tjekkisk-engelsk oversættelse af "udělali jste"

CS

"udělali jste" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "udělali jste" i kontekst.

Lignende oversættelser "udělali jste" på engelsk

udělat verbum
jste verbum
English
jste pronomen
English
být verbum
English

Eksempelsætninger "udělali jste" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

CzechKdyž máte tři z nich a spojíte je, udělali jste z toho trojúhelník.
If you have three of them, and you loop them together, well you make a triangle.
CzechAle to, co jste právě udělali, je v mnoha ohledech matematicky nemožné.
But what you've just done is, in many respects, mathematically impossible.
CzechTR: Udělali jste něco a potom vás překvapilo: "To jsem byl já!" ~~~ (Smích) Správně?
TR: Have you ever done something, after you did it, you go, "That was me!" (Laughter) Right?
CzechEvropští občané se pak otočí a zeptají se: "Co jste to udělali?"
The people of Europe would then turn round and ask: 'What have you done?'
CzechVím, že jste to udělali, protože polovina Američanů to dělá každý den.
I know you did because half of Americans do every day.
CzechJenže právě v této věci, milí přátelé, jste udělali hrubou chybu.
It is here, my friends, that you make your bloomer.
CzechBohužel to není poprvé, co jste to udělali, i když byla příčina problému jasně odstraněna.
Unfortunately this is not the first time you have done so, even though the cause of the problem has clearly been eliminated.
CzechUdělali jste pokrok, ale zbývá ještě kus cesty.
You have made progress, but there is still some way to go.
CzechA existuje doba, kdy by jste to udělali rádi.
And there are times you might like to do something quick.
Czech"Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali" (Mt 25, 40) Byla jsem z toho nadšená.
And then he said, "What you do for the least of these, you do for me."
CzechTakže co jste naposled udělali, když jste zvážněli?
So, what did you do, last time you got serious?
CzechTo co jste právě udělali, je první krok k tomu, abychom přijali zodpovědnost za to, co bychom měli dělat ze všech sil.
What you just did, that's the first step towards taking responsibility for what we should do with all of our power.
CzechCo jste udělali, je, že jste nastínili všechny negativní věci, ke kterým může dojít, ale nemluvili jste o tom pozitivním."
What you've done is you've outlined all the negative things that can happen, but not talked about the positive."
CzechKdyby se něco závažného stalo, občané by se na nás obrátili s otázkou: "Co jste udělali pro zajištění naší bezpečnosti?"
Should an incident occur, our citizens will turn to us and ask, 'What did you do in order to safeguard our security?'
CzechMusím říci, že dle mého názoru je to, co jste udělali ve snaze o dohodu s prezidentem České republiky, je správné.
I must say, however, that I believe that what you have done, in seeking the agreement with the President of the Czech Republic, is right.
CzechPřesně to jste udělali v případě Lisabonské smlouvy, a já opravdu doufám, že se k ní občané v mém volebním obvodě budou moci vyjádřit.
It is what you have done on the Lisbon Treaty, and I very much hope that the people in my constituency get to have a say on that.
CzechTo jste dnes udělali a já bych jen v krátkosti zmínil tři body, které podle mého názoru představují nejdůležitější příští kroky.
That is what you have done this evening and I just want to make three points briefly, which, in my view, are the most important next steps.
CzechUdělali jste něco dále?
Czech(DE) Pane předsedající, pane Dalli, vy i vaši kolegové v Generálním ředitelství pro zdraví a spotřebitele jste udělali všechno správně.
(DE) Mr President, Mr Dalli, your colleagues in the Directorate-General for Health and Consumers and yourself have done everything right.
CzechNenaznačuji, že to je to jediné, co jste udělali, ale co kromě mluvení o této záležitosti skutečně uděláme, aby se něco podařilo?
I am not suggesting that is all you were doing, but, rather than just talking about the issue, what are we actually going to do to make it happen?

Andre ord i vores ordbog

Czech
  • udělali jste

Tag et kig på den tysk-danske ordbog af bab.la.