tjekkisk-engelsk oversættelse af "určit"

CS

"určit" engelsk oversættelse

CS určit
volume_up
{verbum}

Za prvé se Komise snaží určit rozsah nesrovnalostí a podvodů.
Firstly, the Commission is trying to determine the extent of irregularities and fraud.
Touto metodou můžete určit způsob pojmenování a uspořádání složek.
This lets you determine how you want your folders to be named and organized.
Tyto studie by pak měly určit obsah následných diskusí.
These studies should then determine the content of subsequent discussions.
Chcete-li určit nastavení adresy serveru DNS, proveďte jednu z následujících akcí:
To specify DNS server address settings, do one of the following:
Můžete určit adresy, pro které server proxy nechcete používat.
You can specify addresses for which you do not want to use a proxy server.
Můžete určit adresy, pro které proxy server nechcete používat.
You can specify addresses for which you don't want to use a proxy server.
Nyní nastala vhodná doba určit směr dalšího vývoje politiky v této oblasti.
Now it is time to set the course for the continued development of the policy in this area.
Je nejvyšší čas určit správné priority.
It is high time to set the right priorities.
Nizozemské orgány tento limit určily, aby bylo možné určit cílovou skupinu pro sociální bydlení v Nizozemsku.
The Dutch authorities set such a limit to identify the target group for social housing in the Netherlands.
určit (også: fixovat, opravit, osadit, připevnit)
Podrobný kurz, který pomáhá určit a opravit běžné potíže se zvukem, naleznete v tématu Chybí zvuk v systému Windows.
For a step-by-step tutorial to help you identify and fix common sound problems, go to No sound in Windows.
Klikněte na tlačítko Personalizovat písma, pokud chcete určit svá standardní písma a písma s pevnou šířkou, minimální velikost písma a kódování.
Click Customize fonts to specify your standard and fix-width fonts, minimum font size, and encoding.
Tento kurz vám může pomoci určit a opravit běžné potíže se zvukem v systému Windows, například když z reproduktorů nebo sluchátek nevycházejí žádné zvuky.
This tutorial can help you identify and fix common sound problems in Windows, including no sound coming from your speakers or headphones.
Nyní musí určit zástupce EU, který přiměje obě strany naslouchat.
Now it must designate an EU representative who will make both sides listen.
Členské státy musí určit stálé kontaktní body, pomocí kterých mohou členské státy žádat o pomoc či informace.
Member States must designate permanent contact points through which other Member States can request assistance or information.
A nakonec, každý členský stát musí určit nový, nebo lépe již existující orgán zodpovědný za vymáhání tohoto nařízení.
Lastly, each Member State must designate a new body or, better still, an existing body, responsible for enforcing this regulation.
Například se odhaduje, že v blízké budoucnosti bude možno určit zeměpisnou polohu s přesností na 45 centimetrů.
For instance, it is estimated that in the near future, it will be possible to achieve geographic locations accurate to 45 centimetres.
Zároveň je důležité podrobně porovnat skutečné náklady s těmi plánovanými během roku 2011 a přesně určit příčiny zásadních rozdílů.
At the same time, it is important to compare in detail the actual expenditure with that budgeted during 2011 and to pinpoint exactly the causes of significant variations.
určit (også: ustanovit)
určit (også: stanovit)

Eksempelsætninger "určit" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

CzechChcete-li určit, zda bude pro váš web funkce automatického označování fungovat:
If you would rather track your clicks manually, please read How do I tag my links?
CzechPokud nelze ve Správci zařízení určit zařízení, bude označeno jako neznámé.
If Device Manager cannot identify the device, it will label it an unknown device.
CzechPříčin rakoviny je mnoho a často její příčinu nelze ani určit a diagnostikovat.
There are many causes of cancer, or often the causes cannot be defined and diagnosed.
CzechUrčit, čemu věnovat pozornost nebo „co se má stát dnes, co se bude dít zítra“.
But the modality of attention, or what is happening today, what's happening tomorrow.
CzechInformace o tom, jak určit, kterou verzi Windows a aktualizaci Service Pack používáte
Learn how to identify what version of Windows and service pack you are running
CzechChcete-li určit, která zařízení budou dostávat vaše proudy médií, postupujte takto:
To choose which devices will receive your media streams, follow these steps:
CzechRovněž je nutné určit prioritní oblasti, v nichž je třeba bezpečnostní nároky zlepšit.
Priority areas where safety needs to be improved further should be identified too.
CzechMůžete změnit barvu hrací plochy a určit, zda bude obsahovat miny nebo květiny.
You can change the board color, and whether it conceals mines or flowers.
CzechMusíme se těmto možnostem vyhnout a určit oblasti, kde je potřeba učinit další kroky.
We have to avoid these trajectories and identify the issues requiring further action.
CzechZa stávající situace však není možné jednoznačně určit vliv všech těchto faktorů.
At the current juncture it is not possible to disentangle the effects of all these factors.
CzechMůžete si také vyzkoušet své znalosti a pokusit se určit jednotlivé inflační scénáře.
You can also test your knowledge and try to identify the different inflation scenarios.
CzechMusíme určit příčiny tohoto problému a přijmout nezbytná protiopatření.
We must identify the causes of this problem and take the necessary countermeasures.
CzechZkrátka se musíme pokusit určit, jaké maximum můžeme v Mexiku získat.
We simply need to try to define what the maximum is that we can get out of Mexico.
CzechZkuste si představit svou vlastní vizi a pomozte nám určit budoucí podobu EU.
We need you to be visionary and help us shape the Europe of tomorrow.
CzechJe proto nutné určit vhodné rozpočtové položky pro provedení těchto převodů.
It is therefore necessary to identify suitable budget headings for making these transfers.
CzechPodařilo se nám určit body, ve kterých se naše názory blíží, a najít některé otázky k diskusi.
We have been able to define convergences and identify some points for discussion.
CzechPotřeba určit konkrétní povinnosti, kterých se musí zhostit kočovné komunity, je zjevná.
The need to identify specific duties that the nomadic communities must assume is clear.
CzechBylo to tak záhadné, že jsme neuměli určit, co vlastně na Titanu vidíme.
It was so mystifying: we couldn't make out what we were seeing on Titan.
CzechDokázali jsme určit, že návrh, který jsme obdrželi, není dostačující.
We have been able to establish that the proposal we received is inadequate.
CzechLékařská věda však zatím ještě nedokáže přesně určit příčiny této nemoci.
Medical science, however, still does not even fully understand the causes of the disease.