tjekkisk-engelsk oversættelse af "udělat krok"

CS

"udělat krok" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "udělat krok" i kontekst.

Lignende oversættelser "udělat krok" på engelsk

udělat verbum
krok substantiv

Eksempelsætninger "udělat krok" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

CzechProto říkám, že situace není ideální, ale podařilo se nám udělat veliký krok vpřed.
Therefore, I say: it is not an ideal situation, but we have made a great step forward.
CzechNesmíme udělat krok zpět, neboť jsme v silné pozici, i co se týče WTO.
We must not go backwards, because we are in a good position when it comes to the WTO.
CzechVe své společné zahraniční a bezpečnostní politice musíme udělat další mohutný krok kupředu.
We must make the next quantum leap forward in our common foreign and security policy.
CzechJak řekl zpravodaj, nařízení nám umožní udělat velký krok vpřed, pokud jde o omezení byrokracie.
As he said, that regulation takes us a big step forward towards reducing red tape.
CzechPřijetí smlouvy znamená novou fázi a příležitost pro EU udělat krok vpřed.
Adoption of the Treaty means a new phase and an opportunity for the EU to make a step forward.
CzechA v zájmu úspěchu této unie musí Evropa udělat první krok.
And, for the sake of the success of this Union, Europe must make the first move.
CzechJsem ráda, že se nám v této věci podařilo udělat krok kupředu.
And I am glad that we are able to make a step forward regarding this issue.
CzechAno, podařilo se nám udělat důležitý krok směrem k větší bezpečnosti lidí a životního prostředí.
Yes, we managed an important step towards greater safety for people and the environment.
CzechKomise nyní musí udělat krok vpřed a připravit samostatný právní předpis týkající se klonování.
The Commission now has to move forward and prepare separate legislation to cover cloning.
CzechCílem je udělat další krok směrem k dosažení úplné liberalizace služeb v EU.
The aim is to take another step towards achieving full liberalisation of services in the European Union.
CzechObě strany v posledních týdnech učinily ústupky a obě musí udělat další krok k sobě navzájem.
Both sides have made concessions in recent weeks and both must take another step closer to each other.
CzechTočíme se stále v kruhu a za celá tisíciletí jsme nebyli schopni udělat krok k objektivitě.
We keep running around in circles; we have not been able to take a step towards objectivity for millennia.
CzechAbychom překonali poslední překážku v této oblasti, musíme udělat krok vpřed a tuto izolaci zastavit.
In order to overcome the final obstacle in this area, we must take a step forwards and put a stop to this isolation.
CzechPokud budeme zítra všichni hlasovat pro, mohli bychom k dani z finančních transakcí udělat rozhodný krok.
If we all vote in favour tomorrow, then this could represent a decisive new step towards a financial transaction tax.
CzechJe to snaha udělat další krok k vytvoření fiskální unie a tudíž další krok k vytvoření plné politické unie.
It is an attempt to take a further step towards the creation of fiscal union, and therefore towards full political union.
CzechBezmyšlenkovitě udělat ten první malý krok.
CzechDnes se snažíme udělat krok vpřed.
Today we are trying to take a step forward.
CzechMáme možnost udělat další krok.
We have the chance to take the next step.
CzechNikdo si nemůže dovolit udělat chybný krok, ani v Chartúmu, ani v Jubě, ani v Bruselu nebo v Africké unii v Addis Abebě.
No-one can allow themselves to put a foot wrong, either in Khartoum, in Juba, in Brussels or at the African Union in Addis Ababa.
CzechA tak jsem si řekl, že nejspíš musím udělat ještě další krok a vytvořit shrnutí ze shrnutí - a přesně to jsem udělal.
So I thought, I probably have to take this one step further here and create summaries of the summaries -- and this is exactly what I did.
Andre ord i vores ordbog
Czech
  • udělat krok

Søg efter flere ord i den dansk-tyske ordbog.