tjekkisk-engelsk oversættelse af "v užívání"

CS

"v užívání" engelsk oversættelse

EN

CS v užívání
volume_up

v užívání
V posledních letech se v užívání omamných látek objevily nové trendy, zejména současné užívání více druhů drog.
New trends in drug use, especially poly-drug use, have emerged in recent years.

Lignende oversættelser "v užívání" på engelsk

v præposition
užívání substantiv

Eksempelsætninger "v užívání" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

CzechPokud je soubor chráněný, v okně Práva k užívaní médií se zobrazí licenční podmínky.
If the file is protected, the license terms appear in the Media usage rights box.
CzechPro soubory odběru je v okně Práva k užívání médií obvykle zobrazeno datum vypršení platnosti.
Subscription files typically have expiration dates noted in the Media usage rights box.
CzechPoskytovatel obsahu vám může udělit práva k užívání v okamžiku, kdy stahujete daný soubor.
The content provider might issue rights when you download the file.
CzechV okně Práva k užívání médií jsou zobrazena práva k užívání.
The usage rights are indicated in the Media usage rights box.
CzechPokud se v okně Práva k užívání médií nezobrazí žádné informace, může to být z následujících důvodů:
If no information appears in the Media usage rights box, it might be due to one of the following reasons:
CzechHlas je nástroj, na který hrajeme všichni, a přesto kolik z nás je školeno v užívání svého hlasu?
The voice is the instrument we all play, and yet how many of us are trained in using our voice?
CzechMusím však říci, že Irsko je v současnosti poněkud šokované případy mladých lidí, kteří umírají v důsledku užívání kokainu.
But I have to say that, in Ireland at the moment, the country is quite shocked by young people who are dying from taking cocaine.
CzechTo by znamenalo možná masivní dovoz odpadu ze sousedních zemí, neboť dovoz odpadu za účelem užívání je v Unii povolen.
This might mean massive imports of waste from neighbouring countries since importing waste for the purpose of using it is allowed in the Union.
CzechWK: Jednou -- to už jsem dostudoval -- jsem v knihovně našel knížku "Užívání energie".
WK: After I dropped out of school, I went to library, and I read a book that would -- "Using Energy," and I get information about doing the mill.
CzechZjednodušení je také nutné v monitorování způsobu užívání finančních prostředků a nejúčinnějším způsobem pro tuto činnost jsou podle mého názoru externí audity.
Simplification is also needed in the monitoring of how funds are used, and outside audits seem to me to be the most efficient way of doing this.
CzechPane předsedající, hlasoval jsem proti zprávě pana Carnera Gonzáleze, jejímž cílem je znovu v Parlamentu rozšířit užívání evropské vlajky a hymny.
Mr President, I voted against this report by Mr Carnero González, which seeks to reintroduce more extensively in this Parliament the European flag and the European anthem.
CzechJe nesmírně důležité zvýšit informovanost o léčivech vydávaných na lékařský předpis, abychom zabránili nadměrnému užívání léků v důsledku obchodních zřetelů.
It is extremely important to raise patients' awareness of prescription drugs in order to prevent overconsumption of medicines as a result of commercial considerations.
CzechVýroční zpráva střediska EuroHIV o tendencích v užívání drog v Evropské unii říká, že Portugalsko má nejvyšší počet odhalených případů HIV/AIDS mezi narkomany.
The annual report of EuroHIV on trends in drug consumption in the European Union puts Portugal as the country with the highest number of detected cases of HIV/AIDS among drug users.