tjekkisk-engelsk oversættelse af "úvěry na"

CS

"úvěry na" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "úvěry na" i kontekst.

Lignende oversættelser "úvěry na" på engelsk

úvěry substantiv
English
na præposition

Eksempelsætninger "úvěry na" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

CzechEvropský trh se spotřebitelskými úvěry je rozdrobený, rozdělený na 27 "mini trhů".
Europe's consumer credit market is fragmented, broken down into 27 'mini markets'.
CzechVývozní úvěry představují významný nástroj na podporu podniků v EU.
Export credits are an important instrument for supporting EU enterprises.
CzechTato kritéria způsobilosti platná pro bankovní úvěry se budou rovněž vztahovat na syndikované úvěry.
The eligibility criteria for bank loans will also apply to syndicated loans.
CzechTato pravidla však pro malé podniky zvýšila náklady na úvěry.
However, these rules have increased the loan costs for small businesses.
CzechEvropské společnosti spoléhají na úvěry poskytnuté bankami.
European companies rely on credit from the banks.
CzechZaslouží si získat úvěry, na něž mají nárok.
They deserve to get the loans to which they are entitled.
CzechZáruky na vývozní úvěry jsou důležitým prostředkem pro pomoc podnikům dostat se na nové trhy a vytvořit nové pracovní příležitosti.
Export credit guarantees are an important means of helping entrepreneurs to acquire new markets and create new jobs.
CzechStanovisko ECB k belgické státní záruce vztahující se na některé úvěry poskytované ve prospěch společností Dexia SA a Dexia Crédit Local SA
ECB Opinion on a Belgian State guarantee covering certain loans granted to Dexia SA and Dexia Crédit Local SA
CzechStanovisko ECB k lucemburské státní záruce vztahující se na některé úvěry poskytnuté ve prospěch společností Dexia SA a Dexia Crédit Local SA
ECB Opinion on a Luxembourg State guarantee covering certain loans granted to Dexia SA and Dexia Crédit Local SA
CzechStanovisko ECB ke státní záruce vztahující se na některé úvěry poskytované ve prospěch společností Dexia SA a Dexia Crédit Local SA ve Francii
ECB Opinion on a State guarantee covering certain loans granted to Dexia SA and Dexia Crédit Local SA in France
CzechKrize způsobená rizikovými hypotékami (vysoce rizikovými úvěry na bydlení) ukázala, že výpůjčitelé byli příliš udržováni v nevědomosti.
The crisis caused by subprime loans (high-risk housing credit) has shown that borrowers have been kept too much in the dark.
CzechNěkteré úvěry skutečně jdou na dobročinné účely, avšak v současné době musí daňový poplatník vědět, co se děje v jeho jménu a z jakého důvodu.
Some of these loans go to worthy causes but, in this day and age, the taxpayer must know what is being done in his name and why.
CzechJe nutné pohlídat, aby banky peníze použily ne na pouhé ozdravení vlastních bilancí, ale na úvěry pro podnikatelskou sféru.
We must keep an eye on the banks to ensure that they use the money not only for improving their own balance sheets but also for lending to businesses.
CzechAle ať uděláme cokoli, jsou nyní v podnicích, na farmách a v domácnostech lidé, kteří nemohou získat malé úvěry na další provoz.
But, whatever we do, there are people now in business, on farms and in households who cannot get small amounts of credit to keep themselves going.
CzechDomácnosti mohou využívat výhod spojených se širší nabídkou finančních produktů, jako jsou hypotéční úvěry na nákup domů, a to za nižších nákladů.
Households can benefit from access to a larger variety of financial products – like mortgage loans for house purchases – at lower cost.
CzechMohou tak učinit, protože okolní svět Spojeným státům stále poskytuje úvěry, nehledě na obrovský schodek státu, podniků a občanů.
It can do so because the rest of the world is continuing to offer it credit despite the colossal deficits of the US state, its businesses and its citizens.
CzechDohled nad vývozními úvěry na evropské úrovni by měl být zaveden pouze výjimečně, dojde-li k narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu.
European-level supervision of export credits should only be introduced as an exception when some distortion of competition within the Internal Market could occur.
CzechVšechno jsme utratili, vyprázdnili jsme své pokladny, vyčerpali úvěry.
We have spent everything, we have exhausted our treasuries, we have exhausted our credit, and now the House comes along and says that we need to spend more.
CzechTento rámec se bude vztahovat na bankovní úvěry a neobchodovatelné hypoteční zástavní dluhové nástroje (NRMD) (viz také tisková zpráva z 5. srpna 2004).
This framework will apply to bank loans and to non-marketable retail mortgage-backed debt instruments (NRMDs) (see also the press release of 5 August 2004).
CzechV minulosti mnozí předstírali, že nevidí praktiky, kdy americké banky dávaly levné úvěry a odvolávaly se na zbytečné formality, a to i uvnitř Unie.
In the past, many turned a blind eye to the rubbish that the American banks dumped on the global market, falling back on pointless formalities, even within the Union.

Andre ord i vores ordbog

Czech
  • úvěry na

Søg efter flere ord i den tysk-danske ordbog.