tjekkisk-engelsk oversættelse af "udělat"

CS

"udělat" engelsk oversættelse

CS

udělat {verbum}

volume_up
1. generel
Jsou také země, které toho mohou udělat víc, protože jsou schopné toho udělat víc.
There are also countries that have to do more, because they are able to do more.
Pro nás je lepší udělat několik věcí pořádně, než udělat vše jen napůl.
It is better for us to do a couple of things well than to half-do everything.
V krátkosti, naše vlády toho musí udělat více a musí to udělat rychleji.
In short, our governments must do more, and they must do it more quickly.
V automobilovém průmyslu je nutno udělat významné pokroky, co se týče inovací.
The industry is required to make considerable strides in terms of innovation.
(HU) Chtěla bych udělat výjimku a nehovořit o Lisabonské smlouvě.
(HU) I would like to make an exception and not talk about the Treaty of Lisbon.
Pracovala jsem 26 let v podnikovém světě a snažila se udělat organizace výdělečnými.
I was 26 years in the corporate world, trying to make organizations profitable.
2. "např. zkoušku"
Myslel jsem si, že ta doba již minula a já už to nebudu muset nikdy udělat.
I thought that time had passed and I would never have to do so again.
Uvidíme, co budeme moci udělat pro předání poselství Radě a velmi se těšíme na návrhy Komise, které přijdou později v průběhu roku.
We will see what we can do to pass the message to Council, and we very much look forward to the proposals coming from the Commission later in the year.
Uběhl téměř rok, co tento Parlament vydal své stanovisko, a proto se domnívám, že je třeba udělat všechno pro nápravu této situace.
Nearly a year has passed since this Chamber gave its opinion and I therefore consider that everything must be done to reverse this situation.

Eksempelsætninger "udělat" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

CzechJsem přesvědčen, že všeho, co ještě zbývá udělat, může být v budoucnu dosaženo.
I am sure that whatever remains to be done can still be achieved in the future.
CzechI když splnila politická kritéria, ještě je toho stále ještě třeba hodně udělat.
While the country met the political criteria, there is still much work to be done.
CzechMusíme toho ještě mnoho udělat a naše problémy mají širokou škálu různých příčin.
Much remains to be done and our problems have a wide range of different causes.
CzechNikdo ji neučil, jak to ohnout do podoby háčku, ani neukazoval, jak to lze udělat.
No one taught her to bend this into a hook, had shown her how it could happen.
CzechTo musíme udělat ve spolupráci s umírněnými skupinami v muslimské společnosti.
This has to be done in cooperation with the moderate elements of Muslim societies.
CzechVenku čeká armáda lobbistů a všichni se snaží ze svého oboru udělat zvláštní případ.
Out there is an army of lobbyists, all making special cases for their industry.
CzechSteven Strogatz: Dobře, takže z toho si můžete udělat představu, co se stalo.
Steven Strogatz: All right, so that already gives you a hint of what happened.
CzechPřesto je potřeba udělat ještě mnoho práce a tento kompromis je pouze prvním krokem.
However, much still remains to be done, for this compromise is only a first step.
CzechS tímto stavem by se mohlo něco udělat nebo by zvonek mohl zvonit o něco dřív.
Perhaps something could be done about this, or the bell could be rung a bit earlier.
CzechJinými slovy, pánové, možná byste si chtěli udělat bod, na poli domácích prací.
In other words, men, you might want to pick it up a notch in the domestic department.
CzechPřezkum v polovině období nám přinesl mnoho změn a hodláme jich udělat ještě víc.
The mid-term review brought us many changes, and we are about to embark on even more.
CzechKdybych byl panem Van Rompuyem, řekl bych jim, co mohou s tou jejich prací udělat.
If I were Mr Van Rompuy, I would tell them where they could stick their job.
CzechV příštích šesti měsících je ale třeba udělat mnoho další důležité práce.
But there is plenty of other important work to be done over the next six months.
CzechJejich závěr nikoho nenechává na pochybách: je ještě zapotřebí udělat velký kus práce.
Their message is perfectly clear: there is still a great deal of work to be done.
CzechMožná jsme mohli vést diskusi a dospět k závěru, že jsme toho mohli udělat více.
Perhaps we could have a discussion and find that we could have done more.
CzechJe samozřejmé, že, jak uvedl pan Martonyi, je zapotřebí ještě mnohé udělat.
It is obvious that, as Mr Martonyi mentioned, there is still a lot to be done.
CzechTady je třeba udělat ještě hodně práce a v tomto smyslu to není dobrý kompromis.
A great deal remains to be done here and this is not a good compromise in this respect.
CzechMnohokrát vám děkuji, blahopřeji k výsledkům, ale v budoucnosti musíme udělat změnu.
Thank you very much, congratulations on the results but let us change in the future.
CzechKomisařka Kroesová již své obavy vyjádřila, myslím však, že je potřeba udělat víc.
Commissioner Kroes has already expressed her concern, but I think that more is needed.
CzechMůžeme si udělat příslušné závěry o důsledcích našeho vlastního rozhodnutí.
We can draw the appropriate conclusions about the consequences of our own decision.