tjekkisk-engelsk oversættelse af "touhy"

CS

"touhy" engelsk oversættelse

CS touhy
volume_up
{feminin flertal}

touhy (også: aspirace)
Režim musí vyposlechnout svůj lid a naplnit jejich touhy po otevřenosti a demokracii.
The regime has to listen to the people's aspirations for openness and democracy.
Lidé mi popisují své životy, jejich vzpomínky, jejich touhy.
People tell me their lives, their memories, their aspirations, and I create a mindscape.
Vyvineme maximální úsilí, abychom tuniskému lidu pomohli proměnit jeho touhy ve skutečnost.
We will do our utmost to help the Tunisian people to turn their aspirations into reality.
touhy (også: bolesti)
touhy
touhy (også: rozmary)

Eksempelsætninger "touhy" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

CzechDemokracie od nás především vyžaduje, abychom se zajímali o potřeby a touhy samotných lidí.
Democracy requires us, above all, to look at the needs and desires of the people themselves.
CzechTo je projevem chuti a touhy po úspěchu a mě to velmi těší.
So it speaks about the appetite and quest for delivery, and I am happy to see that.
CzechNedostatek perspektivy a příležitostí, kromě touhy po demokracii, vyvolaly odpor.
The lack of prospects and opportunities, in addition to a desire for democracy, has provoked resistance.
CzechTato zpráva z vlastního podnětu je výsledkem touhy najít nové, inovativní zdroje financování.
This own-initiative report is the result of a desire to find new, innovative sources of financing.
CzechTurecko nabízí obrovský trh, který probouzí různé chuti a touhy.
Turkey offers a huge market which is awakening various appetites.
CzechJeště jedna věc: Tunisané a Egypťané nám dali lekci z touhy lidí po svobodě.
One further point: The Tunisians and the Egyptians have given us a lesson in the people's desire for freedom.
CzechVšichni jsme lidská stvoření, máme stejné potřeby a stejné touhy.
We are all human beings, with the same needs and desires.
CzechVěřím, že tentokrát od této touhy neupustíme.
I trust that at this time we cannot and must not abandon this aspiration.
CzechAle ten prvek touhy je skutečně, jak víte, vyšroubovaný až nahoru.
But the desire element is really dialed way up.
CzechToto nejsou cíle nebo touhy, tyto jsou univerzální.
Now, these are not goals or desires, these are universal.
CzechTo vše je skutečně znakem evropské touhy postavit se proti mnoho měsíců trvající apatii a nekonzistentnosti.
All this is truly a sign of a European desire to challenge the apathy and the inconsistency of many months.
CzechNěkteří lidé se obávají, že tato rozhodnutí se zrodila z touhy Evropy převzít na světové scéně vedoucí roli.
Some people fear that these decisions are borne from the desire for Europe to take a leading role on the world stage.
CzechV současné době si nemůžeme dovolit dát prostor fámám, skrytému odporu nebo čemukoli, co by vyvolávalo touhy po starém systému.
These days, we cannot afford any rumours, any secret resistance, any hankering after the old system.
CzechVeřejná politika musí podporovat obě tyto touhy.
CzechZároveň je však i součástí touhy upevnit Evropskou unii jako politický a demokratický svazek.
At the same time, however, it is a report that forms part of the desire to consolidate the European Union as a political and democratic union.
CzechCo, myslím si -- nejsou to vaše touhy.
Which, I believe -- it's not your desires.
CzechNic z toho však nemůže nastat bez účasti Romů samotných, bez jejich aktivní a vědomé touhy po změně.
However, none of this can come about without the involvement of the Roma themselves, without their active, conscious desire for things to change.
CzechMůžete dosáhnout touhy nebo cíle.
CzechFormují naše základní touhy.
CzechBez touhy se to neuskuteční.