tjekkisk-engelsk oversættelse af "rozmístění"

CS

"rozmístění" engelsk oversættelse

CS rozmístění
volume_up
{neutrum}

volume_up
deployment {substantiv}
Tento plán rozmístění existuje, ale je to nákladná operace a velká investice.
This deployment plan exists, but it is a costly operation and a big investment.
Rozmístění mise UNAMID musí proběhnout v dohledné době.
The deployment of the UNAMID must take place within the foreseen time.
Takže není důvod k dalšímu odkládání rozmístění ozbrojených sil.
So there is no reason to further delay deployment.
rozmístění (også: dispozice, nákres, návrh, plán)
volume_up
layout {substantiv}
rozmístění (også: charakter, dispozice, nálada, povaha)
volume_up
disposition {substantiv}
rozmístění (også: aranžmá, dohoda, dojednání, seřazení)
volume_up
arrangement {substantiv}
rozmístění (også: odstup, rozestavení, rozestavění, rozestup)
volume_up
spacing {substantiv}

Eksempelsætninger "rozmístění" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

CzechJediné, co nám chybí, je utracení peněz na rozmístění těchto věcí na svá místa.
All we lack is the action to actually spend the money to put those into place.
CzechNemohli bychom změnit rozmístění křesel, pokud v tom místě chceme mít kameru?
Could we not amend the allocation of seats if we want to have the cameras here?
CzechDojde-li k rozmístění těchto zdrojů, stane se z EU také vojenská aliance.
If that happens, and they are deployed, the EU then also becomes a military alliance.
CzechDruhou tvoří požadavky na čerpací stanice (jejich rozmístění a vybudování).
Finally, the third area that I consider important is the safety of operation of hydrogen vehicles.
CzechPotřebujeme také mechanismus pro rozmístění celkového počtu přistěhovalců do všech členských států.
We also need a mechanism for allocating the overall number of immigrants between all Member States.
CzechLetošní zkušenosti však ukazují, že rozmístění adekvátního počtu plavidel stále představuje problém.
The experiences of this year, however, show that deploying an adequate number of ships is still a problem.
CzechMezinárodní společenství a Evropská unie nebyly schopny rozhodnout o rozmístění ochranných sil.
The international community and the European Union have been unable to take the decision to deploy a protection force.
CzechZaměstnanci ECB ve Frankfurtu nad Mohanem jsou v současnosti rozmístěni do třech různých pracovišť.
The employees of the European Central Bank (ECB) are currently based at three different sites in Frankfurt am Main.
CzechDomnívám se, že bychom měli klást důraz na zásadu rovného zeměpisného rozmístění znalostních a inovačních komunit.
I think we should place emphasis on the principle of an even geographical distribution of the Knowledge and Information Communities.
CzechTak jsem změnil rozmístění a pak jsme našli párování bází a Francis hned řekl, že řetězce běží v absolutních směrech.
So I changed the locations, and then we found the base pairing, and Francis immediately said the chains run in absolute directions.
CzechAť už tyto země úspěšně vyvíjejí jaderné hlavice nebo ne, chemické hlavice by jistě mohly být v blízké budoucnosti schopny rozmístění.
Whether or not these countries successfully develop nuclear warheads, chemical warheads would certainly be deployable in the near future.
CzechRozmístění komponent a způsob proudění vzduchu zajišťuje, že při práci na cestách nebo mimo kancelář zůstane notebook při používání příjemně chladný.
Stay cool and comfortable with component placement and airflow design that’s just right when you’re traveling or working away.
CzechRusko umožnilo rozmístění pozorovatelů, zejména evropských, a Rusko se zúčatní ženevský rozhovorů, třebaže jim příliš nepřeje.
Russia allowed observers to be deployed, most notably European observers, and Russia, albeit with rather bad grace, is going to the Geneva discussions.
CzechNovým masakrům nezabránil dokonce ani noční zákaz vycházení, který byl v platnosti od ledna, ani rozmístění vojenských jednotek v oblasti.
Even the curfew which has been in force since January and the stationing of troops in the area did not prevent new massacres from occurring.
CzechTato zpráva zdůrazňuje nezbytnost využívat vesmír pro rozmístění různých zařízení "členských států EU" v rámci OSN, NATO a jiných podobných organizací.
The report underlines the necessity of using space for 'EU Member States' deployments under UN, NATO and other similar organisations.
CzechRozsah rozmístění druhů se výrazně mění, v důsledku čehož jsou některé přírodní druhy vážně ohrožené, zejména v severních oblastech.
The range of distribution of species is changing considerably, as a result of which some species are at serious risk, especially in the northern regions.
CzechPo rozmístění všech figur klepněte na tlačítko Hrát (zelený trojúhelník v levém dolním rohu) a vyšlete balónek nebo kuličku směrem k žárovce.
After you position all your game pieces, tap the play button (the green triangle in the lower left corner) and watch the balloon or ball head toward the light bulb.
CzechEvropské hospodářství musí být méně zranitelné vůči kolísání cen energie a inflaci a rovněž vůči nebezpečí plynoucímu ze zeměpisného rozmístění těchto zdrojů.
The European economy must become less vulnerable to fluctuating energy prices and inflation, as well as to the risk inherent in the geopolitical location of these resources.