tjekkisk-engelsk oversættelse af "ty"

CS

"ty" engelsk oversættelse

volume_up
ty {adj. f fl}
EN
volume_up
ty {pron.}
EN
volume_up
ty {pron. f fl}
EN
volume_up
ty {pron. fl.}
EN

CS ty
volume_up
{adjektiv feminin flertal}

ty (også: ti, těch, těmi, těm)
volume_up
those {adj.}
V rámci dělby moci máme ty, kteří rozhodují, a ty, kteří kontrolují.
In the separation of powers, there are those who decide and those who control.
Stejná práva se vztahují i na ty, kteří přijdou, nejen na ty, kteří jsou už zde.
Equal rights also concern those who will come and not only those already here.
Měnová železná opona odděluje ty, kdo stojí mimo eurozónu, a ty, kdo jsou v ní.
This monetary iron curtain separates those outside the euro area from those within it.

Eksempelsætninger "ty" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

CzechObecně zaznamenáváme velmi kladný přístup k návrhu pro ty nejpotřebnější občany.
In general, I hear a very positive approach to the proposal for the most needy.
CzechBylo nalezeno mnoho účetních variant a ty byly předloženy k veřejné konzultaci.
Many charging options have been identified and submitted for public consultation.
CzechO rok později jsem poslouchal všechny ty zprávy o konfliktu na Středním Východě.
A year later, I was listening to all the noise about the Middle East conflict.
CzechJedna z deseti, která uspěje, ty ostatní zaplatí, ale heslem je "selhat rychle".
The one in ten which succeeds pays for all the rest, but the motto is 'fail fast'.
CzechTo není otázka neustálého předefinovávání našich cílů, protože ty známe dobře.
It is not a question of forever redefining our goals here, as we know them well.
CzechNajal ty nejlepší odborníky, které mohl. ~~~ A tržní podmínky byly fantastické.
He hired the best minds money could find and the market conditions were fantastic.
CzechPokud jde o služby, ty budeme také mít, protože budeme mít průmyslovou politiku.
As for services, we will have them because we will have an industrial policy.
CzechA co ho přimělo strávit ty stovky hodin cvičení, které tohle musely předcházet?
And what drove him to spend the hundreds of hours of practice this must have taken?
CzechA na závěr, pokud jde o delegace, jak jsem řekla dříve, ty jsou již otevřeny.
Finally, on the matter of delegations, as I said before: they are open already.
CzechTy budou pravděpodobně pokračovat i v případě částečného zmrazení spolupráce.
These would probably be continued in the case of a partial freeze of cooperation.
CzechTakže, neuronům, jako stromům, mohou narůst nové větve a ty staré mohou odpadnout.
Well, neurons, like trees, can grow new branches, and they can lose old ones.
Czech("Prodal jsem svoji duši za desetinu toho, co ty zatracené věci stojí teď.")
("I sold my soul for about a tenth of what the damn things are going for now.")
CzechRestaurace vypadá jako skoro stejně jako Acorn House -- ty samé židle, ty samé stoly.
This restaurant looks a little bit like Acorn House -- same chairs, same tables.
CzechTo je vše zcela v pořádku, ale ty nejsou příčinami růstu, ale jeho výsledkem.
This is all very well, but these are not the causes of growth, but its result.
CzechMS: A přesně takhle, jedna po druhé, všechny ty firmy se najednou vypařily.
MS: And just like that, one by one, all of these companies suddenly disappeared.
Czech20. století bylo stoletím, které zažilo ty nejstrašnější masakry v dějinách.
The 20th century was the century that saw the most shocking massacres in history.
CzechPotřebujeme chytré elektrické sítě - ty současné jsou nešetrné a zastaralé.
We need smart electricity grids; currently these are wasteful and anachronistic.
CzechZaprvé, rostoucí ceny potravin a energie zasahují nejvíce ty úplně nejchudší rodiny.
First, the rising cost of food and energy hits the very poorest families hardest.
CzechJak se tak dívám na ty dva obrázky, říkám si ne, Indie Čínu ještě nějaký čas nepředčí.
By looking at these two pictures, I say no, it won't overtake China for a while.
CzechChodila do školy, aby získala informace, protože tam se ty informace nacházely.
She went to school to get the information because that's where the information lived.