tjekkisk-engelsk oversættelse af "ustanovit"

CS

"ustanovit" engelsk oversættelse

CS ustanovit
volume_up
{verbum}

Vítáme rozhodnutí ustanovit sérii indikátorů nerovnováhy a hodnocení, jež má vzniknout v roce 2011.
We welcome the decisions to establish a set of indicators on imbalances and the assessment that will made in 2011.
Domnívám se proto, že je velice důležité ustanovit trvale udržitelnou společnou evropskou politiku správy lesů.
I believe that it is therefore very important to establish a sustainable common European forestry management policy.
To je podle mého názoru jádrem zpráv pánů Rasmussena a Lehneho: potřeba ustanovit evropskou finanční regulaci.
That, to my mind, is the core of both the Rasmussen and the Lehne reports: the need to establish European financial regulation.
ustanovit (også: napravit, nastavit, nastavovat, nařídit)
Dalším úkolem nyní bude ustanovit diplomatickou službu Evropské unie.
The next task now will be to set up the European Union's foreign service.
Musíme naléhavě ustanovit výbor, skupinu znalců, kteří budou pověřeni posouzením lotyšského daňového systému.
We must urgently set up a committee, a group of experts, charged with an evaluation of the Latvian tax system.
Namísto toho chci dnes promluvit o rozhodnutí ustanovit zvláštní výbor pro hospodářskou krizi.
Instead, I want to speak about our decision today to set up a special committee on the economic crisis.
Proto musíme ustanovit regulační rámec podporující zároveň inovace a udržitelnost.
Therefore, we must put in place a regulatory framework which will support innovation and sustainability at the same time.
Kde jsou prostředky, které je třeba ustanovit spolu s hospodářskou správou a penalizací za účelem účinné podpory strategie 2020 a uskutečnění jejích cílů?
Where are the means that need to be in place alongside economic governance and penalisation in order effectively to promote and bring the 2020 Strategy to fruition?
ustanovit (også: rozhodnout, stanovit, udat, udávat)
ustanovit (også: fixovat, opravit, osadit, připevnit)
ustanovit (også: konstatovat, stanovit, tvrdit, uvést)
Členské státy musí také ustanovit minimální povinný počet hodin tělesné výchovy ve škole.
Member States must also lay down a minimum requirement for the number of physical education lessons in schools.
ustanovit (også: nominovat)
ustanovit (også: uzákonit)
ustanovit (også: dosadit, jmenovat, ustavit, utvořit)
ustanovit (også: jmenovat, pojmenovat, sjednat, stanovit)
Vzhledem k tomu, že je dnes spousta zločinů páchána přes internet, je vhodné ustanovit speciální mezioborové týmy specializované na boj s tímto typem kriminality.
Given that a good many crimes are now committed via the Internet, it is worth appointing special interdisciplinary teams specialised in fighting this type of crime.
ustanovit (også: jmenovat, označit, stanovit, určit)
ustanovit (også: ustavit, zahájit, založit, zřídit)
Musíme využít příležitosti zde v Evropě a provést vzájemné hodnocení a ustanovit nejmodernější normy, aby nebylo dále ohrožováno zdraví obyvatel.
We must take this opportunity here in Europe to implement a peer review and to institute the latest standards so that the health of the population is not put at further risk.
ustanovit (også: jmenovat, nazvat, nazývat, označit)
ustanovit (også: určit)

Eksempelsætninger "ustanovit" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

CzechČlenské státy musí také ustanovit minimální povinný počet hodin tělesné výchovy ve škole.
Member States must also lay down a minimum requirement for the number of physical education lessons in schools.
CzechZa třetí, přesné rozdělení frekvencí by se nemělo ustanovit dříve, než budou zodpovězené četné předběžné otázky.
Thirdly, the precise distribution of frequencies should not be laid down until numerous preliminary questions have been answered.
CzechKomise věří, že Parlament bude nyní s to rychle ustanovit své zástupce do meziinstitucionální pracovní skupiny.
The Commission trusts that Parliament will now be in a position to promptly mandate its representatives to the interinstitutional working group.
CzechPřezkum právních předpisů musí proto tuto skutečnost brát v potaz a ustanovit pro veřejné zadavatele mnohem větší míru flexibility.
The legislative review must therefore take into account this fact and introduce far greater flexibility for public procurers.
CzechKaždé město je jiné a každý problém je jiný, přesto věřím, že se podaří ustanovit účinné mechanismy, a jsem zvědav, co si o tom myslíte vy.
Each city is different and each problem is different, yet I believe that it all comes down to establishing an effective mechanism and I wonder what your view is on this.
CzechChystáme se učinit opatření ohledně jejich sledovatelnosti, ustanovit postihy za porušování pravidel a učinit bezpečnostní opatření týkající se distribučního řetězce.
We will be there to help you because we are going to have to work on traceability, penalties for offenders and safety of the distribution chain.
CzechProto by se měla ustanovit přechodná období a kontrolní orgány, které by chránily ukrajinské hospodářství a společnost před negativními vlivy.
Therefore, transitional periods should be established, as well as supervisory institutions in order to safeguard against the negative impact on the Ukrainian economy and society.
CzechVzhledem k tomu, že je dnes spousta zločinů páchána přes internet, je vhodné ustanovit speciální mezioborové týmy specializované na boj s tímto typem kriminality.
Given that a good many crimes are now committed via the Internet, it is worth appointing special interdisciplinary teams specialised in fighting this type of crime.
CzechNový systém budeme muset ustanovit tak, abychom mohli krize řešit hospodárně, abychom zamezili morálním hazardům a vyloučili finanční pomoc ze strany daňových poplatníků.
The new system will have to be developed in such a way that a crisis can be handled cost-effectively, moral hazards eliminated and taxpayer finance bailouts excluded.
CzechKromě toho, že by mělo ustanovit společný program, mělo by rovněž nadále koordinovat stanoviska k záležitostem světového významu a brát přitom v potaz zájmy a obavy obou stran.
As well as setting a common agenda it should continue to coordinate positions on matters of global importance, taking account of the interests and concerns of both parties.
CzechProto je třeba ustanovit rámec a příležitosti pro evropské politické strany, aby mohly na evropské úrovni vykonávat funkce, které vykonávají na vnitrostátním poli.
It is therefore a case of providing a framework and opportunities for European political parties to carry out at European level the functions that they have been carrying out in the national arena.