tjekkisk-engelsk oversættelse af "jmění"

CS

"jmění" engelsk oversættelse

CS jmění
volume_up
{neutrum}

jmění (også: majetek, vlastnost)
volume_up
property {substantiv}
jmění (også: bohatství, majetek, štěstí)
volume_up
fortune {substantiv}
Podle magazínu Fortunejmění 700 milionů dolarů.
And according to Fortune magazine, he's worth 700 million dollars.
Máme dostatek příkladů, jež ukazují, že udržitelný rozvoj přátelský vůči komunitě může vynést jmění.
There's enough precedent out there to show that a sustainable, community-friendly development can still make a fortune.
Pokud je vaše jmění vzájemně závislé s někým dalším, tak s ním žijete ve vztahu s nenulovým součtem.
If your fortunes are interdependent with somebody, then you live in a non-zero-sum relationship with them.
volume_up
asset {substantiv}
Inflace je metla, která přerozděluje jmění nerovnoměrně.
Inflation is a scourge which redistributes assets unfairly.
Proto musíme zaručit konkurenceschopnost naší lodní dopravy jako cenného jmění; pro Evropu je to velmi důležité.
That is why we must safeguard the competitiveness of our shipping as a valuable asset; it is very important to Europe.
Vaše jmění je spojeno s vašimi stády.
Your assets are tied up in your flocks.
jmění (også: blahobyt, bohatství, majetek)
volume_up
wealth {substantiv}
jmění (også: hmota, jádro, látka, majetek)
volume_up
substance {substantiv}

Eksempelsætninger "jmění" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

CzechInflace je metla, která přerozděluje jmění nerovnoměrně.
Inflation is a scourge which redistributes assets unfairly.
CzechPokud je vaše jmění vzájemně závislé s někým dalším, tak s ním žijete ve vztahu s nenulovým součtem.
If your fortunes are interdependent with somebody, then you live in a non-zero-sum relationship with them.
Czech(DE) Chtěl bych vědět, jaká pravidla v tomto kontextu v současnosti platí pro půjčky na obnovu vlastního jmění.
(DE) I would like to know which rule actually applies to equity replacement loans in this context.
CzechA tím, že by tohle dělali, nabyli by pohádkové jmění.
And they got fabulously wealthy in doing so.
CzechZadruhé je to symbol nejen jeho identity, je to symbol jeho příjmu, protože všechno jeho jmění je spojeno s ovcemi.
Second, it's a symbol of not only his identity; it's a symbol of his income, because all of his assets are tied up in sheep.
CzechVaše jmění je spojeno s vašimi stády.
CzechBylo také navrženo, aby členské státy právně jistým způsobem zabavovaly jmění obchodníků s lidmi získané z trestné činnosti.
It has also been proposed that the Member States should, in a legally certain manner, seize the human traffickers' assets gained from their crime.
CzechRizikový kapitál (rovněž nazývaný "venture capital") je financování soukromých růstových podniků formou navýšení jejich základního jmění.
Risk capital (also known as venture capital) involves funding the expansion of private companies by increasing their registered capital.
CzechDomnívám se, a pan komisař to potvrdí, že Komise velmi brzy navrhne úpravu směrnic platných od roku 2006 týkajících se požadavků na vlastní jmění.
The Commissioner will confirm this, but I believe that the Commission will shortly propose that the directives in force since 2006 concerning the requirements for own funds should be amended.
CzechMějme na paměti, že složitá situace malých a středních podniků má dopad především na jmění lidí, kteří pro ně pracují, protože se ve velké míře jedná o rodinné firmy.
Let us bear in mind that a difficult situation in SMEs affects, first of all, the fortunes of the people who work for them, because they are, to a great extent, family firms.