tjekkisk-engelsk oversættelse af "přínos"

CS

"přínos" engelsk oversættelse

CS přínos
volume_up
{maskulin}

přínos (også: blaho, dobrodiní, dávka, odškodné)
volume_up
benefit {substantiv}
Představuje hmatatelný přínos, který Unie přináší občanům do každodenního života.
It means a tangible benefit provided by the Union to citizens in their daily lives.
Jejich práce představuje pro hospodářství stejný přínos jako práce kteréhokoli zaměstnance.
Their work is of just as much benefit to the economy as the work of an employee.
Finanční nástroje JESSICA, JEREMIE a JASPERS měly skutečný přínos.
The financial instruments JESSICA, JEREMIE and JASPERS have provided real benefit.
Lidský kapitál představuje největší přínos dobrovolné činnosti pro sociální soudržnost.
Human capital is volunteering's greatest contribution to social cohesion.
Potřebujeme přínos Parlamentu a velmi si ceníme jeho angažovanosti a tohoto přínosu.
We need Parliament's contribution and we appreciate this involvement and this contribution.
- Pane Vondro, mnoho kolegů poděkovalo českému předsednictví za jeho přínos.
- Mr Vondra, many colleagues have thanked the Czech Presidency for its contribution.
přínos (også: aktivní položka, aktivum, jmění, klad)
volume_up
asset {substantiv}
. - Mnohojazyčnost představuje v Evropském parlamentu velký přínos.
. - Multilingualism is a great asset of the European Parliament.
Jsem přesvědčena, že jazyková rozmanitost Evropy představuje hlavní kulturní přínos.
I firmly believe that Europe's linguistic diversity represents a major cultural asset.
Měli by být považováni za přínos pro hospodářství EU, a ne za hrozbu pro pracovníky EU.
They should be considered as an asset to the EU economy and not as a threat to EU workers.
přínos (også: akvizice, koupě, nabytí, pořízení)
volume_up
acquisition {substantiv}

Eksempelsætninger "přínos" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

CzechPřínos pro Romy byl však mizivý, a oni odešli na západ, jakmile to bylo možné.
But Roma hardly benefited, and moved to the West as soon as they were allowed to.
CzechVážený pane komisaři, plynová krize v lednu měla bezesporu jeden pozitivní přínos.
Commissioner, the gas crisis in January certainly had one positive outcome.
CzechTento návrh bude mít skutečný zdravotní přínos pro miliony dětí v celé Evropě.
This proposal will produce real health benefits for millions of children across Europe.
CzechTaké považuji za vhodné odměnit zemědělce za přínos k biologické rozmanitosti.
I would also like to see farmers rewarded for their work on biodiversity.
CzechTímto způsobem můžeme uznat přínos některých zdravějších nových potravin.
This is how we can recognise the benefits of certain healthier novel foods.
CzechRozhodně se těším na přínos ze strany Výboru pro rybolov v této věci.
I certainly look forward to the input from the Committee on Fisheries on this issue.
CzechPokud se zaměříme na individuální zájmy, může být jejich přínos pouze dočasný.
Focusing on individual interests can only bring temporary benefits.
CzechTaké přínos Rady byl malý a jediné, co tady pozoruji, je generalizování.
There has been little input from the Council too, and all I see is generalisations here.
CzechNaše společná práce byla velice konstruktivní a oceňovala jsem jejich kladný přínos.
We have had very constructive work together and I have welcomed their positive contributions.
CzechStále ještě se domnívám, že tato směrnice je nadbytečná a stěží lze od ní očekávat nějaký přínos.
I still believe that the directive is superfluous and is unlikely to add any value.
CzechPřínos všeobecných postřehů ze strany evropských institucí je nulový.
General pointers from the EU institutions on these matters contribute absolutely nothing.
CzechUplatňování rozhodnutí by mělo podstatný přínos pro členské státy.
Implementation of the decision should bring considerable benefits to the Member States.
CzechKomise je toho názoru, že samostatná směrnice by měla jen malý přínos.
The Commission takes the view that a self-standing directive would bring limited added value.
CzechJak již bylo řečeno, přínos tohoto odvětví k HDP Evropské unie činí 2,6 %.
The sector contributes 2.6% of the EU's GDP, as has been said.
CzechNaneštěstí přínos EU pro tuto zprávu nebude téměř žádný.
Unfortunately the EU will contribute hardly anything on the back of this report.
CzechKomise musí účinněji vysvětlovat spotřebitelům přínos politiky hospodářské soutěže.
The Commission needs to communicate the benefits of competition policy to consumers more effectively.
CzechNejvětší přínos pro životy nejchudších lidí má obvykle úplně základný rozvoj.
It is grass-root development which generally does the most to improve the lives of the poorest people.
CzechV tomto okamžiku pak začne pociťovat skutečný přínos jak životní prostředí, tak řidič automobilu.
This is when both the car driver and the environment will start feeling the true benefits.
CzechPomoc Společenství má a nadále bude mít konkrétní přínos pro obyvatelstvo.
This Community assistance has brought and will continue to bring specific benefits to the population.
CzechPřínos stále větších rozměrů nákladních vozidel by byl pohlcen nárůstem dopravní tonáže.
The gain from increasing the size of lorries would be eaten up by the increase in transport tonnage.