tjekkisk-engelsk oversættelse af "krutý"


Mente du:krůty
CS

"krutý" engelsk oversættelse

volume_up
krutý {adj. m}

CS krutý
volume_up
{adjektiv maskulin}

krutý (også: bezcitný, drsný, hrubý, krušný)
volume_up
hard {adj.}
krutý (også: surový, ukrutný)
volume_up
cruel {adj.}
Osud občana, který se postaví proti bezpráví, je v dnešním Pákistánu drsný a krutý.
The fate of a citizen who opposes injustice is harsh and cruel in today's Pakistan.
To znamená, že my jako občané máme nyní možnost tento krutý obchodování zakázat.
That means that we as citizens now have the opportunity to ban this cruel trade.
It's cruel to millions of people.
volume_up
raw {adj.}
krutý (også: bolestivý, drsný, hrozný, kritický)
volume_up
severe {adj.}
Je moderním Diem a chtěl by nám vládnout z hory Beralymont - a běda každému, kdo by chtěl zpochybňovat jeho autoritu nebo důstojnost, neb by jej stihl krutý trest.
He is the modern-day Zeus, and he intends to rule us from Mount Berlaymont - and woe betide anybody that questions his authority or questions his dignity, as they will face severe punishment!
Byl to krutý boj, který jsme dovedli k vítěznému konci, zejména boj proti Radě.
It was a fierce battle that we won here, particularly against the Council.
Jak by člověk tuto situaci mohl chápat jinak než jako krutý útok proti někomu, kdo dělá problémy?
How can one fail to regard this situation as a fierce attack against someone who upsets the apple cart?
krutý (også: drsný, nevlídný, neúprosný)
krutý (også: nelidský)
. - (SV) Mrzačení ženských pohlavních orgánů je krutý a nelidský zvyk a v moderní společnosti nemá místo.
. - (SV) Female genital mutilation is a cruel and inhumane custom and has no place in a modern society.
Trest smrti je nanejvýš krutý, nelidský a ponižující trest, který porušuje právo na život zakotvené ve Všeobecné deklaraci lidských práv.
The death penalty is the ultimate cruel, inhumane and degrading punishment, which violates the right to life as enshrined in the Universal Declaration of Human Rights.
krutý (også: brutální, divoký)
volume_up
ferine {adj.}
krutý (også: krvavý)
volume_up
gory {adj.}
krutý (også: tvrdého srdce)

Eksempelsætninger "krutý" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

CzechA kuřata a kachny a husy a krůty jsou prostě natvrdlí jako vejce.
And chickens and ducks and geese and turkeys are basically as dumb as dumps.
CzechProsím, hlasujte se mnou proti rozdělení na krmná kuřata, nosnice a krmné krůty.
Please vote with me against the division into chickens for fattening, laying hens and turkeys for fattening.
CzechTento krutý člověk spolu se zkorumpovanou vládní skupinou je rakovinou pro lidi v Pákistánu.
This brutal individual, with his corrupt governing group of associates, is a cancerous infliction on the people of Pakistan.
CzechAle neuvěřitelnou věcí bylo, že spousta představitelů tohoto nového systému již dříve pracovala pro tentýž předchozí krutý systém.
But the incredible thing was that many of the new bosses had also worked for that same evil system before.
CzechNamísto dělení druhů na krůty, kachny a brojlery bychom měli dodržovat mezní hodnotu 40 000 míst pro drůbež.
Instead of differentiating by species between turkeys, ducks and broiler chickens, we should keep the threshold of 40 000 places for poultry.
CzechSkutečně jde o krutý trest, jehož praktikování je často nepřiměřené, neboť bývá udílen za drobné a velice pochybné delikty.
This really is a harsh punishment, use of which is often over the top, as it is sometimes meted out for minor and very dubious offences.
Czech(PT) Případ Faraie Maguwua dokládá krutý útlak v Zimbabwe a také potřebu rozšíření pole působnosti Kimberleyského procesu.
(PT) The case of Farai Maguwu illustrates the brutal repression in Zimbabwe and also the need to extend the scope of the Kimberley Process.
CzechA tak výsledkem jejich práce bylo, ať již vědomě či nevědomě, že znovu vytvořili velmi krutý systém, který lidé ve východní Evropě již zažili.
What they did, whether they knew it or not, was to recreate the very evil system that the people in Eastern Europe had lived under before.
CzechZahraniční návštěvníci Rumunska jsou zděšeni, když vidí na silnicích ležet mrtvá těla psů, což je krutý pohled, kterému nejsou ušetřeny ani děti.
Foreign visitors to Romania are appalled to see dogs' dead bodies lying on the roads, a barbaric sight which even children have to witness.
CzechObčané EU jsou značně neinformovaní o obchodování se ženami a většinou si neuvědomují, že dnes existuje tento hrozný, krutý obchod, který je v civilizovaném světě nepřijatelný.
EU citizens are fairly uninformed about trafficking in women and largely unaware of the existence in our times of this dreadful, brutal trade, which is unacceptable in a civilised world.
CzechOstatně navzdory tomu, co mohou říkat někteří kolegové, krůty nehlasují pro Vánoce, proč by se tedy měl některý současný poslanec Evropského parlamentu dívat, jak mu berou křesla?
Ultimately, despite what some colleagues may say, turkeys do not vote for Christmas, so why would any present Member of the European Parliament look to see their seat being taken away?