tjekkisk-engelsk oversættelse af "příspěvek"

CS

"příspěvek" engelsk oversættelse

CS příspěvek
volume_up
{maskulin}

příspěvek (også: hlášení, posudek, protokol, reportáž)
volume_up
report {substantiv}
Vítám proto zprávu Hélène Flautreové jako důležitý příspěvek v tomto směru.
I therefore welcome Hélène Flautre's report as an important contribution in this field.
Tato zpráva, poprvé v Evropské unii, jak jsem přesvědčen, tento příspěvek uznává.
This report, for the first time in the European Union I believe, recognises that contribution.
Chci poděkovat také paní Renatě Weberové za zprávu a za její důležitý příspěvek.
I also want to thank Renate Weber for her report and for the important contribution that she has made.
příspěvek (også: přispívání, přispění, přínos, vklad)
volume_up
contribution {substantiv}
Oprávněně požaduje, aby se tento příspěvek objevil na vnitrostátních účtech.
It rightly demands that this contribution should appear in national accounts.
Mnohokrát děkuji za Váš vynikající příspěvek i příspěvek Vašeho týmu.
Thank you very much for an excellent contribution from you and from your team.
. - Vítám tento příspěvek Parlamentu k hodnocení spotřebitelských trhů.
. - I welcome this contribution to the consumer scoreboard from Parliament.
příspěvek (også: dodatek, dodávka, dodávání, dovoz)
volume_up
supply {substantiv}
Příspěvek k zajištění dodávek by se rovněž zdál zjevný.
The contribution to security of supply would also seem obvious.
Dlouhodobá sucha na území jednoho z největších světových producentů obilovin a rýže snížily výnosy této země a její příspěvek k nabídce na světovém trhu.
Long-term droughts in one of the world's largest producers of cereals and rice have reduced the country's yields and its contribution to supply on the world market.
Ropovod South Stream posiluje úlohu Ruska v oblasti dodávek zdrojů energie, a proto tento projekt nelze považovat za příspěvek k diverzifikaci v této oblasti.
The South Stream pipeline strengthens Russia's position in terms of the supply of sources of energy, and cannot therefore be considered a project to achieve diversification in this area.
příspěvek (også: apanáž, dovolení, kapesné, odečet)
volume_up
allowance {substantiv}
• financování výhradně v podobě nevratných grantů (hotovostní příspěvek).
• funding exclusively in the form of non-repayable grants (cash allowance)
Je třeba rovněž řádné odpovědnosti, pokud jde o náš příspěvek na všeobecné výdaje.
We also need sound accountability when it comes to our own general expenditure allowance.
Nebo mi snad bude odebrán denní příspěvek, když si dovolím vyvolat referendum?
Or will I be punished through the withdrawal of my daily subsistence allowance if I dare to call out 'referendum'?
příspěvek (også: honorář, odměna, plat, poplatek)
volume_up
fee {substantiv}
Tento příspěvek by mohl být použit například v rámci bezpečnostního fondu sloužícího k podpoře bank v dobách krize.
This could feed into a security fund, for example, to support banks in times of crisis.
příspěvek (også: důvěra, kredit, zápočet, úvěr)
volume_up
credit {substantiv}
příspěvek
volume_up
donation {substantiv}
Na našich globalizovaných trzích znamená sociální odpovědnost podniků mnohem více než příspěvek na místní fotbalový klub.
In our globalised markets, CSR entails much more than making a donation to the local football club.
Díky videu se vybralo přes 26 000 dolarů na příspěvek proti domácímu násilí.
The video's inspired over 26,000 dollars in donations to end domestic violence.
Zásada bezplatnosti se nevztahuje na případy tzv. kompenzace, kdy žijící dárce může získat příspěvek odpovídající nákladům souvisejícím s darováním.
The principle of non-payment does not apply to cases of so-called compensation, where a living donor may receive a contribution in line with the expenditure related to donation.

Eksempelsætninger "příspěvek" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

CzechDíky videu se vybralo přes 26 000 dolarů na příspěvek proti domácímu násilí.
The video's inspired over 26,000 dollars in donations to end domestic violence.
CzechEvropa, a tím svůj příspěvek ukončím, nesmí polevit v ostražitosti ani na této frontě.
Europe - and I am finishing here - must not lower its guard on this front either.
CzechTento příspěvek Evropské unie činí 65 % z celkové disponibilní částky 9 milionů EUR.
The European Union is thus contributing 65% of the EUR 9 million available in total.
Czech(DE) Pane předsedo, můj příspěvek se týká příslušného článku jednacího řádu.
(DE) Mr President, I refer to the relevant rule of the Rules of Procedure.
Czech(FR) Pane předsedající, můj příspěvek se zaměří na problematiku barevných kódů.
(FR) Mr President, my speech will focus on the issue of colour coding.
CzechRada bych uzavřela svůj příspěvek pravděpodobně nejdůležitější připomínkou.
I should like to conclude with what may well be the most important point.
CzechProto mě mrzí příspěvek pana Meijera, kterého si jinak nesmírně vážím.
That is why I regret the speech by Mr Meijer, whom I otherwise hold in high esteem.
Czech(DE) Pane předsedající, myslím, že můj příspěvek nebude trvat ani minutu.
(DE) Mr President, I think I can say my piece in even less than a minute.
CzechPříspěvek zástupkyně Francie nasvědčuje tomu, že tato naděje existuje.
The presentation by the representative of France indicated that such hope did exist.
CzechJe potřeba ocenit příspěvek Evropské unie na pomoc Haiti ve výši 1,2 miliardy EUR.
The allocation by the European Union of EUR 1.2 billion for aid to Haiti is worthy of praise.
CzechTím uzavírám svůj příspěvek a se zájmem budu sledovat další rozpravu.
That brings me to the end of my statement and I shall follow the debate with interest.
CzechPodpora EU byla určena jen na příspěvek na náhradu za první fáze zavírání.
EU support was aimed merely at contributing to compensation for the early stages of closure.
CzechPříspěvek ze Strukturálních fondů Evropské unie na ně pro roky 2007 až 2013 činí 53 %.
The allocation of Structural Funds by the EU for 2007-2013 is 53%.
CzechKaždoroční příspěvek na chorvatsko-srbské přeshraniční programy činí 1,8 milionu EUR.
The annual allocation for the Croatia-Serbia cross-border programme amounts to EUR 1.8 million.
CzechDovolte mi však v několika slovech navázat na můj úvodní příspěvek.
Allow me, however, to say a few more words following my opening speech.
CzechCo se týká pana Blooma, jeho příspěvek byl natolik mužský, že s ním bylo zatěžko souhlasit.
In the case of Mr Bloom, his intervention was so male, that it was difficult to agree with.
CzechJeště jednou děkuji panu Masipovi Hidalgovi za jeho výborný příspěvek.
I thank Mr Masip Hidalgo once again for his excellent presentation.
CzechSvůj příspěvek bych rád zakončil tímto prohlášením: záchrana života musí být prioritou.
I would conclude on this point: saving life must be a priority.
CzechMoldavská republika poskytla finanční příspěvek na programy, kterých se účastní.
The Republic of Moldova has contributed financially to the specific programmes in which it participates.
CzechTím končím svůj příspěvek a se zájmem si vyslechnu vaši rozpravu.
With this I shall end and I shall listen to your debate with interest.