tjekkisk-engelsk oversættelse af "udělal to"

CS

"udělal to" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "udělal to" i kontekst.

Lignende oversættelser "udělal to" på engelsk

udělat verbum
to adjektiv
to pronomen
English

Eksempelsætninger "udělal to" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

CzechJe proto správné vyslat důrazný signál, jak to udělal Parlament s mojí podporou.
It is therefore right to send out a signal, as Parliament has done with my support.
CzechJe to ta, která říká, že ne to, co jsi udělal bylo špatné, ale to ty jsi špatný.
It's the one that says, not that what you did was bad, but that you are bad.
CzechChtěl bych říci, pane Schulzi, že jsem udělal a dělám právě to, co navrhujete.
I would like to say, Mr Schulz, that I have done and am doing just as you suggest.
CzechOmlouvám se, že je nemohu všechny vyjmenovat, i když bych to udělal velmi rád.
To these, I apologise for not being able to refer to them by name as I wished.
CzechParlament se nesmí znovu vyhýbat své odpovědnosti, jako to udělal v listopadu.
Parliament must not evade its responsibilities again as it did in November.
CzechTak jsem udělal to, co by udělal každý, kdo to opravdu chce ve vědě někam dotáhnout.
So, I did what any person seriously pursuing scientific advancement would do.
CzechMy ovšem neodposloucháváme soukromé diskuse, jako to udělal on členům této sněmovny.
Well, we do not bug private discussions, as he did to Members of this House.
CzechParlament učinil více než nemožné, abychom se dostali až sem a udělal to dobře.
Parliament has done more than the impossible in order to get there, and it has done well.
CzechUdělal to před minulými volbami Berlusconi a já nebudu opakovat jeho chybu.
Berlusconi did that before the last elections and I have no wish to repeat his mistake.
CzechA jelikož jsem věděl, že by mi to nedovolila, tak jsem šel a udělal to sám.
And I knew she wouldn't want me to go get them, so I just did it anyway.
CzechPokud bych to tak udělal, měl bych osobní zájem na tom, aby jeho dům skutečně vyhořel.
If I were to do that, then I would have a vested interest in seeing his house burn down.
CzechKdybych to udělal, nebyly by mi proplaceny cestovní náklady, ani bych nedostal ostatní náhrady.
If I did so, I would not be paid travelling expenses or any other compensation.
CzechKaždý, kdo by to udělal, by tím připravil ekonomiku o zhruba 15 000 $.
The damage to the economy for each one who does this is around $15,000.
CzechPředtím, než jsme vyrazili na naše turné, jel tam sám a udělal to jako první.
Before we went out as a tour, he went out solo and did it first.
CzechKdykoli Parlament přijme legislativu podobnou této, znamená to, že udělal dobrý kus práce.
Whenever Parliament manages to deliver legislation like this, it is doing a good day's work.
CzechUdělal jste to již v roce 1998, kdy jste byl rovněž předsedou vlády.
You already did it in 1998, when you were prime minister then as well.
Czech"Vymyslel jsem, co vytvoří největší potěšení, jako by to udělal Mill?
"Did I evaluate what would be the highest pleasure like Mill would?
CzechJá bych to velmi rád udělal, ale vyžaduje to celosvětovou dohodu.
I would very much like to do that, but it requires a global agreement.
CzechKdyž to udělal, všiml si jisté citlivosti v pravé spodní čtvrtině a oznámil to na chirurgii.
And he did and when he noticed some tenderness in the right lower quadrant, called the surgeons.
CzechNevěděl jsem, co mám dělat, tak jsem jen udělal to, co obvykle dělám. ~~~ Napsal jsem to a šel k jiným věcem.
I didn't know what to do, so I just did what I do: I wrote a story and I moved on.
Andre ord i vores ordbog
Czech
  • udělal to

Søg efter flere ord i den dansk-engelske ordbog.