiskt stöd till demonstranterna.
Parliament has been overhasty in announcing financial support for the protesters, many of whom were openly displaying anti-Semitic slogans.
SwedishJag har inte intrycket att det sätt som Turkiet styrs på skall ändras genom att utlova medlemskap i EU under flexibla villkor.
I do not believe that Turkey's style of government will change by us presenting this country with the prospect of EU membership, subject to flexible conditions.
SwedishJag inbjuder er att utlova att en inspektionsresa kommer att göras, möjligen av er avdelning, av styrekonomen eller av revisionsrätten.
I invite you to say that an inspection visit will be made, possibly from your department, from the Financial Controller and from the Court of Auditors.
SwedishOch det enda koncept som kan utlova någon framgång, ett snabbast möjligt införande av en ekologisk skattereform, pratas sönder i de ansvariga instanserna.
And the only promising programme, that of introducing environmental tax reforms as quickly as possible, continues to be debated again and again in the relevant committees.
SwedishKenya leds av en man som kom till makten genom att utlova en ny period av öppenhet och insyn.
This restriction of freedom of speech, as proposed, is unbecoming for a country led by a man who came to power promising a new era of openness and transparency.
SwedishAtt utlova 259 miljoner euro till norra delen av Cypern är liktydigt med ett faktiskt erkännande av att detta område är militärt ockuperat av mer än 35 000 turkiska soldater.
Pledging EUR 259 million to the northern part of Cyprus is tantamount to recognition of the military occupation of that area by more than 35 000 Turkish soldiers.
SwedishTyvärr har det visat sig att kommissionens svar har varit meningslösa och att den inte kunde utlova någon form av solida garantier bakom den attraktiva fasaden med en integrerad strategi.
We believe that protecting biodiversity is a step forward, which is compatible with the development of rural areas and the economic future of our country.
SwedishAtt utlova 259 miljoner euro till norra delen av Cypern är liktydigt med ett faktiskt erkännande av att detta område är militärt ockuperat av mer än 35 000 turkiska soldater.
What must not happen is for the EU now to go in and provide aid as a thank you to those who voted in favour of the Koffi Annan plan and to forget those who voted against the plan.
SwedishVi bör också utlova vårt stöd till de textil- och konfektionsföretag som utnyttjar de möjligheter som EU:s strukturfonder ger efter 2005 i enlighet med de strategiska Lissabonmålen.
We should also guarantee our support for textile and clothing companies using opportunities offered by the EU Structural Funds after 2005 in compliance with the Lisbon strategy goals.
SwedishEU kan återta initiativet genom att omedelbart höja sitt minskningsmål till 30 procent och genom att utlova minst 30 miljarder euro i stöd till länderna i söder.
It is not too late; Europe can resume its leadership by immediately increasing its reduction target to 30% and by granting at least EUR 30 billion in aid to the countries of the South.
SwedishKan ni utlova i dag, herr Bolkestein, att ni inte kommer att ge efter för Frankrike genom att tillåta att landet stöder sin varvsindustri, i syfte att nå en överenskommelse i rådet i december?
Can you assure me today, Mr Bolkestein, that you are not going to give in to France by permitting it to subsidise its shipyards in order to get agreement in the Council in December?