tjekkisk-engelsk oversættelse af "utratit peníze"

CS

"utratit peníze" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "utratit peníze" i kontekst.

Lignende oversættelser "utratit peníze" på engelsk

utratit verbum
peníze substantiv

Eksempelsætninger "utratit peníze" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

CzechProč tedy potřebujete více peněz, když nedokážete utratit peníze, které máte?
So why do you need more money if you cannot spend the money you have?
CzechJe jednoduché utratit peníze, vtip je však v tom, jak je utratit jejich rozumně.
It is easy to spend money, the trick is to spend it sensibly.
CzechDebatujeme o tom, jak máme utratit peníze.
We are currently discussing how we are to spend more money.
CzechA oni budou rozhodnout, jak utratit peníze.
Here's my challenge to the Defense Department.
CzechPřitom EU není schopna utratit všechny peníze, které má k dispozici: miliardy eur ve fondu soudržnosti zůstávají nevyužity.
Yet the EU is unable to spend the money available; billions of euro in regional cohesion funds remain unspent.
CzechVždy se snaží utratit 20% administrativních nákladů EU i když není za co tyto peníze ospravedlnitelně utratit.
It is always trying to spend 20% of the EU's administrative costs even if there is nowhere the money can justifiably be spent.
CzechMyslím, že to je výzva: mít hospodářství, která rostou, takže můžeme utratit peníze na osvícené sociální politiky.
I believe that is the challenge: to have economies that are growing so that we can then spend money on enlightened social policies.
CzechPro většinu lidí hraje při rozhodování o tom, za co chtějí utratit své peníze, velmi důležitou roli původ výrobků.
For the majority of people, the origin of the products plays a very important role in their decisions about what they want to spend their money on.
CzechChystáme se utratit peníze na tak marnotratné projekty, jako je Dům evropské historie, jehož pravděpodobným účelem bude přepsat dějiny.
We are planning to spend money on vanity projects like the Museum of European History, the probable purpose of which will be to rewrite history.
CzechI tak je to však dobrý začátek a je zřejmé, že nemusíme mít nutně více peněz, ale spíše větší disciplínu v tom, jak peníze utratit.
Nonetheless, we have made a good start and it is evident that we do not necessarily need more money, but rather greater discipline in how we spend it.
CzechV Rozpočtovém výboru jsme ale většinově hlasovali proti těmto penězům a my jako poslanci nemůžeme utratit žádné další peníze na to, aby sem byla místní média zvána.
Now we in the Committee on Budgets, however, have voted against this money by a majority, and we Members cannot spend any more money on inviting the local media here.
CzechTato částka se stala virtuálními penězi, protože známe-li tempo absorpce fondů Evropské unie ze strany polské vlády, nelze tyto peníze utratit, a pak již nebudou k dispozici.
That sum has become virtual money, because knowing the tempo of absorption of EU funds by the Polish Government, the money may not be spent and then will no longer be available.
CzechPaní komisařko, ano, my jsme v tom jistém obchodě, ale podle mě se někteří z nás domnívají, že bychom mohli utratit peníze na jiné věci, a to je zřejmě to, o co teď v diskusi jde.
Commissioner, yes, we are in the same shop but I think some of us believe we could spend the money on different things and that is probably what the arguments are now about.

Andre ord i vores ordbog

Czech
  • utratit peníze

Derudover tilbyder bab.la en tysk-dansk ordbog for flere oversættelser.