Svensk-engelsk oversættelse af "vinstdrivande"

SV

"vinstdrivande" engelsk oversættelse

SV vinstdrivande
volume_up
{adjektiv}

vinstdrivande
Öppnas det upp för privata vinstdrivande företag inom posttjänsterna, kommer det bara att leda till att de vinstgivande verksamheterna bryts ut.
If this is opened up to profit-driven companies in the area of postal services, it will only lead to the profitable activities being hived off.
Vi kan skydda oss dels mot vinstdrivande marknader som kan komma att exploatera utsatta individer och dels mot eventuella överföringar av sjukdomar eller infektioner.
We can guard against profit-driven markets that might exploit the vulnerable individual and the possible transmission of disease or infection.

Eksempelsætninger "vinstdrivande" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishDen franska organisationskommittén är inte ett vanligt kommersiellt vinstdrivande företag.
The French organising committee is not a normal commercial profit-seeking company.
SwedishDet här är en social företagsverksamhet, en icke-vinstdrivande stormarknad.
This is a social enterprise, not-for-profit cooperative supermarket.
SwedishDen privata och icke vinstdrivande organisationen EURid har ansvarat för administrationen av .
The private not-for-profit organisation EURid has been in charge of administering the .
SwedishHär är det bara fråga om den vinstdrivande eller icke vinstdrivande sektorn.
It is a case either of the profit or the non-profit sector.
SwedishDetta betänkande är ett viktigt steg mot det avgörande erkännandet av icke-vinstdrivande institutioner.
This report is an important step towards the vital recognition of Non-Profit Institutions (NPIs).
SwedishDe är inte som vinstdrivande organisationer med aktieägare.
They are not like profit-making shareholder organisations.
SwedishFöretagen i den sociala ekonomin kännetecknas av en annan form av företagande än vinstdrivande företag.
Social economy enterprises are characterised by a form of enterprise that differs from the capital enterprise model.
Swedish. - (IT) Icke vinstdrivande verksamheter och ideella organisationer fortsätter att utvecklas i Europa.
in writing. - (IT) Non-lucrative activities and not-for-profit organisations are experiencing continual growth in Europe.
SwedishDen nya benämningen - öppenhetsregister - gör det lättare för icke-vinstdrivande organisationer att ansluta sig till registret.
The new name - transparency register -makes it easier for non-commercial organisations to join the register.
SwedishÄven i den icke vinstdrivande sfären, som vi ofta ser som mer styrd av kvinnor, är det tjugo procent kvinnor i toppen.
And even in the non-profit world, a world we sometimes think of as being led by more women, women at the top: 20 percent.
SwedishNewport City Homes, StorbritannienJobben är numera enklare och personalen långt mer produktiv i den icke-vinstdrivande bostadsorganisationen i South-Wales.
Newport City Homes, UKJobs are now easier and teams are far more productive at South-Wales based not-for-profit housing organisation.
SwedishFärsk belgisk polisstatistik visar följaktligen att ett allt större antal icke-vinstdrivande organisationer utnyttjas i brottsligt syfte.
Accordingly, recent Belgian police statistics show that an increasing number of non-profit organisations are taken advantage of for criminal activities.
SwedishVinstdrivande verksamheter kommer dock inte att kunna åtnjuta något ekonomiskt stöd, utan agerar på marknaden på samma villkor som alla andra aktörer.
Commercial activities, by contrast, can no longer benefit from aid and will compete on the market on the same conditions as other operators.
SwedishCochrane gruppen är en internationell icke vinstdrivande samarbete som producerar systematiska översikter över alla data som har överhuvudtaget presenterats.
The Cochrane Groups are an international nonprofit collaboration that produce systematic reviews of all of the data that has ever been shown.
SwedishDet är emellertid minst lika viktigt för småföretag och icke vinstdrivande organisationer att börja dra fördel av minskade administrativa kostnader.
It is also just as important, though, for the small enterprises and non-profit organisations to start to benefit from a reduction in administrative costs.
SwedishI de stater där denna delegering förekommer har de börser till vilka dessa uppgifter delegerats ofta blivit privata vinstdrivande enheter.
In the Member States where such delegation exists, the stock exchanges to which these tasks are delegated have very often become private profit-making organisations.
SwedishFöljaktligen måste man identifiera vårdformer som kan tillhandahållas på icke vinstdrivande basis, med solidaritet och demokrati som grundläggande värden.
Consequently, forms of health care need to be identified which can be provided on a non-profit basis, inspired by the values of solidarity and democracy.
SwedishEnligt denna lag tillåts parallellimport, och även genetisk tillverkning av patenterade mediciner för användning av staten i icke-vinstdrivande syfte.
This act would allow parallel importing and would authorise the genetic production of patented medicines for the government's non-profit, non-commercial use.
SwedishEn annan punkt är den nya kombinationen av forskning, utveckling samt om att skapa och sälja innovativa produkter på ett sätt som verkligen är vinstdrivande.
Then there is the question of this new combination of research, development and making and selling innovative products in a way that is actually profitable.
SwedishKompensation bör begränsas till enbart Natura 2000-områden, och icke-vinstdrivande verksamhet, t.ex. fritidsverksamhet, skall särskiljas från yrkesverksamhet.
Compensation should be limited solely to the Natura 2000 areas and exclude non-profit-making activities, such as leisure pastimes, from professional activities.