Svensk-engelsk oversættelse af "utsikter"

SV

"utsikter" engelsk oversættelse

EN
volume_up
utsikt {fæl.køn}

SV utsikter
volume_up
{kun flertal}

utsikter (også: skillnad, odds, fördel, skillnader)
volume_up
odds {k.fl}
Hoppet om att oppositionen skulle ha bättre utsikter den här gången och hoppet om att vitryska medier skulle ge medborgarna i Vitryssland en mer balanserad bild.
The hope that the opposition would have better odds this time and the hope that the Belarusian media would present a more balanced picture to the citizens of Belarus.

Synonymer (svensk) for "utsikt":

utsikt

Eksempelsætninger "utsikter" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishDen måste givetvis vara neutral och måste framför allt ha utsikter att lyckas.
It certainly has to be neutral and, above all, it must have prospects of success.
SwedishVi antog en resolution där vi talade om Ukrainas utsikter till medlemskap.
We adopted a resolution in which we talked of Ukraine’s prospects of membership.
SwedishDärför finns det goda utsikter för en fri marknad för förnybara råmaterial i EU.
Therefore, there are good free-market prospects for renewable raw materials in Europe.
SwedishKommer vi att vara redo för handling när vi står inför sådana ansvarslösa utsikter?
Are we going to be ready for action when faced with such irresponsible perspectives?
SwedishFred i Sudan skulle skapa lovande utsikter till fred i den större regionen.
Peace in Sudan would create promising prospects for peace in the wider region.
SwedishVi antog en resolution där vi talade om Ukrainas utsikter till medlemskap.
We adopted a resolution in which we talked of Ukraine’ s prospects of membership.
SwedishDen europeiska utmaningen tjänar alltså även Turkiets demokratiska utsikter.
The European challenge, therefore, also serves Turkey's democratic prospects.
SwedishKan rådet berätta för oss vad det finns för reella, praktiska utsikter för sådant agerande?
Can the Council tell us what real, practical prospects there are of such action?
SwedishTrots det, herr Prodi, inleddes er ämbetstid med bästa möjliga utsikter.
For all that, Mr Prodi, your term of office had begun with the best possible omens.
SwedishOm vi inte erbjuder dem utsikter till medlemskap kan vi inte trygga våra medborgare.
If we do not offer them prospects, we do not offer our citizens security.
SwedishDet är dock en region vars utsikter att gå med i EU är klara och entydiga.
However, it is a region whose prospects for joining the EU are clear and unambiguous.
SwedishDen överensstämmer med prognoser, ekonomiska överväganden och utsikter.
It is in accordance with the forecasts, economic considerations and outlooks.
SwedishDe vill ha vår solidaritet och nya utsikter för sin och sina barns framtid.
They want our solidarity and new prospects for their future and that of their children.
SwedishDet landet är ju faktiskt inte ett kandidatland med konkreta utsikter till anslutning.
To begin with some remarks about Chapter 4, the central discussion point.
SwedishDet är mycket lovande utsikter, särskilt i ansträngda ekonomiska tider.
Those are extremely appealing prospects, particularly in economically strained times.
SwedishSerbiens utsikter till EU-medlemskap är speciellt viktiga för Ungern.
Serbia's prospects for European Union membership are especially important for Hungary.
SwedishVi kan alla ha en åsikt om framtiden och vilka utsikter framtiden ställer upp för oss.
We can all have an opinion on the future and the prospects of what the future holds for us.
SwedishPersonligen tvivlar jag inte på att Albanien måste ha europeiska utsikter.
   – Mr President, I have no doubt personally that Albania must have European prospects.
SwedishDen skapar arbetstillfällen för våra ingenjörer och utsikter för framtiden.
It provides jobs for our engineers and prospects for the future.
SwedishUtsikter för att utveckla den civila dialogen enligt Lissabonfördraget (kortfattad redogörelse)
Developing civil dialogue under the Treaty of Lisbon (short presentation)