tjekkisk-engelsk oversættelse af "utvoření"

CS

"utvoření" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "utvoření" i kontekst.

Eksempelsætninger "utvoření" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

CzechAle co se týče řízení globálního prostoru, myslím si, že toho nedosáhneme skrze utvoření více institucí OSN.
But when it comes to governance of the global space, my guess is this won't happen through the creation of more U.N. institutions.
CzechNebo může jít o moderní nákupní prostředí -- osvětlení výrobku a utvoření bodů, které vám pomohou s orientací.
Or it can be in today's retail, in the shopping environment -- lighting the merchandise and creating accents that help you to get around.
CzechChtěla bych vyjádřit vděčnost Francii, která nyní vykonává předsednictví EU, za práci na směrnici a za pomoc při utvoření společného postoje.
I would like to express my gratitude to France, holder of the Presidency of the EU, for tackling the directive and helping to shape a common position.
CzechNeměla by následná právní úprava zvažovat možnost utvoření hladiny pokut v závislosti na zásobách ryb a závazných kvótách pro lovené druhy?
Should subsequent legislation not bear in mind the possibility of making the penalty level dependent on the fish stocks and binding catch quotas for species caught?
CzechKultury, které na jeho březích vznikly, představovaly jádro tehdejší západní civilizace, přičemž obě strany přispěly k utvoření identit, s jasnými rysy příbuzenství.
The cultures that emerged on its shores constituted the nucleus of what was Western civilisation, and both sides contributed to forging identities with clear affinities.

Andre ord i vores ordbog

Czech
  • utvoření

I den dansk-tyske ordbog kan du finde flere oversættelser.