tjekkisk-engelsk oversættelse af "uspokojovat"

CS

"uspokojovat" engelsk oversættelse

CS uspokojovat
volume_up
{verbum}

uspokojovat (også: hovět, obstarávat potraviny)

Eksempelsætninger "uspokojovat" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

CzechDoktoři tenkrát běžně říkali mužům, jak je důležité uspokojovat jejich ženy.
Doctors back then were routinely telling men the importance of pleasuring their wives.
CzechObsah záruk musí uspokojovat velkou většinu irských a evropských občanů.
The content of the guarantees has to satisfy the broad majority of the Irish and European citizenship.
CzechMůže nás proto stávající hospodářská situace našich venkovských oblastí a našich zemědělců uspokojovat?
Can we be satisfied, then, with the current economic situation of our rural areas and our farmers?
CzechZdály se být nevyčerpatelným zdrojem, z něhož mohly nejvíce znevýhodněné regiony uspokojovat své potřeby financování.
They seemed an inexhaustible source from which the most disadvantaged regions could satisfy their funding needs.
CzechPočet zemřelých dárců orgánů není sám o sobě dostatečný a počet žijících dárců nestačí uspokojovat poptávku.
The number of deceased organ donors, on its own, is not enough and the number of live donors fails to satisfy requirements.
CzechStruktura evropského bankovnictví musí být pluralistická, aby mohla uspokojovat finanční potřeby malých a středních podniků.
The structure of the European banking sector must be pluralistic in order to meet the financing needs of SMEs.
CzechJe myslím možné, že v současné době předpokládaná síť dvoustranných dohod bude naše potřeby odpovídajícím způsobem uspokojovat.
I think it is possible that the currently envisaged network of bilateral agreements will serve our needs adequately.
CzechTo znamená udržet si ambiciózní společnou zemědělskou politiku, která může uspokojovat naše naprosto základní dlouhodobou potřebu: potřebu potravin.
This means maintaining an ambitious common agricultural policy that can satisfy our most basic long-term need: food.
CzechMěli bychom v těchto zemích podporovat školy a univerzity, aby jejich absolventi mohli prací uspokojovat potřeby svých spoluobčanů.
Let us support schools and universities in these countries, so that their graduates can work to meet the needs of their fellow countrymen.
CzechPotřebujeme veřejnou železniční službu zaručující bezpečnou, kvalitní přepravu, která bude uspokojovat současné potřeby pracujících a bude šetrná k životnímu prostředí.
We need a public rail service guaranteeing safe, high-quality transport, which will both meet the current needs of workers and be environmentally-friendly.
CzechAby SZP mohla i nadále plnit své závazky vůči evropským občanům a uspokojovat jejich požadavky, musí být pevně podporována, a to samozřejmě znamená silný rozpočet.
For the CAP to continue delivering for European citizens and to meet their demands, it needs to be strongly supported, and that of course means a strong budget.
CzechKomise usiluje o podporu veřejnoprávních stanic, aby tyto stanice mohly využívat výhod nových technologií a mohly uspokojovat společenské, demokratické a kulturní potřeby společnosti.
The Commission aims at promoting public broadcasters to benefit from new technologies in order to serve the social, democratic and cultural needs of society.
CzechProdukce ryb v Evropské unii v současnosti nestačí a ani v blízké budoucnosti nebude stačit uspokojovat poptávku po těchto produktech; proto se jejich dovoz stal nutností.
Community production of fish is not and cannot in the near future be enough to satisfy the demand for these kinds of products, and importing them has become a necessity.