tjekkisk-engelsk oversættelse af "udržitelný rozvoj"

CS

"udržitelný rozvoj" engelsk oversættelse

CS

udržitelný rozvoj {maskulin}

volume_up
1. økologi
udržitelný rozvoj
Prioritu musí mít udržitelný rozvoj evropského hospodářství.
Priority must be given to the sustainable development of the European economy.
Strategie Společenství pro udržitelný rozvoj akvakultury byla nedávno schválena.
The Community strategy for the sustainable development of aquaculture was recently approved.
Nový impuls pro strategii pro udržitelný rozvoj evropské akvakultury (
A new impetus for the Strategy for the Sustainable Development of European Aquaculture (
udržitelný rozvoj

Lignende oversættelser "udržitelný rozvoj" på engelsk

udržitelný adjektiv
rozvoj substantiv

Eksempelsætninger "udržitelný rozvoj" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

CzechJde nám o udržitelný integrovaný rozvoj měst a rovněž o dobře vzdělané pracovní síly.
We want sustainable, integrated urban development and we want a well-educated workforce.
CzechTrvale udržitelný průmyslový rozvoj proto vyžaduje koordinaci, soudržnost a soulad.
Sustainable industrial development therefore requires coordination, consistency and conformity.
CzechTřetí podporuje všeobecný a udržitelný rozvoj našich sousedů.
The third gives support to inclusive and sustainable growth among our neighbours.
CzechCílem toho všeho je pěstovat udržitelný, nenásilný rozvoj národů celého světa.
The aim of all that is to foster the sustainable, peaceful development of the peoples of the world.
CzechUdržitelný rozvoj v chudých zemích poskytne lidem příležitosti, které obvykle nemají.
Sustainable growth in poor countries will afford people opportunities they do not currently have.
CzechDomnívám se, že by to bylo velmi užitečné pro udržitelný hospodářský rozvoj Evropské unie.
I think it would be very useful for the sustainable economic development of the European Union.
CzechJe to příležitost pro spravedlivý, udržitelný a společný rozvoj.
It is an opportunity for fair, sustainable and joint development.
CzechCílem politiky soudržnosti je udržitelný a harmonický rozvoj a politika je důležitá sama o sobě.
Cohesion policy aims at sustainable and harmonious development, and is an important end in itself.
CzechA konečně obhajujeme strategii 2020 pro udržitelný a inteligentní rozvoj podporující začlenění.
In the end, we are advocating a strategy for 2020 of sustainable, intelligent and inclusive development.
CzechTo je nezbytnou podmínkou pro udržitelný rozvoj činnosti.
This is a prerequisite for sustainable fisheries development.
CzechTo je nezbytnou podmínkou pro udržitelný rozvoj rybolovu.
This is a sine qua non of sustainable fisheries development.
CzechBylo zahájeno posuzování dopadu na udržitelný rozvoj.
The sustainability impact assessment has been launched.
CzechMáme dostatek příkladů, jež ukazují, že udržitelný rozvoj přátelský vůči komunitě může vynést jmění.
There's enough precedent out there to show that a sustainable, community-friendly development can still make a fortune.
CzechAvšak udržitelný hospodářský rozvoj je možné zajistit jen v tom případě, že zaměstnané - lidi - vezmeme s sebou.
However, sustainable economic development is only possible if we bring the employed - the people - with us.
CzechV první řadě je zde myšlenka, že udržitelný rozvoj by se měl stimulovat pobídkami, nejen vyššími cenami.
First and foremost is the idea that there should be incentives to stimulate sustainability, not just higher duties.
CzechMáme i dobré znění ohledně přeorientování programů na udržitelný rozvoj (bod 35).
However, we could not avoid jubilation for the Lisbon earmarking (para 5 and 20) and a call for better financing TEN-T projects (para 12).
CzechPotřebujeme evropskou energetickou politiku, která nám zaručí jistotu dodávek a trvale udržitelný rozvoj tohoto odvětví.
We need a European energy policy to guarantee us security of supply and sustainable growth in this sector.
CzechA pokud chceme mít dlouhodobou vizi, pokud chceme udržitelný rozvoj v multipolárním světě, pak potřebujeme i jih.
If we want to have a long-term vision, if we want sustainable growth in a multipolar world, then we also need the South.
CzechZahájili jsme posuzování dopadu na udržitelný rozvoj proto, abychom zajistili nepřetržitou a rychlou zpětnou vazbu v průběhu jednání.
We have set up the SIA to ensure that there will be continuous and rapid feedback into the negotiation process.
CzechSoučasně můžeme posoudit, jak v Evropě pokračuje udržitelný hospodářský rozvoj a jak můžeme zkvalitnit naši hospodářskou politiku.
We can also examine how sustainable economic development in Europe is progressing and how we can refine our environmental policy.