tjekkisk-engelsk oversættelse af "přimět"

CS

"přimět" engelsk oversættelse

CS přimět
volume_up
{verbum}

přimět (også: působit, vyvolat, vést, způsobit)
A lze úplně jednoduše přimět lidský mozek aby vylučoval oxytocin.
And it's so easy to cause people's brains to release oxytocin.
Máme tedy důvod k radosti, tato skutečnost by měla Evropu přimět také k tomu, aby svým mořím věnovala vyšší pozornost.
This is a reason to rejoice and it should cause Europe to pay more attention to its seas.
A dělají to tajně pomocí špatných informací nejednoznačností a irelevancí, pokouší se tak přimět všechny přemýšlet více do hloubky.
And they do it secretly through misinformation and ambiguities and irrelevancies, trying to cause everyone to think more deeply.
přimět (også: dojmout, hnout, hnout se, hýbat se)
Musíme v rámci těchto podmínek zvyšovat míru ambicí a přimět ostatní k činnosti.
We must use these conditions to raise the level of ambition and to get others to move.
Pokoušel jsem se Evropu přimět k pohybu, ale Evropa mě změnila.
I have tried to make Europe move, but Europe has changed me.
Musí pomoci posunout diskusi dopředu, přimět občany, aby byli s Evropskou unií srozuměni, a přispívat k rozvoji evropské občanské společnosti.
It must help to move the debate forward, to reconcile citizens with the European Union and to contribute towards the development of a European civil society.
přimět (også: donucovat, donutit, nutit, přinutit)
Aby byl však tento potenciál využit, musí vlády přimět výrobce aut k tomu, aby investovali do inovací, a v tomto úsilí jim napomáhat.
In order to exploit that potential, however, governments must force and assist car-makers to invest in innovation.
Skutečnou výzvou, jak si, pane komisaři, zřejmě uvědomujete, bude přimět členské státy, aby dostály svým závazkům z roku 2005.
The real challenge, as you have obviously realised, Commissioner, will be to force the Member States to honour their 2005 commitments.
Pokud však směrnici uznávají pouze slovy, nikoli činy, pak Komise nemá nástroj, jak je ke splnění cíle přimět.
If they simply pay lip service to the directive, the Commission will have no way of forcing them into it.
přimět (også: inspirovat, nabádat, pobídnout)
Tato událost nás musí přimět, abychom pracovali na rozvoji alternativní, efektivní a konkurenceschopné dopravy.
This accident must prompt us to work towards developing alternative, efficient and competitive modes of transport.
Například, mohla by vážná narušení svobody věrovyznání v Číně a Indii přimět Evropskou unii k tomu, aby přijala skutečné formální opatření?
For example, could serious violations of freedom of religion in China and India prompt the European Union to take genuine formal action?
Mým dalším pocitem je, že čím více nominujeme, čím více vytváříme funkcí a titulů, tím méně existujeme, a to by nás mělo přimět, abychom si položili některé otázky.
My second feeling is that the more we nominate, the more we create functions and titles, the less we exist, and this should prompt us to ask ourselves some questions.
přimět (også: pobízet, podnítit, popohánět)
. - (NL) Pane předsedající, zpráva paní Lambertové by nás měla přimět k vážnému zamyšlení nad touto otázkou.
. - (NL) Mr President, Mrs Lambert's report should spur us on to deliberate seriously on this issue.
přimět
přimět (også: připíchnout)

Eksempelsætninger "přimět" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

CzechByl bych rád, kdyby se EU pokusila přimět k hostitelství takového dialogu Turecko.
I would like to see the EU attempt to get Turkey to host such a dialogue.
CzechNejdříve musíme přimět země, aby prověřily své kontrolní mechanismy na bezpečnost výrobků.
We must first of all persuade countries to test their product safety mechanisms.
CzechSoutěžící získávají body, když se jim podaří výběrem písní přimět posluchače k tanci.
The contestants score points, when their choice of music compels the audience to dance.
CzechEvropa má klíčovou úlohu přimět druhé, aby se k mezinárodní dohodě připojili.
Europe is crucial to getting others to join an international agreement.
CzechAno, je nutné přimět Turecko, aby vynaložilo úsilí, které by toto řešení přiblížilo.
Yes, Turkey must be made to make efforts to bring that solution closer.
CzechZaprvé, pokusí se Komise přimět Švédsko, aby splnilo své povinnosti?
Firstly, will the Commission attempt to encourage Sweden to fulfil its obligations?
CzechPorozumění příčin nenávisti je dobré k tomu, že je můžete přimět k tomu, aby přestali.
The reason you're trying to understand why they hate us, is to get them to quit hating us.
CzechCílem je přimět platit každého, aby každý jednotlivec mohl platit méně.
The aim is to make everyone pay, so that each individual has to pay less.
CzechTo by mělo tuto zemi přimět k zrychlení zákazu této barbarské formy trestu.
This should encourage the country to hasten the abolition of this barbaric form of punishment.
CzechZeptal jsem se sám sebe: Jak přimět tyto lidi aby začali oceňovat i to nehmatatelné?
So I started asking myself the question: How can we get leaders to start valuing the intangible?
CzechNa druhou stranu je třeba zemi přimět, aby vyhověla kriteriím Unie co nejdříve.
On the other hand, the country must be encouraged to meet the Union's criteria as soon as possible.
CzechVýzvou ale bude přimět členské státy, aby tuto směrnici uvedly do praxe.
However, the challenge will be getting the Member States to put this directive into practice.
CzechMá Rada zvláštní strategii pro to jak přimět Rusko, aby se stalo členem Světové obchodní organizace?
Does the Council have a particular strategy on how to compel Russia to join the WTO?
CzechCo bych vám chtěl, by bylo přimět vás zauvažovat o tomto procesu, a toto jsme právě udělali.
I'd love to go into, and get you to think about this process, and that's actually what we did.
CzechTento index je velice zajímavý a musí nás přimět k zamyšlení nad potravinovou problematikou.
This is an interesting index which must give us food for thought.
CzechMáme jadernou krizi, takže bychom měli přimět naše jaderné elektrárny, aby podstoupily zátěžové testy!
We have a nuclear crisis, so let us make our nuclear power stations take stress tests!
CzechTakovéto případy by nás měly přimět, abychom se nedostatečnou soudržností začali zabývat.
Such examples should lead us to tackle our lack of coherence.
CzechEU bude muset nejprve přimět země sdružení ASEAN, aby poskytly pomoc.
First the EU must rouse ASEAN countries to provide assistance.
CzechPaní předsedající, katastrofy jako tato by nás měly přimět k tomu, abychom se zamysleli.
Madam President, disasters like this should make us think.
CzechEvropská unie musí kambodžskou vládu jasně a důrazně přimět, aby své závazky dodržovala.
The European Union must in no uncertain terms call on the Cambodian Government to respect its commitments.