tjekkisk-engelsk oversættelse af "komise"

CS

"komise" engelsk oversættelse

CS komise
volume_up
{feminin}

Komise děkuje paní zpravodajce za podporu, kterou návrhu Komise vyjádřila.
The Commission thanks the rapporteur for the support given to the Commission proposal.
členka Komise. - Jsme si vědomi toho, že Komise není tím, kdo ceny stanovuje.
Member of the Commission. - We are aware that the Commission is not a price setter.
předseda Komise. - Pane Verhofstadte, Komise vystupuje jako kolektivní orgán.
President of the Commission. - Mr Verhofstadt, the Commission acts as a collegiate body.
komise (også: kolegium, výbor)
volume_up
committee {substantiv}
Upozornil na to i samotný Výbor pro dopravu a také Komise.
The Committee on Transport and the Commission have themselves pointed this out.
Proto náš výbor zahájil internetové konzultace k návrhu Komise o právech spotřebitelů.
So our committee launched an online consultation on the Commission proposal for consumer rights.
Bohužel jsou zprávy Komise stále příliš fixované na záměry.
It is unfortunate that the Committee's reports are still very much fixated on intentions.
komise (også: deska, kolegium, lepenka, paluba)
volume_up
board {substantiv}
Prvořadým zájmem Komise je bezpečnost španělských rybářů na palubě.
The Commission's number one concern is the safety of the Spanish fishermen on board.
Doufám, že Komise vezme v úvahu řadu podnětů a žádostí ze strany Parlamentu.
I hope the Commission will take many of Parliament's requests on board.
Ona na to: "Ale ty pro tohle získáš souhlas komise pro lidské subjekty."
She said, "You get the human subjects review board approval for this one."

Eksempelsætninger "komise" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Czechpředseda Komise. - Pane předsedo, detailněji pohovořím o naší reakci na krizi.
Mr President, let me give you some more detail about our response to this crisis.
CzechV tomto případě budou řešení Komise aplikována na skutečný a bohatě prozkoumaný jev.
In that case, Community solutions will apply to real and well-studied phenomena.
CzechVe svém sdělení ze dne 12. května navrhla Komise koordinaci hospodářských politik.
In its communication on 12 May, it proposed the coordination of economic policies.
CzechKomise tak neudělala nejen proto, že není pečlivá, ale i proto, že se obávala.
It did not do so, though, because not only is it not diligent, it is afraid.
CzechMezi složením expertních skupin a rozhodnutím Komise není žádná přímá souvislost.
There is no arithmetical link between the composition of expert groups and a decision.
CzechKomise nám posílá zprávy, z nichž tři čtvrtiny problémů zamete pod koberec.
It sends us a report which sweeps three-quarters of the subjects under the carpet.
CzechToto nařízení schválí komise ICCAT na svém plenárním zasedání 18. listopadu.
This recommendation will be adopted by ICCAT during its plenary session on 18 November.
CzechOceňuji názor Evropské komise, že každá nová strategie vytváří přidanou hodnotu.
I appreciate the European Council's view that every new strategy should create added value.
CzechPředseda Komise zároveň získává novou pravomoc odvolávat jednotlivé komisaře.
The president is also stronger, as he/she has the power to dismiss fellow Commissioners.
CzechEvropská komise zakládá svá rozhodnutí o potravinách na vědeckém výzkumu.
Science is the essential foundation on which the EU bases decisions on food.
Czechpředseda Komise. - (FR) Pokud jde o institucionální otázku, buďme mezi sebou čestní.
(FR) With regard to the institutional question, let us be totally honest with ourselves.
CzechKomise je navíc připravena zopakovat tento příklad jinde v západní Africe.
It is, moreover, ready to reproduce this example elsewhere in West Africa.
CzechPřijetím této zprávy oslabil Parlament už tak dost skromný návrh Komise.
By adopting this report, Parliament has weakened an already very modest EC proposal.
CzechNemůžeme dovolit, aby Evropské unii trvalo provádění rozhodnutí komise NEAFC celé roky.
We cannot allow it to take years for the European Union to implement NEAFC decisions.
CzechKomise musí jasně vymezit, v čem spočívá institucionální a osobní odpovědnost.
The Comission must clearly indicate where institutional and personal responsibility rests.
CzechZde přítomní členové Komise nám mnohokrát řekli, co se musí změnit.
The Commissioners present here have told us many times what needs to be changed.
Czechčlen Komise. - (NL) Celou diskusi o kuchyni nechám na paní Stassenové ...
(NL) I shall leave the whole discussion on the kitchen for Mrs Stassen ...
CzechKomise, která bude v září tohoto roku rozhodovat o vítězi, to bude mít velmi těžké.
The panel, which will select the winner in September 2008, will have a very difficult task.
Czechpředseda Komise. -Druhým bodem na pořadu jednání Evropské rady je změna klimatu.
The second point on the European Council agenda is climate change.
CzechTo je také základní podstata zprávy a oceňujeme, že s tímto bodem Komise souhlasí.
This is also the overall thrust of the report and we appreciate the agreement on this point.