tjekkisk-engelsk oversættelse af "program"

CS

"program" engelsk oversættelse

EN

"program" tjekkisk oversættelse

volume_up
program {substantiv}

CS program
volume_up
{maskulin}

1. generel

program (også: předchůdce)
volume_up
program {substantiv}
Chcete-li program odinstalovat, prostudujte dokumentaci dodanou s programem.
To uninstall the program, check the information that came with the program.
Nezačne-li se program instalovat, prostudujte dokumentaci dodanou s programem.
If a program doesn't begin to install, check the information that came with the program.
Pokud chcete, aby se určitý program pokaždé automaticky otevřel, vyberte zde tento program.
To have a program open automatically each time, select the program.
program (også: pořad, propozice, vysílání)
volume_up
programme {substantiv}
Máme program z Tampere, Haagský program a nyní i Stockholmský program.
We had the Tampere Programme, the Hague Programme, and now that of Stockholm.
Pro tuto oblast existuje velmi důležitý program, Stockholmský program.
There is also a very important programme - the Stockholm Programme.
Tento program má nahradit stávající Haagský program z roku 2004.
The programme is intended to supersede the current Hague Programme from 2004.
volume_up
agenda {substantiv}
Tento program má velkolepý název, program 21. století.
The agenda has a very grand title, the agenda for the 21st century.
Zatřetí, váš transformační program je programem minulosti.
Thirdly, your transformational agenda is the agenda of the past.
Toto předsednictví dokázalo úspěšně završit svůj plný program novou smlouvou.
The Presidency has successfully managed to crown its full agenda with a new treaty.
program (også: diagram, intrika, nákres, námět)
volume_up
scheme {substantiv}
Proto by měl být co nejdříve zřízen program evropského kulturního mecenášství.
Therefore, a European arts sponsorship scheme should be created as soon as possible.
Jsem pevně přesvědčen, že pouze s takovým rozpočtem je možné, aby byl program účinný.
I firmly believe that only with such a budget will the scheme prove to be effective.
Za reálný rozpočet pro tento program považuji 500 milionů EUR, jak navrhuje EP.
I consider a realistic budget for this scheme to be EUR 500 million, as proposed by the EP.
Je důležité zachovat časový program této práce a její hladký průběh.
It is important to maintain the schedule of this work and its smooth progress.
Mám na mysli program soutěží, který je zaplněn víc, než tělo může snést, a vzdělávání.
I have in mind a schedule of events that is more than the body can stand and education.
(DE) Chápu, že pan McCreevy má nabitý program, avšak ostatní mají také důležité závazky.
(DE) I appreciate that Mr McCreevy has a tight schedule, but others have pressing engagements too.
program (også: drážka, kanál, průliv, průplav)
volume_up
channel {substantiv}
Vyberte kanál, u kterého chcete přidat nebo změnit program.
Select the channel that you want to add or change listings for.
V zobrazeném seznamu klepněte na příslušný program televize pro daný kanál.
From the list displayed, click the appropriate Guide listings for that channel.
Pokud upravujete kanál se signálem digitální televize, klepněte na tlačítko Upravit program digitální televize.
Click Edit Digital TV Listings if you are editing a channel that is a digital TV signal type.

2. IT

program (også: aplikace)
volume_up
application {substantiv}
Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to program name; Switch application
Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to program name; Switch application
Video DVD může být zkreslené, máte-li v počítači nainstalován ještě další program pro přehrávání disků DVD.
DVD video might be distorted if another DVD player application has been installed on your computer.
Používat program Netscape Messenger z aplikací MAPI
Use Netscape Messenger from MAPI-based applications

Eksempelsætninger "program" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

CzechProgram Windows Movie Maker používá dočasné úložiště souborů následujícími způsoby:
Windows Movie Maker uses a temporary file storage location in the following ways:
CzechProgram Windows Mail umožňuje odesílat a přijímat zprávy z více e‑mailových účtů.
Windows Mail allows you to send and receive messages from multiple e‑mail accounts.
CzechDalší informace naleznete v části Program Vzdálená pomoc: nejčastější dotazy
For more information, see Windows Remote Assistance: frequently asked questions.
CzechPokud chcete mít program Lupa snadno po ruce, můžete jej připnout k hlavnímu panelu.
If you want to have Magnifier at your fingertips, you can pin it to the taskbar.
CzechProgram Diagnostika paměti se spustí automaticky po restartování systému Windows.
The Memory Diagnostics Tool will run automatically when you restart Windows.
CzechDalší informace naleznete v tématu Program Centrum spolupráce: nejčastější dotazy.
For more information, see Windows Meeting Space: frequently asked questions.
CzechProgram Microsoft Security Essentials zahájí kontrolu vybraného souboru nebo složky.
Microsoft Security Essentials will begin scanning the selected file or folder.
CzechOvladač je program, který umožňuje počítači komunikovat s hardwarovými zařízeními.
A driver is software that allows your computer to communicate with hardware devices.
CzechProgram je neustále aktuální díky automatickému stahování informací z Internetu.
The Guide stays up to date by automatically downloading information from the Internet.
CzechVe skutečnosti jsme program URBAN opustili a skutečná náhrada za něj neexistuje.
In truth we moved away from Urban without a practical substitute in place.
CzechJestliže vám to váš program dovolí, a já doufám, že ano, setkáme se v Ramalláhu.
If your diary allows, and I hope that this will be possible, we will meet in Ramallah.
CzechSpusťte program Průzkumník Windows a prohlédněte si obsah vloženého disku CD.
Start Windows Explorer and look at the contents on the CD you just inserted.
CzechProgram Windows Defender zjišťuje známý spyware a jiný potenciálně nežádoucí software.
Windows Defender detects known spyware and other potentially unwanted software.
CzechZvolte jednu ze dvou možností, kdy chcete spustit program Diagnostika paměti:
Choose between the two options for when to run the Memory Diagnostics Tool:
CzechProgram Windows Fotogalerie poskytuje mnoho možností prohlížení kolekce obrázků.
Windows Photo Gallery provides a variety of options for viewing your picture collection.
CzechOvladač je program, který umožňuje počítači komunikovat s hardwarem nebo zařízeními.
A driver is software that allows your computer to communicate with hardware devices.
Czech"polda-guma program."
And also, in traffic, the policemen give you condoms -- our "cops and rubbers" programs.
CzechJestliže program Fotogalerie rozpozná některé lidi na fotkách, upozorní vás na to.
If Photo Gallery recognizes someone in your photos, it will let you know.
CzechPoselství, jež dnes vysíláme, se netýká jen těch, kdo využívají program Marco Polo.
The message we are sending out today is not only directed at those who use Marco Polo.
CzechDo starého počítače je také nutné nainstalovat program Migrace profilu uživatele.
You'll also need to install Windows Easy Transfer on your old computer.