tjekkisk-engelsk oversættelse af "úvěrové"

CS

"úvěrové" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "úvěrové" i kontekst.

Eksempelsætninger "úvěrové" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

CzechVývozní úvěrové agentury se staly hlavním zdrojem veřejných financí pro rozvojové země.
ECAs have become the major source of public finance for developing countries.
CzechObčanům proto musí být nabídnuty úvěrové částky, které budou co nejmenší.
Therefore, citizens need to be offered credit amounts that are as small as possible.
CzechPřijetí třetí vlny národních rámců pro dodatečné úvěrové pohledávky
Acceptance of the third wave of national frameworks for additional credit claims
CzechTéměř všichni řečníci, kteří přispěli do této rozpravy, zmínili úvěrové ratingové agentury.
Almost all the speakers in this debate have mentioned credit rating agencies.
CzechExportní úvěrové agentury usnadňují zákonný obchod v případě, že soukromý kapitálový trh selže.
The agencies facilitate legitimate trade where the private capital market fails.
CzechMusíme kontrolovat úvěrové činnosti bank, tedy činnosti vedoucí k tvorbě peněz.
We need to control the credit-creating activities, i.e. the money-making activities, of the banks.
CzechPotřebná jsou také pravidla transparentnosti pro úvěrové ratingové agentury.
Transparency rules for credit rating agencies are also needed.
CzechPotřebujeme, aby lidé více utráceli a investovali, ovšem nejsou právě dostupné žádné úvěrové linie.
We need people to spend and to invest and there just are no credit lines available.
CzechStanovisko ECB k požadavkům na úvěrové instituce v Litvě týkajícím se odpovědného poskytování úvěrů
ECB Opinion on responsible lending requirements for credit institutions in Lithuania
CzechExportní úvěrové agentury usnadňují zákonný obchod v případě, že soukromý kapitálový trh selže.
ECAs facilitate legitimate trade where the private capital market fails.
CzechCo potřebujeme, je celková reforma systémů hodnocení úvěrové důvěryhodnosti.
What we need is a root-and-branch reform of rating systems.
CzechVyhlásit opatření a otevřít úvěrové linie však nestačí.
However, it is not enough to announce measures and the opening of lines of credit.
CzechOčekáváme, že s jednoduššími pravidly budou úvěrové pohledávky v budoucnosti častěji využívány.
We expect that, with easier rules, credit claims will be used more frequently in the future.
CzechPředmět: Negativní vliv mezinárodní úvěrové krize na obchod
Subject: Negative impact on business of the international credit crisis
CzechGuvernéři Rady EIB přijímají první směrnice o úvěrové politice banky.
The governors of the EIB Council adopt the first directives regarding the credit policy of the Bank.
CzechŘekl, že tento mechanismus musí poskytovat zemím pružné úvěrové limity.
He said it is necessary for this mechanism to be able to provide countries with flexible credit lines.
CzechÚdaje pro základ pro stanovení minimálních rezerv – úvěrové instituce zveřejňující výkazy čtvrtletně
Reserve base data for credit institutions reporting quarterly
CzechSoučasná krize je ošklivým následkem úvěrové mánie, zejména nadměrného nárůstu zadlužení.
The present crisis is the hideous aftermath of a credit mania, specifically of the excessive expansion of debt.
CzechECB stanovila úrokové sazby a Pakt stability a růstu stanovil úvěrové a inflační požadavky.
Interest rates are set by the ECB and the Growth and Stability Pact sets borrowing and inflation requirements.
CzechÚdaje pro základ pro stanovení minimálních rezerv – úvěrové instituce zveřejňující výkazy každý měsíc
Reserve base data for credit institutions reporting monthly
Andre ord i vores ordbog
Czech
  • úvěrové

Flere oversættelser i bab.las engelsk-danske ordbog.