tjekkisk-engelsk oversættelse af "reklama"

CS

"reklama" engelsk oversættelse

CS reklama
volume_up
{feminin}

1. generel

reklama (også: inzerát)
volume_up
ad {substantiv}
Jeff Bezos: Je opravdu těžké pochopit, na co je to vlastně reklama.
Jeff Bezos: It's very difficult to figure out what that ad is for.
Chcete zjistit, pro jakou kategorii se reklama zobrazila v kampani s cílením na umístění.
You'd like to find out which category your ad appeared for in a placement-targeted campaign.
Vaše reklama se může zobrazit na Googlu a na jeho partnerských webech.
Your ad can appear on Google and its partner websites.
reklama (også: inzerce, propagace)
volume_up
advertising {substantiv}
Reklama je důležitým nástrojem, který zajišťuje řádné fungování volného trhu.
Advertising is an essential tool which ensures that the free market functions properly.
Reklama je pozitivním nástrojem jak pro vnitřní trh, tak pro spotřebitele.
Advertising is a positive tool, both for the internal market and for consumers.
Reklama hraje významnou úlohu při financování sdělovacích prostředků.
Advertising plays an important role in the financing of the media.
reklama (også: inzerát)
volume_up
advertisement {substantiv}
Pokud reklama takové informace neobsahuje, neexistuje povinnost uvádět spotřebu energie.
Where the advertisement does not include any such reference, there is no obligation to refer to energy consumption.
Proto by marketing a reklama měly vytvářet prostředí pro sociální pochopení, pro sociální perspektivu.
Thus marketing and advertisement should create an environment for social understanding, for social prospects.
Po druhé, každá reklama (bohužel nebo naštěstí) musí být vtíravá, přitažlivá, úderná a musí dokázat upoutat pozornost.
Second, each advertisement (unfortunately or fortunately) must be obtrusive, attractive, striking and eye-catching.
Marketing a reklama ve sdělovacích prostředcích manévrují mezi informacemi, propagací a manipulací.
Marketing and advertising in the media manoeuvre between information, promotion and manipulation.
Reklama na potraviny, která používá tvrzení, může klamat spotřebitele a být v rozporu s radami odborníků.
The promotion of foods using claims may mislead consumers and contravene scientific advice.
Tato změna nařizuje, že "reklama a audiovizuální reklamní sdělení [...] nesmí projevovat nebo propagovat sexuální orientaci".
This amendment prescribes that 'advertising and audiovisual commercial communication [...] must not contain manifestation or promotion of sexual orientation'.
reklama
volume_up
publicity {substantiv}
reklama
volume_up
advert {substantiv}
Je tam také zmíněna reklama na sexuální služby.
There is also something about adverts for sexual services.
Každá reklama propagující technické vlastnosti chladniček, praček nebo pečicích trub musí uvádět spotřebu energie daného výrobku.
Any advert promoting the technical features of refrigerators, washing machines or domestic ovens must indicate the product's energy consumption.
reklama
volume_up
blurb {substantiv}
reklama
volume_up
TV add {substantiv}

2. "zejm. v TV"

reklama
volume_up
commercial {substantiv}
Je to reklama, která byla nasazena na Super Bowlu v roce 2000.
This is a commercial that was played on the Super Bowl in the year 2000.
Například, "Jak se nám líbí reklama na Budweiser?"
Like, "Do we like the Budweiser commercial?" and, "Do we like the nachos?"
Pokud například televizní reklama zmíní nějaký web, může se tento web pokusit navštívit mnoho lidí současně.
For example, when a television commercial mentions a website, many people might try to visit the site at the same time.

Eksempelsætninger "reklama" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

CzechSpotřebitelé nesmí být špehováni a reklama na ně nesmí být cílena bez jejich vědomí.
Consumers must not be spied on and must not be targeted without their knowledge.
CzechJenom malá reklama na zvířata v oceánu: Vibrio fischeri žije v jedné olihni.
Again, another plug for the animals in the ocean, Vibrio fischeri lives in this squid.
CzechNa závěr mi dovolte, abych se zmínil o způsobu, jakým je vedena reklama na auta.
Finally, let me just touch upon the way in which cars are promoted.
CzechDůležitým aspektem je reklama, která by měla spotřebitele informovat, nikoli klamat.
One important aspect is that advertisements should inform consumers and not mislead them.
CzechZajistíte tak, aby se vaše reklama při zadání tohoto vyhledávaného dotazu nezobrazovala.
By adding irrelevant search terms as negative keywords, you can help improve your clickthrough rate.
CzechZde naleznete informace o tom, kde a komu se reklama může zobrazovat:
Here's where or to whom your ads can appear:
CzechJe tam také zmíněna reklama na sexuální služby.
There is also something about adverts for sexual services.
CzechKupte si Xbox Music Pass a získejte neomezený přístup k milionům skladeb, jejichž poslech nikdy nenaruší reklama.
Buy an Xbox Music Pass to get unlimited access to millions of songs, without ever being interrupted by ads.
CzechReklama se ale může zobrazit také uživateli v Pardubicích, který vyhledává výraz „pizza Praha“.
We developed this system for your benefit so you reach as many people as possible who are looking for your goods or services.
CzechReklama. ~~~ Strkat a tlačit..
Take a good idea and push it on the world.
CzechNebyla žádná reklama.
CzechObsah, obrázky, reklama nebo analýza zobrazené na navštívených webech mohou částečně pocházet z externích webů nebo webů jiných provozovatelů.
Some of the content, images, ads, and analytics that you see on the websites you visit are provided by outside or third-party websites.
CzechProto jsme odmítli jakékoli takzvané "push channels" (prostředky, jimiž lze pacientům poskytovat nevyžádané informace), jako je reklama v rádiu, televizi nebo v novinách.
We have therefore rejected any so-called 'push channels', such as advertisements on the radio, television or in newspapers.
CzechByl bych rád, kdyby Komise provedla posouzení dopadů, abychom viděli, jaký dopad má reklama v televizi na prodej těchto farmaceutických výrobků.
I would like the Commission to carry out an impact assessment to see how great an effect the advertisements have had on sales of these pharmaceutical products.
CzechTo může ovlivnit skutečnost, která reklama v aukci zvítězí, ale jako majitel stránek obdržíte stejný podíl z příjmů z vítězné reklamy.
Please keep in mind that since the revenue share is constant, any changes to advertiser bids as a result of smart pricing will affect the amount both Google and the publisher earn.
CzechJak zpráva zdůrazňuje reklama nejvíce ohrožuje děti a dospívající, jejichž svobodná vůle ještě není dostatečně silná a kteří se nechají snadno ovlivnit.
As the report underlines, the persons most vulnerable to advertisements are children and adolescents, whose free will is not yet strong enough and who are easily influenced.