Svensk-engelsk oversættelse af "verkställa"

SV

"verkställa" engelsk oversættelse

SV verkställa
volume_up
{verbum}

verkställa (også: fullgöra, realisera)
volume_up
to implement {vb.} (put into practice)
Nu återstår det att fullt ut verkställa det här avtalet på båda sidor, och det snabbt.
We must now implement this agreement completely and swiftly, and on both sides.
Kommissionen har en usel förmåga att verkställa parlamentets politiska beslut.
The Commission's ability to implement Parliament's political decisions is nothing less than wretched.
Man måste också ha den administrativa kapaciteten för att kunna verkställa dem.
Countries must also have the administrative capacity to implement them.
Jag är därför ledsen, fru Kauppi, men jag kan inte verkställa er begäran.
Therefore, Mrs Kauppi, I am sorry but I cannot carry out your request.
Vi kommer att gå till väga på följande sätt, och detta är ett beslut av presidiet som jag kommer att verkställa nu.
We shall proceed as follows, and this is a decision by the Presidency that I will carry out next.
Dessutom kräver ett fungerande system en viss bedömningsfrihet för de tjänstemän som skall verkställa politiken.
In addition, a workable system requires that the officials who carry out the policy should have a certain level of discretion.
verkställa (også: fullgöra, överlåta, spela, upprätta)
Kommissionen måste verkställa denna budget på ett korrekt sätt.
The Commission still needs to execute this budget correctly.
Demokratiska staters centralbank kan inte stänga in sig för att enbart verkställa penningpolitiken.
A central bank for democratic states cannot shut itself away merely to execute monetary policy.
En vägran att verkställa en europeisk arresteringsorder innebär emellertid inte att arresteringsordern ogiltigförklaras.
However, any refusal to execute a European Arrest Warrant does not invalidate it.
verkställa (også: framföra, utföra, avrättar)
verkställa (også: framföra, genomföra, uppföra, prestera)
Det åligger självfallet medlemsstaterna att verkställa kontrollåtgärderna, och övervakningen och kontrollen av territorialhavet är därmed också deras ansvar.
Of course, Member States are responsible for performing these checks, and the surveillance of and checks on territorial waters are therefore a matter of their competence.
verkställa
verkställa

Synonymer (svensk) for "verkställa":

verkställa

Eksempelsætninger "verkställa" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishDet är till nytta för samhället att också verkställa dessa så snart som möjligt.
Society will benefit from the quickest possible implementation of these, therefore.
SwedishVi måste anpassa anslagen till kommissionens kapacitet att verkställa dem.
We must tailor the appropriations to the Commission' s implementation capacity.
SwedishVi måste anpassa anslagen till kommissionens kapacitet att verkställa dem.
We must tailor the appropriations to the Commission's implementation capacity.
SwedishDet är inte önskvärt; i alla frågor är det kommissionen som bör föreslå och verkställa.
The Commission must be responsible for proposing and implementing in all areas.
SwedishAtt låta bli att verkställa dödsstraffet är en del av unionens gemensamma värden.
One of the common values of the Union is to refrain from carrying out the death penalty.
SwedishDet är nu upp till detta parlament och rådet att verkställa denna samstämmighet.
It is now down to this Parliament and the Council to give meaningful effect to this consensus.
SwedishJag håller med om att vi bör ha stränga genomförandemekanismer för att verkställa dessa regler.
I agree that we should have tough enforcement mechanisms to enforce those rules.
SwedishVi uppmanar myndigheterna att avstå från att verkställa dessa straff.
We call on the authorities to refrain from carrying out these punishments.
SwedishSåledes har man inom ramen för EU bara kunnat verkställa 3-5 procent av begärda indrivningar.
Thus only 3 to 5 % of requests for recovery in the EU have been successful.
SwedishHur verkställa en vettig plan för inriktningen, om inte strukturfonderna bevaras?
How is a reasonable orientation plan to be implemented if the Structural Funds are not preserved?
SwedishKommissionen kommer att göra sitt yttersta för att verkställa reglerna ännu bättre i framtiden.
The Commission will do its utmost to enforce them even better in the future.
SwedishDetta system skulle även ge möjlighet att effektivt få fram och verkställa domar inom EU.
This system would also provide efficiency in obtaining and enforcing judgments within the EU.
SwedishFramför oss har vi nu uppgiften att verkställa Kyotoavtalet i gemenskapen.
Now we have before us the task of implementing the Kyoto Agreement in practice in the Community.
SwedishVi måste se till att alla stödprogram går att verkställa betydligt snabbare än vad som är fallet i dag.
We must ensure that all support schemes can be expedited far quicker than at present.
SwedishDen ska samordna, verkställa och förvalta i enlighet med de villkor som fastställs i fördragen.
It shall exercise coordinating, executive and management functions, as laid down in the treaties.
SwedishVi hoppas att man i Nairobi kommer att enas om att verkställa den.
We hope it will be agreed in Nairobi to make this operational.
SwedishSlutligen är det mycket viktigt att bestämt uttrycka möjligheten att verkställa skyddsklausulen.
Finally, it is very important to express firmly the possibility of enforcing the safeguard clause.
SwedishDet ser ut som om försöket att verkställa denna bestraffning mellan 2000 och 2010 kommer att misslyckas.
It looks like the attempt to organise this punishment between 2000 and 2010 is set to fail.
SwedishJag har hört mina kolleger i parlamentet säga att det inte skulle vara möjligt att verkställa direktivet.
I have heard my fellow Members say that it would not be possible to enforce this directive.
SwedishEuropas små och medelstora företag går i spetsen när det gäller att verkställa sociala normer.
Europe's small and medium-sized enterprises lead the way in translating social standards into reality.