Svensk-engelsk oversættelse af "vägtull"

SV

"vägtull" engelsk oversættelse

volume_up
vägtull {fæl.køn}

SV vägtull
volume_up
{fælleskøn}

1. business

vägtull
volume_up
turnpike {substantiv}

Eksempelsætninger "vägtull" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishEn vägtull kan inte heller bara vara ett sätt att kompensera för värdeminskningen av vår väginfrastruktur.
Nor can a toll be simply a means of covering the depreciation of our road infrastructure.
SwedishDet är viktigt att beakta trafikens externa kostnader, så att marginalkostnaden anpassas efter det uttagna tröskelbeloppet, oavsett vilken vägtull som gäller.
There will be a significant proportion of them by 2008 when the European Galileo system becomes operational.
SwedishDetta betyder att Österrike kan ta ut en högre vägtull i känsliga Alpregioner samtidigt som man även tar betalt för de externa kostnaderna.
This means that Austria can charge a higher toll in sensitive Alpine regions and can still charge for the external costs as well.
SwedishDet är viktigt att beakta trafikens externa kostnader, så att marginalkostnaden anpassas efter det uttagna tröskelbeloppet, oavsett vilken vägtull som gäller.
It is essential to take the external costs of traffic into account so that with any road toll imposed the marginal cost matches the ceiling amount charged.
SwedishDet grundläggande beslutet om en vägtull skall tas ut eller inte och i så fall på vilka fordon, sträckor eller vägtyper, måste förbli en fråga för medlemsstaterna.
The basic decision on whether or not to charge a toll, on what vehicles and what stretches or types of road, must remain a matter for the Member States.
SwedishPå det sättet skulle trafiken inte behöva betala den nuvarande externa kostnaden, utan en kostnad som baseras på en ny balanserad vägtull som återspeglar själva trafikvolymen.
In this way traffic would not have to pay the present external cost, but one based on a new balanced charge that reflects the volume of traffic.
SwedishVem som helst som åker igenom en vägtull, till och med i närheten av parlamentet, kommer att märka att dessa maskiner inte fungerar med alla valutor från alla länder i unionen.
Anyone who goes to automated toll booths machines not far from here will see that some machines do not work with the currencies of every Union country.
SwedishPå det sättet skulle trafiken inte behöva betala den nuvarande externa kostnaden, utan en kostnad som baseras på en ny balanserad vägtull som återspeglar själva trafikvolymen.
It is essential to take the external costs of traffic into account so that with any road toll imposed the marginal cost matches the ceiling amount charged.
SwedishEtt inslag som är särskilt positivt för Österrike är att de externa kostnaderna och den s.k. alpina avgiften (en högre vägtull i Alpregionen) förmodligen inte kommer att räknas av.
One particularly positive feature for Austria is the fact that the external costs and the so-called Alpine surcharge (a higher toll in Alpine regions) will probably not be offset.
SwedishSlutligen kommer vi att godkänna och stödja ändringsförslag 40 som har lagts fram av Verts/ALE-gruppen, eftersom vi anser att en vägtull inte bara kan vara en skatt eller ännu en pålaga.
Finally, we shall approve and support Amendment No 40 tabled by the Verts/ALE Group, because we believe that a toll cannot amount to nothing more than a tax or an additional charge.