tjekkisk-engelsk oversættelse af "utvářet"

CS

"utvářet" engelsk oversættelse

CS

utvářet {verbum}

volume_up
Politici v Kosovu musí nyní svůj stát utvářet se zdravým úsudkem a odhodláním.
Politicians in Kosovo must now create their state with sound judgment and determination.
To bude utvářet kulturu rovnosti a vytvoří stav rovnosti.
This will form a culture of equality and will create equality.
Nejvyšším cílem práva Unie tedy musí být usnadnění mobility a zaručení toho, že tito stejní občané mohou co nejrychleji utvářet evropský soudní prostor.
The ultimate aim of Union law must therefore be to facilitate mobility and to guarantee that these same citizens can create a European judicial space as quickly as possible.
utvářet (også: formovat, zformovat)

Eksempelsætninger "utvářet" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

CzechParlament musí uplatňovat svá práva na kontrolování EEAS a utvářet její rozpočet.
Parliament must exercise its rights to scrutinise the EEAS and shape its budget.
CzechTo jsou lidé, kolem nichž chcete utvářet vaši vnější energetickou politiku.
These are the people around whom you want to mould your foreign policy on energy.
CzechPrávě nyní musíme utvářet optimální budoucnost pro Evropu, její ekonomiku a společnost.
Now we have to shape the right future for Europe, its economy and its society.
CzechPomáhá ženám se rozhodovat a utvářet svůj život svobodně.
It helps enable them to take their decisions and shape their lives freely.
CzechNaše vztahy s vnějšími energetickými partnery by se měly utvářet dle zásad evropského vnitřního trhu.
Our relations with external energy partners should be shaped by the principles of Europe's internal market.
CzechBez ní bychom nebyli schopni vytvořit Evropu, kterou máme dnes, ani utvářet Evropu budoucnosti.
Without it, we could not have shaped the Europe we have today, nor will we be able to shape the Europe of tomorrow.
CzechPodniky, které na celém světě jednají v tomto smyslu odpovědně, pomáhají utvářet zahraniční a rozvojovou politiku.
Businesses that operate in a globally responsible way help shape foreign policy and development policy.
CzechPomozte utvářet Nizozemsko několika kliknutími.
Help shape the Netherlands with just a few clicks.
CzechZaprvé se začalo utvářet globalizované hospodářství, jelikož se ekonomiky v různých částech světa stávaly stále provázanější.
One was the emergence of a globalised economy as economies everywhere became increasingly interdependent.
CzechNikdo nechce vzít právo utvářet podmínky v oblasti dopravy obcím či místním nebo regionálním orgánům.
No one wants to take the right to configure traffic conditions away from the municipalities or the local or regional authorities.
CzechA lidé zbožňují utvářet si názory.
And people were like, "We knew they were vicious.
CzechSpolečnost nám musí umožnit být co nejvíce se svými syny a dcerami, abychom si s nimi již od porodu mohli utvářet zvláštní vztah.
Society must allow us to make the most of our sons and daughters so that we can forge a special bond with them from birth.
CzechVětšina z nich má Korsakovův syndrom, polyneurotickou psychózu, která... prostě moc pili, a nemohou si utvářet nové vzpomínky.
Most of them have Korsakoff's syndrome, a polyneuritic psychosis that -- they drank way too much, and they can't make new memories.
CzechMy chceme utvářet budoucnost!
CzechProto vítám tuto rozpravu a těším se, že si poslechnu vaše názory na to, jak bychom měli tyto vztahy v nadcházejících letech utvářet.
I therefore welcome this debate and look forward to hearing your views on how we should shape this relationship in the years to come.
Czech"Oranžová revoluce" potvrdila, že ukrajinský lid chce utvářet svou budoucnost v demokratických podmínkách, kdy je podporován právní stát.
The Orange Revolution proved that the people of Ukraine wish to shape their future under democratic conditions where the rule of law is upheld.
CzechTato spolupráce mezi předními společnostmi, malými výzkumnými centry, malými a středními podniky a univerzitami jim pomůže utvářet své výzkumné projekty.
This cooperation between leading businesses, small-scale research centres, SMEs and universities will help fashion their research projects.
CzechMusíme výrazně lépe projevovat skutečné vůdčí politické postavení a utvářet vědomí, že akce v oblasti změny klimatu povede k lepší kvalitě života.
We need to get much better at showing real political leadership and demonstrating that action on climate change will bring us a better quality of life.
CzechJsem však přesvědčen, že jde o dobrý nápad, protože nám pomůže stanovit priority, jež budou utvářet jednání o rozpočtu během nadcházejících měsíců.
I believe, however, that it is a good idea, because it will help to define the priorities that will shape the budget negotiations over the coming months.
CzechJean Monnet má opět odpověď: "Vždy jsem si myslel, že Evropa se bude utvářet prostřednictvím krizí a že bude vlastně součtem řešení těchto krizí."
Jean Monnet again has the answer: 'I have always thought that Europe would be made through crises and that it would be the sum of the solutions to those crises.'