tjekkisk-engelsk oversættelse af "úvěrový"

CS

"úvěrový" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "úvěrový" i kontekst.

Eksempelsætninger "úvěrový" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

CzechPrávě včera agentura Moody's opět bezdůvodně snížila úvěrový rating Řecka.
Just yesterday, Moody's again downgraded Greece's credit reason for no good reason.
CzechJak víme, navzdory snahám EIB stále ještě nebyl úvěrový tok znovu obnoven.
Despite the efforts of the EIB, we know that credit still has not started to flow again.
CzechVelmi pozitivním krokem je také jednotný úvěrový formulář.
A standardised credit form is also an extremely positive move.
CzechV posledních měsících to samozřejmě není poprvé, kdy byl Řecku zásadním způsobem snížen úvěrový rating.
Of course, this is not the first time over recent months that Greece's credit rating has been seriously downgraded.
CzechJak jistě všichni víte, jedna ze tří agentur změnila minulý týden úvěrový rating Německa z důvodu nepřijatelné chyby.
As you are all aware, one of the three agencies changed Germany's credit rating last week on the back of an unacceptable error.
CzechBanka již vytvořila úvěrový balík ve výši 30 miliard eur, který má pomoci malým podnikům, jež mají nesnáze se získáním financování.
The Bank has already put together a EUR 30 billion loan package to help small businesses struggling to get financing.
CzechTakovéto vlivy se však mohou projevit se zpožděním, a proto je zapotřebí v dalším období úvěrový vývoj pečlivě sledovat.
However, as such effects can manifest themselves with lags, close scrutiny of credit developments is warranted in the period ahead.
CzechZároveň agentura Moody's bezdůvodně snížila úvěrový rating Řecka na stejnou úroveň, jakou má Angola, což je nepřijatelné.
At the same time, Moody's has downgraded Greece's credit rating to the same level as Angola; this was unwarranted and is unacceptable.
CzechÚvěrový objem a obecně bankovní a výpůjční činnost EIB je nutné posuzovat stejně, jako bychom posuzovali naše komerční banky.
The loan book and the general banking and lending activities of the EIB need to be assessed in the same way as we would assess our commercial banks.
CzechAvšak vzhledem k tomu, že vlivy nabídky úvěrů se mohou projevit se zpožděním, je zapotřebí v dalším období úvěrový vývoj pečlivě sledovat.
However, given that credit supply effects can manifest themselves with lags, close scrutiny of credit developments is warranted in the period ahead.
CzechZajímají mne pochopitelně očekávané důsledky její práce a důsledky, pokud bude mít člen eurozóny špatný úvěrový rating.
I am, of course, also interested in the expected consequences of the proceedings and in the consequences of a member of the euro area having a bad creditworthiness rating.
CzechZa stávajících podmínek je důležité oživit evropský úvěrový trh tím, že budou poskytovány odpovědné půjčky životaschopným podnikům a rodinám.
In the current circumstances, it is vital to reinvigorate the European credit market by granting responsible loans to viable businesses and to families.
CzechFinanční krize paralyzovala úvěrový systém; postihla podniky i rodiny; a poptávka strmě klesla, což mělo katastrofální důsledky pro hospodářský růst a zaměstnanost.
The financial crisis has paralysed credit; it has affected businesses and families; and demand has plummeted, with disastrous consequences for economic growth and employment.
CzechEvropské hospodářství není možné oživit, pokud zároveň nevyužijeme sílu eura na mezinárodních trzích a z toho plynoucí lepší úvěrový rating pro jeho oživení.
The European economy cannot be revitalised unless, at the same time, we use the strength of the euro on international markets and the resulting improved credit rating for its recovery.
CzechJak řekl rakouský ekonom Ludwig von Mises, pokud učiníte taková špatná rozhodnutí a nesprávné investice, když se trh sám koriguje, každý utrpí ztrátu a úvěrový cyklus se přetrhne.
As the Austrian economist, Ludwig von Mises said, if you make those bad decisions and create malinvestment, when the market corrects itself, everyone loses out and the credit cycle bursts.
CzechZa prvé, v souvislosti s deriváty (úvěrové deriváty, úvěrový trh) obviňujete agentury a tvrdíte, že nejsou dostatečně kvalitní; osobně si myslím, že nevíme nic o tom, co se děje.
Firstly, if we look at the derivatives - credit derivatives, credit market - you blame the agencies and say that they are not good enough; I say that we do not know anything about what is going on.

Andre ord i vores ordbog

Czech
  • úvěrový

Derudover tilbyder bab.la en dansk-tysk ordbog for flere oversættelser.