tjekkisk-engelsk oversættelse af "uspět"

CS

"uspět" engelsk oversættelse

CS uspět
volume_up
{verbum}

Žádný evropský projekt nemůže uspět, jestliže jej nepodporují členské státy.
No European project can succeed if it is not backed by the Member States.
Taková spolupráce je nevyhnutelná, protože veřejný ochránce práv sám uspět nemůže.
Such cooperation is essential, because the Ombudsman cannot succeed alone.
Má-li být úspěšná Kodaň v roce 2009, musíme nejprve uspět v Poznani v roce 2008.
If Copenhagen is to succeed in 2009, we must first make a success of Poznań 2008.
uspět (også: dodělat)
uspět (også: dokázat, zvadnout)
uspět

Eksempelsætninger "uspět" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

CzechŘekl jsem jim také, že Amerika v tomto boji nemůže uspět, pokud bude stát sama.
I also told them that America cannot prevail in this new struggle by acting alone.
CzechHistorie Afghánistánu ukázala, že zde nemůže uspět žádné vojenské řešení.
In Afghanistan, history has demonstrated that there can be no military solution.
CzechV tomto nesmyslném systému nemají šanci uspět cestující ani maloobchodníci.
This nonsensical system means that passengers and retailers are loosing out.
CzechProtože pokud v tomto velkém úkolu chtěli uspět museli to zvládnout.
Because in order to achieve on this great mission, we have to be able to do it.
CzechVíme, že open source se podařilo uspět s nástroji pro řízení znalostí a s kreativitou.
We know that open source has succeeded with tools for managing knowledge and creativity.
CzechNesnažili se uspět legitimními způsoby, protože žádný legitimní způsob nebyl.
They weren't trying to make it in legitimate ways, because there were no legitimate channels out.
CzechDávají producentům a zpracovatelům zboží příležitost uspět na specializovaných trzích.
They give producers and processors of goods the opportunity to be successful in niche markets.
CzechChceme-li uspět, musíme změnit své zvyklosti i způsob života.
If we want to be successful, we must change our habits and adjust our way of life.
CzechStrategie zaměřená na pracovní místa a růst, která má uspět, musí vycházet z metody Společenství.
A jobs and growth strategy aiming for success must be based on the Community method.
CzechBa co víc, je to návrh, který nemá nejmenší šanci uspět v Radě.
What is more it is a proposal, which does not have the slightest chance in the Council.
Czech(PT) Uspět ve věku globalizace je pro Evropskou unii obrovská výzva.
(PT) Succeeding in the age of globalisation is the great challenge facing the European Union.
CzechBylo by úžasné, kdyby se nám podařilo stejně uspět i s touto dohodou o hospodářském partnerství.
It would be wonderful if we could achieve success with the EPA as well.
CzechPokud máme uspět například v rozpočtových vyjednáváních, musíme stát při sobě.
If we are to be successful in budgetary negotiations, for example, we need to stand shoulder to shoulder.
CzechJakožto stínový zpravodaj za svou skupinu jsem rád, že se nám v tomto ohledu podařilo uspět.
As shadow rapporteur for our group, I am pleased that we were able to be successful in this regard.
CzechA pokud začneme jednat stát po státu, nemáme šanci uspět.
If we go into negotiations Member State by Member State, we have no chance of succeeding.
CzechJe neskutečně pozitivní, že jsme všichni tak odhodláni uspět v dosažení prostředí bez tabáku.
It is extremely positive that we are all so committed to succeeding in achieving smoke-free environments.
CzechŽeny kvóty skutečně potřebují, pokud mají uspět.
Quotas are indeed something that women need if they are to get anywhere.
CzechNepodaří se nám uspět, pokud nepodnikneme tento velký krok.
We won't have succeeded unless we take that next big step.
CzechTo jsem se opravdu naučila, čím větší výzva, tím větší pocit naplnění, když se vám podaří uspět.
And I really learned then that, the bigger the challenge, the bigger the sense of achievement when you get to the end of it.
CzechUspět v tomto ohledu bude výzvou pro Evropu.
Succeeding in this will be a challenge for Europe.