Svensk-engelsk oversættelse af "utsatt tid"

SV

"utsatt tid" engelsk oversættelse

volume_up
utsatt tid {fæl.køn} [eksempel]

SV utsatt tid
volume_up
{fælleskøn} [eksempel]

1. finans

utsatt tid (også: fatalietid, frist, förfallotid)
volume_up
closing date {substantiv}

Lignende oversættelser "utsatt tid" på engelsk

utsatt adjektiv
tid substantiv
utsätta verbum

Eksempelsætninger "utsatt tid" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishVi inser att vi inte kommer att uppnå de förväntade målen inom utsatt tid.
We realise that there are now delays in achieving the expected targets.
SwedishDetta skall för den inre marknadens del genomföras inom utsatt tid fram till år 2004.
This is being done by 2004, according to the deadline fixed in respect of the Internal Market.
SwedishDet innebär att kommissionen alltid kommer att lägga fram rapporter och förslag på utsatt tid.
This means that the Commission will always present the reports and suggestions on time.
SwedishKommissionen besvarade denna begäran inom utsatt tid - det tackar vi för.
The Commission has responded to this request in the time required, for which it should be thanked.
SwedishMen det var mödan värt för vi nådde vårt mål på utsatt tid.
But it has been worth it, because we have achieved the right goal at the right time.
SwedishAlltså är det även av den anledningen viktigt, att vi lyckas avsluta Agenda 2000 inom utsatt tid.
That is another reason why it is so important for us to conclude the Agenda in good time.
SwedishVi anser att Ryssland bör fullgöra sitt åtagande på utsatt tid utan ytterligare dröjsmål.
We believe that Russia should honour its commitment punctually, without any further postponements.
Swedish... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
SwedishOm myndigheterna inte fattar något beslut inom utsatt tid, kan du föra ärendet vidare till en nationell domstol.
If they do not take a decision within the time limit, you can take the case to the national courts.
SwedishDet är viktigt för oss att återuppta förhandlingarna i detta ärende och att nå ett resultat inom utsatt tid.
It is important for us to resume the negotiations on this dossier and to achieve a result by the specified deadline.
SwedishVi anser att Ryssland bör fullgöra sitt åtagande på utsatt tid utan ytterligare dröjsmål.
The possibility of similar cooperation is also to be explored by the relevant multilateral bodies in relation to weapons of mass destruction.
SwedishJag måste be er att ni håller er till utsatt tid då sessionstjänsten meddelar mig om att vi är försenade.
Once again, I must urge Members to keep within the time they have been allocated, as the services tell me we are running late.
SwedishLjubljana borde uppnå de fyra Maastrichtkriterierna inom utsatt tid genom att sänka inflationen, och det är inte litet.
Ljubljana looks set to achieve the four Maastricht criteria on target, reducing inflation, and that is a considerable achievement.
SwedishJag vill uppmana er att ge oss besked inom utsatt tid nästa gång och även påpeka att ni kan avge en skriftlig röstförklaring.
Next time, please let us know within the prescribed time. I would also point out to you that you can explain your vote in writing.
SwedishBehovet av att uppfylla det ständiga kravet på att inom utsatt tid minska koldioxidutsläppen kvarstår och bör även fortsättningsvis ges högsta prioritet.
Our need to meet ever pressing CO2 reduction deadlines continues and should be maintained as a matter of utmost priority.
SwedishVi anser att denna dialog på politisk nivå är av stor betydelse för ett framgångsrikt avslutande av förhandlingarna om Agenda 2000 inom utsatt tid.
We attach the utmost importance to this dialogue at political level as a means of concluding the Agenda successfully and on schedule.
Swedishföre utsatt tid
SwedishÅtgärder bör också vidtas i framtiden för att se till att medlemsstaterna tvingas införliva EU: s beslut i nationell lagstiftning inom utsatt tid.
The new priorities of the area of freedom, security and justice must, above all, enable all the European decisions adopted to date to be implemented.
SwedishFrågan är naturligtvis när vi kan börja eftersom systemet för handel med utsläppsrätter måste inledas på utsatt tid; det kan inte inledas omedelbart.
The question of course is when we can start, because the emissions trading scheme has to start at the times stipulated; it cannot start immediately.