tjekkisk-engelsk oversættelse af "uspokojivě"

CS

"uspokojivě" engelsk oversættelse

CS uspokojivě
volume_up
{adverbium}

uspokojivě
Zatím se ještě nepodařilo uspokojivě zajistit dodržování práv těchto menšin.
Respect for the rights of these minorities has not yet been satisfactorily ensured.
Bez koordinace by vnitřní trh nefungoval uspokojivě.
Without coordination, the internal market would not function satisfactorily.
Dosud nebyly uspokojivě splněny závazky oficiální rozvojové pomoci.
Official Development Assistance (ODA) commitments are still not being fulfilled satisfactorily.
uspokojivě (også: dostatečně dobře)
uspokojivě (også: samolibě)

Eksempelsætninger "uspokojivě" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

CzechSpolečně jsme se shodli na tom, že ve služebním řádu jej nelze uspokojivě upravit.
We jointly agreed that this issue cannot be accommodated in the Staff Regulations.
CzechProto musíme efektivitu a cenu zkombinovat, chceme-li tuto problematiku uspokojivě vyřešit.
So we must combine efficiency with price if we are to deal with this matter adequately.
CzechDoufám, že vyjednávání o této směrnici bude možné uspokojivě dokončit.
I hope that the negotiations on this directive can be brought to a satisfactory conclusion.
CzechZa prvé musejí být uspokojivě financovány evropské orgány dohledu.
Firstly, the new European Supervisory Authorities must be financed in a satisfactory way.
CzechDle našeho názoru kompromis tuto věc neřeší uspokojivě.
In our view, the compromise does not resolve this matter in a satisfactory way.
CzechDůležité je dosáhnout koordinovaného postupu a uspokojivě a účelně využívat zdroje.
It is important to achieve coordinated action and to make satisfactory, cost-effective use of resources.
CzechMyslím si, že by pokryly zbytek světa poměrně uspokojivě.
It seems to me they would cover the rest of the world in a rather satisfactory manner.
CzechTaké v tomto případě Parlament v praxi vyřešil situaci uspokojivě, i když právní texty nebyly jasné.
There, too, Parliament got satisfaction in practice, although the legal texts were not clear.
CzechČlenské státy nemohou úkoly v této oblasti uspokojivě zvládnout samy.
Member States cannot do this sufficiently by themselves.
CzechTato země uspokojivě plní kodaňská politická kritéria.
The country sufficiently fulfils the Copenhagen political criteria.
CzechUspokojivě vyřešila veškeré obavy - možná ne všech, například extrémní levice nikoli, většiny z nás však ano.
It has satisfied all concerns - not for all, perhaps, to my extreme left here, but for most of us.
CzechNicméně nelze v nich uspokojivě pokročit bez úzké spolupráce, zejména mezi celosvětovými aktéry.
Yet there can be no satisfactory progress without close collaboration, in particular, amongst the global players.
CzechJe odlišná od únorové dohody, ale nemohu s ní uspokojivě souhlasit, a proto se zdržím hlasování.
It is different to the one that we saw in February, but I still do not feel comfortable approving it, so I shall abstain.
CzechMyslím, že obou cílů bylo uspokojivě dosaženo.
I think that both goals have been successfully achieved.
CzechZjistil jsem, že zpráva uspokojivě zohledňuje skutečnosti související s klimatem a s živobytím obyvatel.
I found that the report took into consideration issues relating to climate and livelihood to a satisfactory degree.
CzechProto možná nebudu mít čas nebo možnost naprosto uspokojivě odpovědět na všechny vaše podrobné otázky.
So I might not have the time or the possibility to respond in a fully satisfactory way to all your detailed questions.
CzechČtyři nezávislé poradní orgány předložily návrh, na který Komise teprve musí uspokojivě reagovat.
Four independent advisory boards have presented a proposal, to which the Commission has yet to give a satisfactory response.
CzechNemohla bych ukončit svůj příspěvek bez připomenutí skutečnosti, že tato zpráva se uspokojivě věnuje i právům žen!
I do not want to conclude without mentioning with satisfactory coverage of women's rights within this report.!
CzechBohužel se však ukázalo, že Evropská unie nedokázala tuto nesmírně náročnou úlohu uspokojivě zvládnout.
Unfortunately, it has become evident that the EU has not been able to manage this enormous task in a satisfactory manner.
CzechTyto jevy nemohou uspokojivě vyřešit vůdcové kapitálu, ti samí lidé, kteří nesou odpovědnost za jejich vznik.
These phenomena cannot be properly addressed by the leaders of capital, the very people responsible for creating them.