tjekkisk-engelsk oversættelse af "utváření"

CS

"utváření" engelsk oversættelse

CS utváření
volume_up
{neutrum}

utváření (også: formace, tvarování, tvorba, vytvoření)
volume_up
formation {substantiv}
Může zvýšit vliv EU na utváření ukrajinské politiky a pomoci Ukrajině překonat současnou hlubokou hospodářskou krizi.
This assistance may increase EU influence on the formation of Ukrainian policy and help Ukraine to overcome the current deep economic crisis.
Doufám, že zpráva bude důležitou pobídkou k zahájení práce na utváření účinných civilně-vojenských struktur.
I hope that the report will be a significant incentive to start working towards the formation of effective civil-military structures.
(SK) Reklama je neoddělitelnou součástí našeho života a má nepopiratelný vliv na chování veřejnosti a na utváření veřejného mínění.
(SK) Advertising is an integral part of our life and it has an indisputable effect on the public's behaviour and the formation of public opinion.
utváření (også: formování, hnětení, římsa)
volume_up
molding {substantiv}

Eksempelsætninger "utváření" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

CzechSebeuspokojení by však pro vyhlídky Evropy na utváření globalizace bylo fatální.
However, complacency would be fatal to Europe's prospects of shaping globalisation.
CzechKultura, umění a sport jsou pro utváření celistvé osobnosti velmi důležité.
Culture, art and sport are of major importance if we want to build the whole personality.
CzechJako taková jsou důležitým faktorem v utváření hodnot a názorů lidí.
As such, they are an important factor in shaping people's values and opinions.
CzechUdržitelné hospodářství musí být nejdůležitějším bodem při utváření bezprostřední budoucnosti.
The sustainable economy must be a major point in shaping the immediate future.
CzechECB rovněž odpovídá za utváření a realizaci hospodářské a měnové politiky EU.
The ECB is also responsible for framing and implementing the EU’s economic and monetary policy.
CzechTento fakt by měl být vždy brán v úvahu při utváření společné zemědělské politiky EU.
We should always take this into account when drafting the common agricultural policy of the EU.
CzechSpolečně také postupujeme vpřed v procesu utváření nejenom čistšího světa, ale také světa bezpečnějšího.
We are also advancing together on building not only a cleaner world, but a safer one.
CzechTo je důležitý nástroj pro utváření společné energetické politiky.
This is an important tool for shaping a common energy policy.
CzechNázev "Strategický přezkum energetické politiky" vyvolává v mojí mysli silný obraz utváření budoucnosti.
To my mind, the title 'Strategic Energy Review' has strong connotations of building for the future.
CzechJe také v zájmu nás všech zajistit, aby utváření programu probíhalo v praktickém duchu a hladce.
It is also in the interests of us all to ensure that programming can be done in a practical and smooth way.
CzechMusí to být součástí utváření toho, co by mělo nakonec představovat společnou politiku v oblasti jaderné energie.
This must be part of building what is, after all, to be a common policy on nuclear energy.
CzechPřispívají k utváření politické vůle občanů.
They contribute towards giving shape to the political will of the people.
CzechA myslete na nesmírný zvuk utváření vesmíru.
And think about the immense sound of the universe forming.
CzechPro utváření a přípravu strategií a konkrétních návrhů je zapotřebí široké spektrum statistických informací.
A wide range of statistical information is required for shaping and drafting strategies and concrete proposals.
CzechDnes jsem poukázal na tři z nich: boj s chudobou, změny klimatu a utváření světa bez jaderných zbraní.
I have mentioned three of them today: combating poverty, climate change and building a world without nuclear weapons.
CzechPodle mého názoru utváření společné zahraniční a bezpečnostní politiky nelze provádět bez dialogu s Ruskem.
In my opinion, the creation of a joint foreign and security policy cannot be achieved in the absence of dialogue with Russia.
CzechZdůrazňuje, že členské státy musí podporovat místní přístup k utváření a provádění politiky soudržnosti.
It underlines that the Member States have to support a locally oriented approach to formulating and implementing the cohesion policy.
CzechObě mohou hrát obrovskou roli při utváření sjednocené Evropy a při rozvoji našich ekonomik, zatímco postupujeme kupředu.
Both have a huge part to play in creating a united Europe and in the development of our economies as we move forward.
CzechŠkola je jedním z míst odpovědných za utváření návyků, což by nám mělo umožnit znovu si osvojit návyk na konzumaci ovoce.
School is one of the areas responsible for forming habits, which should allow us to adopt again the habit of eating fruit.
CzechZaprvé, je třeba zesílit úlohu vnitrostátních parlamentů při utváření politiky nových členských států v oblasti rozvojové pomoci.
First, the role of national parliaments in shaping development aid in the new Member States needs to be strengthened.