tjekkisk-engelsk oversættelse af "získání"

CS

"získání" engelsk oversættelse

CS

získání {neutrum}

volume_up
získání (også: obdržení)
Je proto důležité zachovat kritéria podmíněnosti na získání plateb.
It is therefore important to maintain the conditionality criteria for obtaining aid.
Získání schengenského víza představuje složitý a časově náročný postup.
Obtaining a Schengen visa is a complex and time-consuming process.
Získání energie je jednou z nejdůležitějších výzev, jimž je dnešní svět vystaven.
Obtaining energy is one of the most important challenges facing today's world.
získání (også: zisk)
Jaké jsou možnosti získání potřebných finančních prostředků?
What possibilities are there for getting the funds needed?
Další informace naleznete v části Získání nejlepšího zobrazení na monitoru.
For more information, see Getting the best display on your monitor.
Doufám, že takto zvýšíme šance na snazší a bezpečnější získání orgánu.
I hope this will make the possibility of getting an organ easier and safer.
získání (også: akvizice, koupě, nabytí, pořízení)
Evropská unie je ve svém úsilí o získání všech přívlastků a rysů státnosti hladová a horlivá.
The European Union is hungry and eager in its acquisition of all of the attributes and trappings of statehood.
Tím otevíráme cestu k získání evropského občanství bezpočtu nelegálních přistěhovalců.
It is opening the window to the acquisition of European nationality to an indeterminate number of illegal immigrants.
Nelze přehlížet otázku financování získání vyšší kvalifikace, zejména v době krize.
The issue of financing the acquisition of higher skills cannot be overlooked, especially in a time of crisis.

Eksempelsætninger "získání" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

CzechCelkem by to pak bylo 8 let, což pro získání invalidního důchodu v Německu stačí.
This brings the figure to 8 years, well over the German qualification minimum.
CzechPodmínkou pro její získání však bylo, aby lotyšská vláda omeila rozpočtové výdaje.
However, as a precondition, the Latvian Government had to cut budgetary spending.
CzechV Evropské unii jsme závislí na fosilních palivech používaných k získání energie.
In the European Union we are dependent on fossil fuels, used for energy extraction.
CzechPokud byla v počítači zapnutá funkce Získání souborů, bude potřeba ji znovu zapnout.
If the PC had the Fetch files feature turned on, you'll need to turn it on again.
CzechOd získání nezávislosti v roce 1958 poznala Guinea pouze diktátorské režimy.
Since its independence in 1958, Guinea has only ever known dictatorial regimes.
CzechZa třetí to zahrnuje poskytnutí potřebných příležitostí pro získání kvalifikace.
Thirdly, it includes providing the necessary opportunities for gaining qualifications.
CzechVyhrála, protože jejím cílem bylo získání pravidel, ze kterých každý může mít prospěch.
It won, because it was all about having rules from which everyone could benefit.
CzechOd získání nezávislosti na Spojeném království v roce 1956 zažil četné konflikty.
It has seen numerous conflicts since its independence from the United Kingdom in 1956.
CzechMělo by zemi přinést čerstvý podnět pro její snahy o získání členství v Evropské unii.
This should give fresh impetus to the country's efforts to join the European Union.
CzechPo získání nezávislosti v roce 1958 se vytvořila pevná pouta se Sovětským svazem.
After independence in 1958, firm ties were formed with the Soviet Union.
CzechNejrychlejší způsob získání nápovědy je zadat slovo či dvě do vyhledávacího pole.
The fastest way to get help is to type a word or two in the search box.
CzechVolný pohyb nezahrnuje právo na získání finanční podpory od hostitelského státu.
Free movement does not include a right to receive financial support from the state you visit.
CzechRovněž to může napomoci k získání dodatečného příjmu, zejména pro malá rodinná hospodářství.
It may also help to gain additional income, especially in small, family holdings.
CzechVyužijme této příležitosti k získání seriózních odpovědí na několik otázek.
Let us use this opportunity to get serious answers to several questions.
CzechZa druhé, musíme pracovníky vybavit dovednostmi potřebnými k získání pracovního místa.
Secondly, we need to provide people with the right skills for employment.
CzechZavedeme-li tuto daň pro získání peněz, jaký signál to vyšle bankám?
If we put in place this tax to raise money, what message will it give to banks?
CzechPokud není nastavení funkce Získání souborů k dispozici, může být blokováno zásadami skupiny.
If the Fetch files setting is unavailable, it might be blocked by Group Policy.
CzechMěli bychom rovněž usilovat o získání skutečného přehledu o administrativních nákladech.
We should also seek to obtain a true overview of the administrative costs.
CzechK získání takového množství plynu je třeba provést v krátké době mnoho vrtů.
To obtain this amount of gas, many boreholes have to be made in a very short space of time.
CzechBude bránou k získaní kandidátského statusu členství v Evropské unii.
It will be the gateway towards candidate status for membership of the European Union.