tjekkisk-engelsk oversættelse af "viditelný"

CS

"viditelný" engelsk oversættelse

CS viditelný
volume_up
{adjektiv maskulin}

viditelný
Velmi toho lituji, protože Lisabonská smlouva si zaslouží viditelný protest.
I am very sorry for that because the Lisbon Treaty deserves visible protest.
Maximalizujete-li nyní okno, zůstane postranní panel viditelný.
Now when you maximize a window, Sidebar will remain visible.
Není-li viditelný, může to mít několik příčin:
If it's not visible, there are several possible reasons why:
viditelný (også: nápadný, zřejmý, zřetelný)
viditelný (også: porvchní, vnější, zřejmý)
viditelný

Eksempelsætninger "viditelný" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Czech„Je nám fajn“ je viditelný sběr velmi, velmi krátkých osobních příběhů.
As you can see, "We Feel Fine" collects very, very small-scale personal stories.
CzechUpravoval jsem špatná data, abych získal skutečně viditelný výsledek.
I was eliminating the data to get the true pattern of the data to shine through.
CzechDíky této možnosti bude blikající kurzor v dialogových oknech a programech silnější a lépe viditelný.
This option allows you to make the blinking cursor in dialog boxes and programs thicker and easier to see.
CzechDíky této možnosti bude blikající kurzor v dialogových oknech a programech výraznější a lépe viditelný.
This option allows you to make the blinking cursor in dialog boxes and programs thicker and easier to see.
CzechJe viditelný, když bankovku nastavíte proti světlu.
It appears when you hold the banknote against the light.
CzechSpotřebitelům nepřináší žádný viditelný užitek.
It clearly provides no obvious benefit to the consumer.
CzechAle jak vidíte, je nesmírně slabě viditelný.
But you can see that it's extremely faint.
CzechJasný nedostatek soudržnosti je viditelný, například, mezi Lisabonskou strategií a skutečným vykonáváním společné zemědělské politiky.
There is clear lack of cohesion between the Lisbon Strategy and actual implementation of the common agricultural policy, for example.
CzechI přes viditelný pokrok je přesto jasné, že tato země musí ještě ujít kus cesty, než bude způsobilá pro členství v Evropské unii.
Despite the progress which has been seen, it is still clear that the country still has some way to go before being fit to join the European Union.
CzechMusíme doufat, že tento nový stěžejní projekt EU, jímž je strategie pro Podunají, následně skutečně získá viditelný a hmatatelný obsah.
We must hope that the EU's new flagship project that is the Danube strategy will subsequently actually be given some observable and tangible content.
CzechVýsledek je viditelný: řada rozhodnutí, která jsou sama o sobě důležitá, ale rovněž rozhodnutí, která vypovídají mnoho o dnešním směřování Evropy.
The outcome is there to be seen: a series of important decisions in themselves, but also decisions that speak volumes about Europe's determination today.
CzechViditelný důvod zřejmě spočívá v náboženských otázkách, přesto se musíme zaměřit i na jiné příčiny, jak správně upozornil i můj kolega Gay Mitchell.
Although the obvious reason seems to lie in the religious dimension, we must also focus on other underlying causes, as my colleague Gay Mitchell rightly pointed out as well.
CzechPaní předsedající, podíváme-li se na historii našich společných dohod, společné rybářské politiky, společné zemědělské politiky, výsledek je pro občany jasně viditelný.
Madam President, if we look at the history of our common agreements, the common fisheries policy, the common agricultural policy, the result is, quite clearly, there for people to see.
CzechChcete-li, aby byl obsah obrazovky lépe viditelný a čitelný, je například možné obrazovku zvětšit, upravit barvy obrazovky nebo také odstranit nadbytečné animace a obrázky na pozadí.
For example, the screen can be magnified, screen colors can be adjusted to make the screen easier to see and read, and unnecessary animations and background images can be removed.
CzechDovolte mi, pane předsedající, abych poblahopřál a poděkoval panu místopředsedovi Evropské komise za jeho viditelný a upřímný zájem o otázky přistěhovalectví a azylu.
Allow me Mr President, to congratulate and thank the Vice-President of the European Commission for the considerable and genuine efforts that he has undertaken in the field of immigration and asylum.