tjekkisk-engelsk oversættelse af "udělat si"

CS

"udělat si" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "udělat si" i kontekst.

Lignende oversættelser "udělat si" på engelsk

udělat verbum
si pronomen

Eksempelsætninger "udělat si" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

CzechSteven Strogatz: Dobře, takže z toho si můžete udělat představu, co se stalo.
Steven Strogatz: All right, so that already gives you a hint of what happened.
CzechJe zde tedy něco, co můžeme opravdu udělat, nebo jsme si tu jen tak povídali?
At the end of the day, is there anything we can really do, or are we just talking?
CzechJinými slovy, pánové, možná byste si chtěli udělat bod, na poli domácích prací.
In other words, men, you might want to pick it up a notch in the domestic department.
CzechMůžeme si udělat příslušné závěry o důsledcích našeho vlastního rozhodnutí.
We can draw the appropriate conclusions about the consequences of our own decision.
CzechV tomto ohledu je mimořádně důležité udělat si zcela jasno o prioritách.
In this regard, the clear identification of priorities is extremely important.
CzechA protože nevíme co udělat, tak si vybereme možnost, která byla vybrána pro nás.
And because we have no idea what to do we just pick whatever it was that was chosen for us.
CzechPokud nevíte, jak to udělat, přečtěte si informace dodané s reproduktory.
If you're not sure how to do this, check the information that came with your speakers.
CzechNemůžeme udělat vše, budeme si muset vybrat a držet se svého rozhodnutí.
We cannot do everything; we will need to choose and stick to our decision.
CzechChcete-li si udělat představu o charakteru zvukového schématu, klikněte na ně.
To get a sense of what a sound scheme is like, click a scheme.
CzechPotom se můžeme v příštím roce k tomu vrátit, přehodnotit situaci a udělat si mnohem širší obraz.
Then we can come back next year, re-visit the situation and take a much broader view.
CzechNechci tady rozhodovat o vině - každý si umí udělat vlastní názor.
I do not wish to apportion blame here - we can all form our own opinion.
CzechTak poskytujeme výrobcům možnost udělat si přesnější představu o tom, co kupují.
In this way, we provide the possibility for producers to get a more exact idea of what they are buying.
Czechsi nechala udělat tetování, když mi bylo 29, a litovala jsem okamžitě.
I got my tattoo when I was 29, and I regretted it instantly.
CzechA my s tím nemůžeme skoro nic udělat. Kromě toho, že si vezmeme pravítko a začneme měřit.
And there is almost nothing we can do about it, aside from taking a ruler and starting to measure it.
CzechA první z nich je udělat si pohodlí v její všestrannosti.
And the first of these is to take some comfort in its universality.
CzechAle věda nám umožňuje udělat si docela dobrou představu o tom, co se tam v molekulárním měřítku děje.
But through science, we do have a fairly good idea of what's going on down at the molecular scale.
CzechVidíme ho jak mluví o tom, že si nechá udělat otcovský test.
We're going to see him talk about getting a paternity test.
CzechTo nám umožní udělat si statistický obrázek o evropských občanech coby spotřebitelích.
This would allow us to start drawing up a statistical snapshot of Europe's citizens in their capacity as consumers.
CzechKdyž si během pracovní doby potřebuji udělat přestávku, zahraji si v počítači hru Srdce nebo procházím Internet.
When I need a break during the workday, I play Hearts on my computer or surf the Internet.
CzechMyslím si, že každý slušný občan Evropy je schopen si udělat vlastní názor na to, kdo je extremista.
Well, I think the ordinary decent citizens of Europe will work out for themselves who the extremists are.
Andre ord i vores ordbog
Czech
  • udělat si

Flere oversættelser i bab.las dansk-engelske ordbog.