tjekkisk-engelsk oversættelse af "utvořit"

CS

"utvořit" engelsk oversættelse

CS utvořit
volume_up
{verbum}

utvořit (også: stvořit, tvořit, utvářet, vytvořit)
Kjótský protokol: počátky úsilí utvořit smluvně založenou organizaci.
Kyoto: the beginnings of struggling to create a treaty-based organization.
Můžeme být opatrnější při navrhování a utvořit lepší prostředí, která využívají tmy?
Can we maybe be much more selective and create better environments that also benefit from darkness?
Můžeme se z toho učit a utvořit zajímavější a inspirující architektonické prostředí.
And we can learn from that and create more interesting and inspiring architectural environments.
utvořit (også: formovat, organizovat, tvarovat, tvořit)
Většina poslanců si nemohla utvořit představu o situaci za použití svých vlastních zdrojů.
Most Members were unable to form an idea of the situation using their own resources.
Občané, zúčastněné strany, rozhodovací orgány a veřejnost všeobecně si pak mohou utvořit vlastní názory na to, co se odehrává v Bruselu.
Citizens, stakeholders, decision-makers and the public at large can then form their own views of what is going on in Brussels.
Odvětví cestovního ruchu se musí rozvíjet v rámci soutěže s činnostmi cestovního ruchu jiných zemí a každá země musí mít volnost utvořit si vlastní politiku.
The tourism industry has to develop in competition with the tourism activities of other countries, and each country must be left free to form its own policy.

Eksempelsætninger "utvořit" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

CzechMěli bychom si utvořit názor ohledně toho, kdo jsou naši dodavatelé energií.
We should take a wider view of who our energy suppliers are.
CzechMůžeme ho utvořit v komerčních prostorách jako je tato.
We can do that in commercial spaces like this.
CzechTo by nás ujistilo o údajném odhodlání Keni utvořit svobodnou společnost pod společnou koaliční vládou.
That would reassure us of Kenya's purported commitment to a free society under a power-sharing coalition government.
CzechPomohlo nám to utvořit náš vlastní postoj.
CzechJedním ze smyslů Improv Everywhere je utvořit scénu na veřejnosti, která pozitivně zapůsobí na ostatní lidi.
And really one of the points of Improv Everywhere is to cause a scene in a public place that is a positive experience for other people.
CzechG20: nyní víme, že musíme utvořit instituci, která je schopna vnést řád do finančního světa spekulantů.
The G20: we know now that we have to put together an institution which is capable of bringing governance to that financial space for financial speculation.
CzechNamísto toho, abychom ho opěvovali, bychom měli hovořit o tom, jak utvořit strategické partnerství mezi Ruskem a Evropskou unií.
Instead of singing his praises we should be debating how to bring substance to the strategic partnership between Russia and the European Union.
CzechNa základě informací, které máme v současnosti k dispozici, je dost obtížné utvořit si pozitivní stanovisko k obnovení takové dohody.
Based on the information that we have available right now, it seems to be rather difficult to take a positive view of the renewal of such an agreement.