Svensk-engelsk oversættelse af "utse"

SV

"utse" engelsk oversættelse

SV utse
volume_up
[utsåg|har utsett] {verbum}

1. generel

Jag kräver att man skall avstå från alla aktioner som kan förvränga folkets verkliga vilja att utse en president som det självt har valt.
I call for restraint from any action to distort the true will of the people to elect a president of their choosing.
Låt de nationella parlamenten fråga ut sin kommissionsledamot varje fredag, och varför inte låta väljarna utse sin egen kommissionsledamot direkt nästa gång?
Let the national parliaments question their Commissioner each Friday, and why not let the voters choose their own Commissioner directly next time around.
Jag vill också understryka att arbetstagarrepresentanterna i förvaltnings- och tillsynsorganen bör väljas eller utses i enlighet med nationell lagstiftning.
I also wish to emphasise that the employee representatives on the management and supervisory bodies should be chosen or designated in accordance with national legislation.
Vi är redo att utse experter som skulle kunna samarbeta med Förenta nationerna.
We are ready to designate experts that could work together with the United Nations.
Nu måste man utse en EU-representant som kan få båda sidor att lyssna.
Now it must designate an EU representative who will make both sides listen.
En sista anmärkning: Medlemsstaterna ansvarar för att utse badplatser.
My final remark: the Member States are responsible for designating bathing sites.
I kraft av fördragen och av lagen är det obestridligt medlemsstaternas ansvar att utse sina parlamentsledamöter.
By virtue of the Treaties and of the law, it is indisputably up to Member States to name their MEPs.
Parlamentet är ett lagstiftande organ, och det är inte vi som skall utse individuella förmånstagare.
Parliament is a legislative body and it is not for us to name individual beneficiaries.
Att utse detta år till året för interkulturell dialog låter i detta avseende nästan som ett hån.
In this regard, naming this year the Year of Intercultural Dialogue sounds almost like a mockery.
Varje medlemsstat kommer att utse en medlem av kommissionen fram till 2014.
Each Member State will nominate a member of the Commission until 2014.
Det var helt riktigt att utse Winfried Menrad till författare av betänkandet för år 2000.
It was absolutely right to nominate Winfried Menrad as rapporteur of the 2000 report.
Jag är dock bestört över ert beslut att utse Charlie McCreevy till irländsk kommissionär.
However, I am appalled at your decision to nominate Mr McCreevy as Irish Commissioner.
I anslutningsfördraget garanterades de tio nya medlemsstaterna rätten att utse en medlem vardera till Europeiska revisionsrätten bland andra organ.
In the Treaty of Accession, the ten new Member States were granted the right to delegate one member each to, among other bodies, the European Court of Auditors.
I artikel 24.2 i arbetsordningen står det klart och tydligt: ”grupplösa medlemmar ska utse en av medlemmarna till att delta i talmanskonferensens möten”.
Rule 24(2) of the Rules of Procedure states quite clearly: 'the non-attached Members shall delegate one of their number to attend meetings of the Conference of Presidents'.

2. jura

Så fokus ligger på att få till stånd en oberoende utredning och inte minst att utse en civil åklagarmyndighet att ta sig an uppgiften.
So the focus is on getting an independent investigation and not least to assign a civilian prosecutor to the task.
Av denna anledning anser jag att vi både måste utse mer specialiserad personal på detta område och se till att lokala aktörer deltar i högre grad i projektet.
This is why I think that we need to both assign more specialised staff in this area and raise the participation level of local actors in the project.

Synonymer (svensk) for "utse":

utse

Eksempelsætninger "utse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishÄven i detta hänseende vill jag uppmana kommissionen att äntligen utse någon.
In this respect, too, I would call on the Commission to finally appoint someone.
SwedishVarje medlemsstat och kommissionen skall var för sig utse två ledamöter i kommittén.
Each Member State and the Commission shall appoint two members of the Committee.
SwedishVi kommer sedan att försöka utse en grupp på 18 personer som ska börja som styrelse.
We will then try to set up a group of 18 persons to start as the governing board.
SwedishFrågan om att utse en sådan företrädare i rådet tas med rätta upp i betänkandet.
The report rightly raises the issue of such representatives in the Council.
SwedishALDE:s huvudändringsförslag har varit att utse en Europeisk patientombudsman.
The ALDE's core amendment has been to appoint a European Patients Ombudsman.
SwedishVi uppmanar även rådet att till sist utse ett särskilt EU-sändebud till Tibet.
We also urge the Council to appoint an EU Special Envoy for Tibet at last.
SwedishVarje medlemsstat och kommissionen skall utse två ledamöter i kommittén.
Each Member State and the Commission shall appoint two members of the Committee.
SwedishVi är redo att utse experter som skulle kunna samarbeta med Förenta nationerna.
Improved performance goes hand in hand with the enhancement of the quality of programmes.
SwedishVi parlamentsledamöter förbehåller oss rätten att utse dess verkställande direktör.
We MEPs reserve the fundamental right to appoint its executive director.
SwedishEn sista anmärkning: Medlemsstaterna ansvarar för att utse badplatser.
My final remark: the Member States are responsible for designating bathing sites.
SwedishDet överlämnas åt den stat som begäran har lämnats till att utse den behöriga myndigheten.
The designation of the competent authority is left to the requested Member State.
SwedishJag stöder därför förslaget att utse året 2011 till det europeiska året för volontärarbete.
I therefore support the plan to declare 2011 the European Year of Volunteering.
SwedishÄntligen börjar kommissionen få ändan ur vagnen och kommer snart att utse någon.
At last the Commission is starting to pull its finger out and will soon be appointing someone.
SwedishVi bör utse en slumpens EU-kommissionär vid sidan av Pascal Lamy.
So, Mr President, you must appoint Mr Chance European Commissioner alongside Mr Pascal Lamy.
SwedishPanelen som kommer att utse segraren i september 2008 kommer att få en svår uppgift.
The panel, which will select the winner in September 2008, will have a very difficult task.
SwedishHerr rådsordförande, ni talade om det viktiga beslutet att utse en herr eller fru GUSP.
Mr President-in-Office, you spoke of the important decision to appoint a Mr or Mrs CFSP.
SwedishDock har det tagit nästan ett år att utse någon till kontoret i Cardiff.
But it has taken almost a year to appoint someone for the Cardiff Office.
SwedishNi är den andre kommissionsordförande jag är med om att utse.
Mr Prodi, you are the second President of the Commission I will be involved in selecting.
SwedishHan är inte lämplig för ett offentligt ämbete, och jag uppmanar rådet att inte utse honom.
He is unfit for public office and I urge the Council not to appoint him.
SwedishUppgiften i dag är emellertid inte att utse syndabockar utan att planera för framtiden.
Today, however, the task is not to apportion blame but to plan ahead.