tjekkisk-engelsk oversættelse af "zahrnovat"

CS

"zahrnovat" engelsk oversættelse

CS zahrnovat
volume_up
{verbum}

zahrnovat (også: obsahovat)
Vnější aspekty musí zahrnovat zavedení mimořádného potravinového programu EU.
External aspects must include the introduction of an emergency EU food programme.
Mezikulturní dialog by však měl zahrnovat i dialog mezi církvemi.
However, intercultural dialogue should include interdenominational dialogue.
Tato politika bude v sobě nevyhnutelně zahrnovat i řízení přistěhovalectví.
These policies will inevitably include migration management.
Často může zahrnovat ošetřovatelskou péči a různé vývojové aspekty dětí.
It can quite often involve nursing care and various aspects of child development.
Bude to samozřejmě zahrnovat další výdaje pro rozpočet Evropského parlamentu.
Of course, this will involve additional costs in terms of the European Parliament's budget.
Celoživotní vzdělávání by proto mělo zahrnovat všechny sociální faktory.
For this reason, lifelong training should involve all social factors.
zahrnovat (også: obklopit, obklíčit, obsahovat)
Tato pravidla musí zahrnovat požadavky i sankce.
These rules must encompass both requirements and sanctions.
Tato pružnost musí zahrnovat následující body.
This flexibility must encompass the following points.
V zájmu svého posílení by měla evropská identita zahrnovat věrnost své individualitě a přijetí kulturního dědictví.
In order to reinforce it, European identity should encompass individual allegiances and adopt cultural legacies.
Environmentální cíle musejí zahrnovat země jako Čína a Indie a musejí zahrnovat poměrnost.
Environmental objectives must incorporate countries such as China and India, they must incorporate equity.
WTO musí zahrnovat výkyvy proměnlivého výměnného kurzu do svého hodnocení obchodních omezení.
The WTO must incorporate the erratic exchange rate fluctuations in its evaluation of trade constraints.
Musí zahrnovat nejen příkazy vydané v trestních řízeních, ale také různé jiné ochranné příkazy.
It must incorporate not just orders in respect of criminal acts but also various other kinds of protection order.
zahrnovat (også: obsahovat, zahrnout)
Charta bude zahrnovat soubor základních práv, na něž má každý cestující nárok bez ohledu na vzdálenost, kterou procestuje.
The Charter will comprise a collection of fundamental rights to which every passenger is entitled, regardless of the distance they are travelling.
Ta by měla zahrnovat makrofinanční pomoc spolu s rychlým a okamžitým zahájením rozhovorů o dohodě o přidružení, pokud je to možné.
This should comprise macrofinancial assistance along with the rapid and immediate commencement of talks, as far as this is possible, on an association agreement.
Je nutné vytvořit integrovanou strategii boje proti obchodu s lidmi za účelem nucené práce, která bude zahrnovat prevenci, trestní stíhání, ochranu obětí a pomoc obětem.
An integrated strategy against trafficking for labour exploitation is needed which comprises prevention, prosecution, protection and assistance to victims.
S přibývajícím míšením kultur nesmíme zapomínat, že do naší stále se měnící společnosti musíme zahrnovat všechny děti.
With increasing cultural blends, we must continue to acknowledge the importance of embracing all children in our ever-changing society.
Stejně tak sporná je myšlenka zahrnovat do výpočtu nároku na povolení k pobytu celou dobu trvání azylového řízení.
Equally questionable is the idea of taking into account the duration of the asylum procedure when calculating entitlement to a residence permit.
Evropská regionální politika však musí zahrnovat všechny regiony a zároveň musí být dostatečně pružná, aby mohla brát ohled na regionální a územní rozdíly.
However, European regional policy must cover all the regions, while being sufficiently flexible to take into account regional and territorial differences.
Z našeho pohledu musí HDP zahrnovat řadu ukazatelů blahobytu, stejně jako ukazatelů, které budou brát v úvahu široké vnější hospodářské faktory a tlaky životního prostředí.
In our view, GDP must include a set of welfare indicators, as well as indicators which will take into account broad external economic factors and environmental pressures.

Eksempelsætninger "zahrnovat" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

CzechNávrh by proto měl zahrnovat veškerá plavidla, tedy plavidla EU i třetích zemí.
The proposal should therefore cover all vessels, both EU vessels and third-country vessels.
CzechJen zřídkakdy slýcháme argumenty týkající se technických detailů toho, co budou zahrnovat.
We rarely hear arguments relating to the technical details of what this will entail.
CzechPotřebujeme zásadní rámec, který bude zahrnovat všechny otázky a poskytne jasné odpovědi.
We need a substantial framework which can cover all issues and provide clear answers.
CzechTato politika sousedství musí zahrnovat východní rozměr stejně jako jižní rozměr.
This Neighbourhood Policy must cover the Eastern Dimension in the same way as the Southern one.
CzechKromě toho musí provádění zásady zahrnovat i bezpečnostní aspekty.
Furthermore, safety aspects must form part of the principle's implementation.
CzechUmožní specifický přístup, který bude zahrnovat sdílení rizika a zisků.
It will allow a specific approach which involves risk benefit sharing.
CzechDohoda rovněž musí být komplexní a zahrnovat veškeré problémy obsažené v plánu z jednání na Bali.
It must also be comprehensive, covering the full range of issues in the Bali road map.
CzechProto zátěžové testy musí zahrnovat nahromadění různých rizik.
Therefore, the stress tests must cover an accumulation of different risks.
CzechBude nyní zahrnovat všechny orgány, agentury atd. Evropské unie.
It will now cover all the bodies, agencies, etc. of the European Union.
CzechPřipravovaná strategie pro oblast akvakultury bude zahrnovat i tuto otázku.
The forthcoming aquaculture strategy will cover this issue.
CzechDo hodnocení je nyní třeba zahrnovat i dřívější rozšiřování.
Moreover, earlier expansions are also now to be included in the appraisal.
CzechNebudou-li zátěžové testy zahrnovat i terorismus a počítačové útoky, prosím.
If acts of terrorism and cyber attacks are not going to be covered by the stress tests, then so be it.
CzechRozpočtové priority musí zahrnovat odpověď Evropské unie na výzvy globální krize.
The budgetary priorities must contain the European Union's response to the challenges of the global crisis.
CzechZde není na místě centralizované řízení, naopak musí být decentralizované a zahrnovat členské státy.
This is not a matter for centralised control, but must be decentralised to Member States.
CzechPokud bude tento právní předpis zahrnovat osoby samostatně výdělečně činné, bude ve skutečnosti nevymahatelný.
This legislation, if it includes self-employed, will be virtually unenforceable.
CzechTato bitová kopie systému bude zahrnovat pouze diskové jednotky potřebné pro spuštění systému Windows.
This system image only includes the drives required for Windows to run.
CzechPosouzení by měla zahrnovat všechny kategorie legislativního návrhu a používat jasné metodické postupy.
They should cover all categories of legislative proposal and employ a clear methodology.
CzechPotřebujeme systém globální správy, který bude zahrnovat nadnárodní regulaci finančních trhů.
We need a system of global governance which includes transnational regulation of the financial markets.
CzechTematická strategie, stejně jako směrnice, musejí zahrnovat jak prostředky na ochranu rostlin, tak biocidy.
The Thematic Strategy and the directive must deal with both crop protection measures and biocides.
CzechZa druhé, v Kodani budeme muset podepsat komplexní dohodu, která bude zahrnovat všechny země.
Secondly, we will need to come up with an all-encompassing agreement in Copenhagen, one which includes all countries.