tjekkisk-engelsk oversættelse af "těmi"

CS

"těmi" engelsk oversættelse

volume_up
těmi {adj. m fl}
EN
volume_up
těmi {pron. n fl}
EN

CS těmi
volume_up
{adjektiv maskulin flertal}

těmi (også: ti, ty, těch, těm)
volume_up
those {adj.}
Souhlasím s těmi poslanci Evropského parlamentu, kteří požadují dodržování pravidel.
I agree with those MEPs who have been calling for respect for the rules.
Tato dohoda nečiní rozdíl mezi nevinnými občany a těmi, kteří se možná provinili.
Such an agreement mixes together innocent citizens with those who may be guilty.
Znamená to, že se musíme zabývat těmi, díky nimž se obchodování s lidmi vyplácí.
This means that we must deal with those who make human trafficking profitable.

Eksempelsætninger "těmi" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

CzechSouhlasím ale s těmi kolegy, kteří říkají, že je dnešní usnesení špatně načasované.
However, I agree with colleagues who stated that today's resolution is ill-timed.
CzechJediná věc, které by měl Parlament mezi všemi těmi úspěchy litovat, je ten proces.
The only thing this Parliament need regret amongst the many successes is the process.
CzechA tak ten samý tým, který byl mezi těmi nejhoršími, se dostal mezi nejlepší.
So the same team went from being the very worst to being among the very best.
CzechA ty tresky jsou tam, protože se živí všemi těmi klanonožci a různonožci.
And the cod are there because they are feeding on all the copepods and amphipods.
CzechMěl bych být schopen říci lidem, kteří mě zvolili, co se s těmi penězi děje.
I should be able to tell the people who elected me what is happening with the money.
CzechDo té doby se budeme zabývat těmi záležitostmi, které jsou stále poměrně nevyřešené.
Until then, we shall be sorting out all the things that are still in a bit of a mess.
CzechZrovínka jsem tu byl s těmi tisky od Moneta." "Promiňte, doktore, fakt o tom nemám páru."
I was just here with the Monet prints?" "Sorry, Doc, I just don't have a clue."
CzechJsem přesvědčen, že navrhované mechanismy pružnosti nejsou pravděpodobně těmi nejlepšími.
I believe that the flexibility mechanisms proposed are perhaps not the most ideal.
CzechTo je, kdy výzkum pro společnost funguje - musíte s těmi lidmi doopravdy žít.
That's when research functions in poor societies -- you must really live with the people.
CzechKdyž se částice pohybuje vesmírem, může interagovat s t těmi Higgsovými částicemi.
Now when a particle moves through the universe, it can interact with these Higgs particles.
CzechA jsem takový hračička, že jsem se zamiloval do hraní se všemi těmi technikami.
And I'm such a technician, so I loved this project, getting to play with all the techniques.
CzechMoje žena a já jsme nejdřív udělali pět rozhodnutí, co budeme s těmi penězi dělat.
My wife and I first made five decisions on what to do with the money.
CzechČeho se to tak bojíme, že by s těmi zbraněmi malí kluci mohli dělat?
What is it that we're afraid that this young man is going to do with this gun?
CzechA těmi prvotními strážci jsou ženy, protože jsme nositelkami tradice.
Now the rules that I'm talking about are constantly being monitored by the culture.
CzechZemědělské produkty mu mohou nabídnout ochranu před těmi 20 %, které nejsou liberalizovány.
Agricultural products can offer him protection from the 20% that is not liberalised.
CzechZajistili, aby demografická skupina, na kterou cílili, šla s těmi auty k sobě.
They made sure that the demographic for who they were targeting and the car was all matching.
CzechTi, co nechtějí vidět, jsou zároveň těmi, kteří vyzbrojují zabijáky civilistů.
The eye-closers are also the ones arming the killers of civilians.
CzechZásadní v celém problému byla otázka odborných skupin a toho, kdo by těmi odborníky měl být.
The whole issue was about the expert groups and who these experts should be.
CzechTěmi, kdo by v této situaci prohráli, by byli především cestující, což se nesmí stát.
The losers in this situation would primarily be passengers, something which must not happen.
CzechVěřím, že nedostatek povědomí už není problém, rozhodně ne mezi těmi, kteří rozhodují.
I believe an awareness deficit is no longer the problem, certainly not among decision-makers.