tjekkisk-engelsk oversættelse af "příměří"

CS

"příměří" engelsk oversættelse

CS příměří
volume_up
{neutrum}

1. generel

příměří
volume_up
truce {substantiv}
Zimní olympijské hry v Soči je třeba také přezkoumat, nelze uzavřít olympijské příměří.
The Winter Olympics in Sochi also have to re-examined; there cannot be an Olympic truce.
Má skupina vítá neoficiální příměří, které bylo uzavřeno dnes v poledne.
My group welcomes the informal truce reached at lunchtime today.
Já nemám žádnou iluzi, že bychom ho vyřešili teď, naším cílem je krátkodobě dosáhnout příměří a zastavení bojů.
I have no illusions that we will solve it now; our short-term aim is to achieve a truce and a cessation of hostilities.
příměří
volume_up
armistice {substantiv}
Korejská lidově demokratická republika musí plně respektovat Dohodu o příměří mezi Severní a Jižní Koreou.
The Korean Armistice Agreement must be fully respected by the Democratic People's Republic of Korea.
Dámy a pánové, jak všichni víte, dnes slavíme Den příměří, kdy si připomínáme ukončení válečných konfliktů v první světové válce.
Ladies and gentlemen, as you know, today is Armistice Day, when we commemorate hostilities coming to an end in the First World War.
Tento týden v pondělí a v úterý měli možnost hovořit s řadou poslanců a včera navštívili město Ypres, kde se zúčastnili vzpomínkové akce u příležitosti Dne příměří.
On Monday and Tuesday of this week, they had a chance to talk with many of our Members and, yesterday, they visited the city of Ypres for the Armistice Day commemoration.

2. "dočasné"

příměří (også: klid zbraní)
volume_up
ceasefire {substantiv}
Jsme znepokojeni oznámením Kurdské strany pracujících, že chce ukončit příměří.
We are alarmed by PKK's announcement that it wants to end the ceasefire.
Došlo k dočasnému příměří a trvalému příměří.
There was a temporary ceasefire and a permanent ceasefire.
Proto v tomto usnesení žádáme, aby došlo ke skutečnému příměří.
Therefore, we are asking in this resolution for there to be an actual ceasefire.
příměří (også: klid zbraní)
volume_up
cease-fire {substantiv}
Příměří z 23. ledna je mimořádně křehké a existuje jen na papíře.
The cease-fire of 23 January is extremely fragile and only really exists on paper.
Bohužel, pane předsedající, je příměří mimořádně křehké a napětí začíná opět narůstat.
Unfortunately, Mr President, the cease-fire is extremely fragile and tension is again mounting.
Ráda bych podpořila slova svých předřečníků o okamžitém příměří.
I want to add support to what previous speakers have said about an immediate cease-fire.

Eksempelsætninger "příměří" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

CzechA až když bylo nastoleno nějaké příměří, tak jí její nehty na nohou znovu narostly.
And only when there was some sort of peace, her toenails grew back again.
CzechMohu vás ujistit, že bez spravedlnosti a bez ochrany nebude nyní v Dárfúru a v Súdánu žádné příměří.
Now, in Darfur, and in Sudan, I tell you there will be no peace without justice and without protection.
CzechA proto, abychom porozuměli, jak vybudovat trvalé příměří, musíme porozumět válce a míru obou stran.
And in order for us to understand how do we build lasting peace, we must understand war and peace from both sides.
CzechI příměří může Evropa usnadnit.
Peace can also be facilitated by Europe.
CzechDokonce i když můžeme poskytnout ochranu a prosazovat příměří v Dárfúru, spravedlnost a odpovědnost nesmí být oslabeny žádnou politickou dohodou.
Even if we can provide protection and promote peace in Darfur, justice and accountability must not be compromised by any political deal.
CzechBěhem této doby došlo k mnoha a mnoha provokacím včetně bezpilotních výzvědných letů, jednostrannému příměří a nárůstu tzv. mírových sil.
During that time there have been many, many provocations, including unmanned reconnaissance flights, one-sided peace, and an increase in so-called peacekeepers.
CzechTaké museli uhýbat před kulkami, protože jsme fungovali během příměří a přestávek mezi přestřelkami kvůli vakcinaci dětí i v oblastech konfliktů.
And they also have to dodge bullets, because we have got to operate during shaky cease-fires and truces to try and vaccinate children, even in areas affected by conflict.