Svensk-engelsk oversættelse af "vägrar"

SV

"vägrar" engelsk oversættelse

EN

SV vägrar
volume_up
{verbum}

vägrar
volume_up
refuses {vb.} (third pers. sing. simple present)
vägrar att systematiskt godkänna tekniska fel som ”extraordinära omständigheter”.
refuses to regard technical defects systematically as ‘extraordinary circumstances’.
Majoriteten i detta parlament vägrar att erkänna sina politiska förluster.
The majority in this Parliament refuses to acknowledge its political losses.
Statsminister Lipponen vägrar emellertid att offentliggöra det i Finland.
Prime Minister Lipponen, however, refuses to let it be published in Finland.

Synonymer (svensk) for "vägra":

vägra
Swedish

Eksempelsætninger "vägrar" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishI Georgien vägrar ryska styrkor att dra sig tillbaka och stöder separatisterna.
In Georgia Russian forces are refusing to withdraw and are supporting separatists.
SwedishVi kan inte förespråka fri handel när vi samtidigt vägrar skydda individens frihet.
We cannot advocate freedom of trade while refusing to protect individual freedoms.
SwedishI dag är det Förenta staterna som vägrar FN:s inspektörer att återvända till Irak.
Now, it is the United States that will not agree to the UN inspectors going to Iraq.
SwedishSystemet vägrar att ladda, och jag kan inte säga hur lång tid det kommer att ta.
The system is refusing to load and I cannot tell you how long it may take.
SwedishGenom att rösta mot detta förslag vägrar vi att stödja ett sådant manipulerande.
By voting against this project we are refusing to support such manipulative behaviour.
SwedishÄnnu i dag vägrar Moskva att bevilja tillträde till arkiven om massakern i Katyń.
To this day, Moscow is refusing to grant access to the archives on the Katyń massacre.
SwedishVilka påföljder gäller om man vägrar att följa eller överträder bestämmelserna?
What sanctions are applied in the event of refusal to follow or breach of the rules?
SwedishI dag är det Förenta staterna som vägrar FN: s inspektörer att återvända till Irak.
Now, it is the United States that will not agree to the UN inspectors going to Iraq.
SwedishMen den kinesiska regeringen vägrar fortfarande i dag att ta emot min delegation.
But the Chinese government is refusing to accept my delegation till today.
SwedishEuropeiska unionen kan inte tillåta den ena avtalsparten det som den vägrar den andra.
The European Union cannot allow one agreement partner that which it denies another.
SwedishDärför vägrar han demokratiska reformer och skaffar han motståndare ur vägen.
Which is why he is scared to death of democratic reforms and is eliminating opponents.
SwedishDe vägrar faktiskt att göra det, så det återstår mycket att göra också här.
In fact they are declining to do that, so a lot of work also remains to be done here.
SwedishVilka påföljder gäller om man vägrar att följa eller överträder bestämmelserna?
What sanctions are applied in the event of refusal to follow or of breach of the rules?
SwedishMänniskor vägrar att ta hänsyn till folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna.
People are refusing to take the referendums in France and the Netherlands into account.
SwedishHela förstasidan, plus fyra sidor om hur jag vägrar ligga med honom.
It's the cover page, and then four pages about how I don't give him sex any more.
SwedishVarför vägrar kommissionen ge ytterligare medel, som Michel Barnier lovade?
Why is the Commission refusing further funding, as Mr Barnier promised?
SwedishI detta sammanhang vägrar regeringarna att anslå en enda euro till för EU-budgeten.
In this context, the governments are refusing to give one more euro to the European budget.
SwedishDet är dags att vi inte bara vägrar uppgradera avtalet, utan att vi upphäver avtalet.
It is time for us not simply not to upgrade that agreement, but to suspend that agreement.
SwedishUnder tiden vägrar Europaparlamentet att låta oss tala om frågan.
Meanwhile, the European Parliament is refusing to let us talk about the matter.
SwedishDe iranska myndigheterna vägrar i stor utsträckning att lyssna till våra uppmaningar.
However the Iranian authorities' ears are largely deaf to our calls.